Citation link:
 • Высоки умны хитрости Бертолдови
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [c.] 3
  • Причина
   • [c.] 4
  • ХՃбость Бертолдова
   • [c.] 5
  • Дерзость Бертолдова
   • [c.] 6
  • Царьо сѫ разговарѧ съ БертодՃла
   • [c.] 7
   • [c.] 8
   • [c.] 9
   • [c.] 10
  • Хитрость Бертолдова
   • [c.] 11
  • Препиранїе на двѣ жены
   • [c.] 12
  • Праведно ѻпредѣленїе Царско
  • Царска мՃдрость
   • [c.] 13
  • Бертолдолъ сѫ пресмывѫ на това ѻпредѣленїе, и дՃма
   • [c.] 14
  • Царьо похвалѧвѫ женыте
   • [c.] 15
  • Хитрость Бертолдова
   • [c.] 16
  • Женыте сѫ смՃщавѫтъ ѻтъ лѫжата
   • [c.] 17
  • Царьо сѫ разгнѣвѧвѫ съ женыте, а Бертолдолъ сѫ радՃвѫ
   • [c.] 18
  • Царьо испѫждѫ женыте, и ѹкорѧвѫ женскїѫтъ родъ
   • [c.] 19
   • [c.] 20
   • [c.] 21
  • Царьо сѫ покаювѫ че изрекѫлъ зло за женыте, и заради това пакъ ги похвалѧвѫ
   • [c.] 22
  • Царицата праща да иска Бертолда ѻтъ Царѧ, за да го види
   • [c.] 23
  • Бертолдолъ ѻтивѫ при Царицата
   • [c.] 24
  • Хитрость Бертолдова за да мՃ сѫ неизмокри задницата (газѫтъ)
   • [c.] 25
  • Бертолдолъ сѫ избавՃвѫ ѻтъ водата
  • Нова хитрость Бертолдолова за да сѫ небіе
   • [c.] 26
  • Царицата желае сѫсъ всѧкъ способь да сѧ біе Бертолдолъ
  • Хитрость высочайша Бертолдова за да сѫ небіе ѻтъ стражарыте
   • [c.] 27
  • Рабыте сѧ били вмѣсто Бертолда
   • [c.] 28
  • Бертолдолъ сѫ врѫщѫ при Царѧ, и прави едно хՃдожество прекрасно на единъ чՃжехлѣбецъ
   • [c.] 29
  • Дерзость на единъ чՃжехлѣбецъ (фаготъ)
   • [c.] 30
   • [c.] 31
   • [c.] 32
  • Прекрасна хитрость Бертолдова, който дойшелъ предъ Царѧ, въ способь както мՃ рекѫлъ
   • [c.] 33
   • [c.] 34
   • [c.] 35
  • Хитрость Бертолдолова за да сѧ небіе
   • [c.] 36
  • Мечтанїе, гдѣто дойшло до главыте на градските жены
   • [c.] 37
   • [c.] 38
  • Хитрость прїѧтна и прелѫстнѫ Бертолдова, за да извади таѧ мысль ѻтъ главыте на женыте
   • [c.] 39
  • Любопытство на женски мозѫцы
  • Ѻпредѣленїе на женыте
   • [c.] 40
  • Болѣсть на женыте, защото имъ бѣгало птичето
  • Ѻпредѣленїе на великодՃшны жены
   • [c.] 41
  • Женыте ѻтиватъ при Царицата, а тїѧ ги завожда при Царѧ
  • Царицата преказՃвѫ бѣганїето на птичето
   • [c.] 42
  • Царьо сѧ показՃвѫ много смՃтенъ, и ѻблечавѫ женыте заради преслՃшанїето има. Послѣ ги прощавѫ, и пращѫ въ кѫщыте имъ
   • [c.] 43
   • [c.] 44
   • [c.] 45
   • [c.] 46
  • Царьо повелѣвѫ да свалѫтъ горныѫтъ прагъ на вратата мՃ, за да сѧ пренՃди Бертолдолъ да сѧ наведе, кога ще влѣзне вѫтре
  • Хитрость Бертолдова за да сѧ непоклони на Царѧ
   • [c.] 47
  • Басна на Ракѫтъ, и на КавՃрѫтъ(*), коѧто преказՃвѫ Бертолдолъ на Царѧ
   • [c.] 48
   • [c.] 49
   • [c.] 50
   • [c.] 51
  • Хитрость Бертолдова, за да сѫ ѧви на Царѧ, спроти горныѫтъ способь
   • [c.] 52
  • Ѹчтивость (джՃмбՃшъ) Бертолдова
   • [c.] 53
   • [c.] 54
  • Царицата праща пакъ да искѫ Бертолда ѻтъ Царѧ
   • [c.] 55
   • [c.] 56
   • [c.] 57
  • Бертолдолъ съ красна хитрость избавՃвасѧ ѻтъ пѫрвото стремленїе на Царицата
   • [c.] 58
   • [c.] 59
  • Царицата повелѣвѫ да тՃрнѫтъ Бертолда въ чՃвалъ
   • [c.] 60
  • Хитрость пречՃдна Бертолдова, за да излѣзне ѻтъ чՃвалѫтъ
   • [c.] 61
  • Джафо започнՃвѫ да сѧ лови въ сѣтѫтъ (капанатъ)
   • [c.] 62
   • [c.] 63
   • [c.] 64
  • Джафо изваждѫ Бертолда отъ чՃвалѫтъ
   • [c.] 65
   • [c.] 66
  • Джафо започнՃвѫ да сѧ лови въ сѣтѫтъ (капанатъ)
   • [c.] 67
  • Бертолдолъ сѧ престрՃвѫ кѫкъ неще вече джафо да влѣзне въ чՃвалѫтъ, за да го направи да пожелае повече
   • [c.] 68
  • Джафо ѻпредѣлилъ да влѣзне въ чՃвалѫтъ
   • [c.] 69
  • Бертолдолъ бѧгѫ съ хитрость, и ѻставѧ Джафа въ чՃвалѫтъ
   • [c.] 70
  • Царицата като ненамѣрилѫ дрехѫта си, ѻтдалѫ вината та Джафа че той ѧ е ѻткраднѫлъ, и сѧкѫлѫ че хортՃва съ Бертолда, хортՃвѫ съ Джафа
   • [c.] 71
   • [c.] 72
  • Джафо излазѭ изъ чՃвалѫтъ вмѣсто Бертолда а Царицата ѹжасна, рекла мՃ
   • [c.] 73
  • Джафо сѧ билъ, и пакъ сѧ тՃрнѫлъ въ чՃвалѫтъ, и фѫрлилсѧ въ рѣката неправедно
  • Бертолдолъ сѣди въ пещьта, а Царицата го тѫрси на сѧкаде
   • [c.] 74
  • Бертолдолъ сѧ изѧвѧвѫ ѻтъ една Бабичка, че былъ въ пещьта: и проповѣдало сѧ на сѧкаде, че Царицата была въ пещьта
   • [c.] 75
  • Царьо сѧ сՃмнѧвѫ кѫкъ Бертолдолъ да е завелъ Царицата въ пещьта, и ѻтивѫ да сѧ наՃчи истината
   • [c.] 76
  • Бертолдолъ излазѧ ѻтъ пещьта, а Царьо разгнѣвенъ, дՃмѫ мՃ
   • [c.] 77
   • [c.] 78
  • Воскриченїе Бертолдово за ѻпредѣленїето, което изрекѫлъ Царьо врѫхъ него
  • Послѣдна хитрость Бертолдова, за да избави животѫтъ си, послѣдՃющъ дՃмата си
   • [c.] 79
  • Бертолдъ ненамырѫ дѫрво нито растенїе да мՃ сѧ аресѫ: затова слՃгите като сѧ ѻтѧгчили да ходѫтъ избавили го
   • [c.] 80
  • Царьо пращѫ да тѫрсѫтъ пакъ Бертолда и като го намѣрели, ѻтивѫ Царьо самъ при него, и съ голѣмы молбы и ѻбещанїѧ, направилъ го да сѧ вѫрне въ дворѫтъ
  • Смѫрть Бертолдова, и погребенїето мՃ
   • [c.] 81
  • Надгробно Бертолдово
  • Достопамѧтни изреченїѧ Бертолдови преди да ѹмре
   • [c.] 82
   • [c.] 83
   • [c.] 84
  • Завѣтъ Бертолдовъ, който сѧ намѣрилъ подъ вѫзглавницата на ѻдарѫтъ подиръ смѫртьта мՃ
   • [c.] 85
   • [c.] 86
  • Мїсеръ Джерфолъ прочитѫ Завѣтѫтъ
   • [c.] 87
   • [c.] 88
   • [c.] 89
   • [c.] 90
   • [c.] 91
  • Пѣсень на бащите
  • Пѣсень училищна
   • [c.] 92
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]