Citation link:
 • Изясненіе на православно-то богослуженіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Словарь за слова, кои-то ся встрѣкавѫтъ въ четвероевангеліе-то и въ православно-то богослуженіе, но не всѣкиму сѫ понятны
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • За цьрквѫ-тѫ и нейны-тѣ принадлежности
   • [с. 7]
   • [с.] 8
  • За Священны-тѣ одежды
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Изясненіе на православно-то богослуженіе
   • А. На всенощно-то (святинедѣльно бдѣніе)
    • [с. 12]
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Б. За литургіѭ-тѫ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • Василіева-та литургія
     • [с.] 36
    • Изъясненіе на Златоустовѫ-тѫ литургіѭ
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Литургія-та на вѣрны-тѣ
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • Литургія-та на преждеосвященны-тѣ дары
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
  • Повседневны-тѣ молитвы
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригиналната корица]
   • [Оригинална задна корица]