Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 9, кн. 43-48 (1893-1895)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 9, кн. 43 (1893)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Населението въ Княжество България по тритѣ първи прѣброявания. Отъ М. К. Сарафовъ. (Продължение отъ кн. XLI-XLII)
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
   • За българския рѣчникъ на А. Л. Дювернуа. Отъ М. Дриновъ
    • [с.] 48-[49]
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
   • По въпроса за нашето правописание. Отъ Манолъ Ивановъ
    • [с.] 96-[97]
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
   • Азиятската холера. [Отъ Д-ръ Клетий]
    • [с.] 116-[117]
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
   • Никола Фичовъ, български архитектъ-самоукъ. (Изъ "Биографически свѣдѣния за нѣкои български художници"). Съобщава Д. Уста-Генчовъ
    • [с. 128]-129
    • [с.] 130-131
   • Лихварството въ България и срѣдствата противъ распространението му. [Отъ С. Караджовъ]
    • [с. 132]-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
   • Български народни умотворения
    • [с.] 140-[141]
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
   • Материялъ за Българския рѣчникъ отъ гр. Прилѣпъ. Съобщава А. П. Стоиловъ
    • [с.] 148-[149]
    • [с.] 150-151
   • Книжнина
    • [с.] 152-[153]
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
   • Бѣлѣжка за картитѣ къмъ статията отъ М. К. Сарафова: "Населението въ Княжество България по тритѣ първи прѣброявания"
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 9, кн. 44 (1894)
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
   • Единъ български рѫкописъ отъ ХVІІ вѣкъ въ Пражкия музей. Разглежда С. Аргировъ.
    • [с. ІV-169]
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
   • Населението въ Княжество България по тритѣ първи прѣброявания. Отъ М. К. Сарафовъ. (Продължение отъ XLIII и свършекъ)
    • [с.] 200-[201]
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
   • За взаимната замѣна на яснитѣ и тъмнитѣ съгласни въ новобългарския езикъ. Отъ Д. Матовъ
    • [с.] 246-[247]
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-253
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
   • Изводъ отъ трактата "Аксиомитѣ въ Геометрията". Отъ Ив. Гюзелевъ
    • [с. 262]-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
   • Село Лешко. Отъ А. П. Стоиловъ
    • [с.] 274-[275]
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
   • Български народни умотворения
    • [с. 288]-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
   • Нѣколко поправки къмъ материяла за Българския рѣчник отъ гр. Прилѣпъ. Отъ К. А. Шапкаровъ
    • [с.] 300-[301]
   • Книжнина
    • [с.] 302-[303]
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
   • Д-ръ Франьо Рачки [Некрологъ. Отъ В. Д. Стоиловъ]
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
   • Бѣлѣжка къмъ рецензията "Ив. Вазовъ и Английската Критика"
    • [с.] 356-[357]
   • Нѣколко печатни погрѣшки
   • Открыта подписка на духовний журналъ "Странникъ" на 1894 годъ. (Четырнадцатый годъ изданія подъ новою редакціей)
    • [с. 358]-359
    • [с.] 360
   • [Карти къмъ статията отъ М. К. Сарафова: "Населението въ Княжество България по тритѣ първи прѣброявания"]
    • [Приложение № І]
    • Карта № II
    • Карта № ІII
    • Карта № IV
    • Карта № V
    • Карта № VІ
    • Карта № VІІ
    • Карта № VІІІ
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 9, кн. 45 (1894)
   • Съдържание
    • [с. V]
   • Солунъ въ миналото му. Отъ Димитриева
    • [с. VІ-361]
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
    • [с.] 372-373
    • [с.] 374-375
    • [с.] 376-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
    • [с.] 388-389
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
   • Приносъ къмъ изучвание българскитѣ диалекти. (Забѣлѣжки по говоритѣ въ областа на Срѣдногорското нарѣчие). Отъ М. Ивановъ
    • [с.] 398-[399]
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
    • [с.] 404-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
    • [с.] 412-413
    • [с.] 414-415
    • [с.] 416-417
   • Югословѣнската Академия за наука и художество въ Загребъ. [Отъ Б. Цоневъ]
    • [с.] 418-[419]
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
   • Отъ София до Пранга. (Пѫтни бѣлѣжки и въспоминания). Отъ С. Ж. Дацовъ
    • [с. 424]-425
    • [с.] 426-427
    • [с.] 428-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-433
    • [с.] 434-435
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
   • Окончание -е въ множественото число на сѫществителните отъ мѫж. родъ въ новобългарски. Отъ И. П. Плачковъ
    • [с. 446]-447
    • [с.] 448-449
    • [с.] 450-451
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
    • [с.] 456-457
   • Български народни умотворения
    • [с.] 458-[459]
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
   • Книжнина
    • [с.] 472-[473]
    • [с.] 474-475
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
    • [с.] 496-497
    • [с.] 498-499
   • Книгописъ
    • [с.] 500-[501]
    • [с.] 502-503
    • [с.] 504
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 9, кн. 46 (1894)
   • Съдържание
    • [с. VІІ]
   • Забѣлѣжка за Паисиевата история. Отъ Н. А. Начовъ
    • [с. VІІІ-505]
    • [с.] 506-507
    • [с.] 508-509
    • [с.] 510-511
    • [с.] 512-513
    • [с.] 514-515
    • [с.] 516-517
    • [с.] 518-519
    • [с.] 520-521
    • [с.] 522-523
    • [с.] 524-525
   • Отъ София до Пранга. (Пѫтни бѣлѣжки и въспоминания). Отъ С. Ж. Дацовъ. (Продължение отъ кн. XLV и свършекъ)
    • [с. 526]-527
    • [с.] 528-529
    • [с.] 530-531
    • [с.] 532-533
    • [с.] 534-535
    • [с.] 536-537
   • Приносъ къмъ изучвание българскитѣ диалекти. (Забѣлѣжки по говоритѣ въ областьта на Срѣдногорското нарѣчие). Отъ М. Ивановъ. (Продължение отъ книжка XLV и свършекъ)
    • [с. 538]-539
    • [с.] 540-541
    • [с.] 542-543
    • [с.] 544-545
    • [с.] 546-547
    • [с.] 548-549
    • [с.] 550-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
    • [с.] 560-561
    • [с.] 562-563
    • [с.] 564-565
    • [с.] 566-567
    • [с.] 568-569
    • [с.] 570-571
    • [с.] 572-573
    • [с.] 574-575
    • [с.] 576-577
    • [с.] 578-579
    • [с.] 580-581
    • [с.] 582-583
    • [с.] 584-585
    • [с.] 586-587
    • [с.] 588-589
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
   • За икономиитѣ по държавниятъ ни бюджетъ. Отъ Іорданъ С. Наумовъ
    • [с.] 594-[595]
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с.] 600-601
    • [с.] 602-603
    • [с.] 604-605
    • [с.] 606-607
    • [с.] 608-609
    • [с.] 610-611
    • [с.] 612-613
    • [с.] 614-615
    • [с.] 616-617
    • [с.] 618-619
    • [с.] 620-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-627
    • [с.] 628-629
    • [с.] 630-631
    • [с.] 632-633
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-637
    • [с.] 638-639
    • [с.] 640-641
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
    • [с.] 650-651
    • [с.] 652-653
    • [с.] 654-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
    • [с.] 662-663
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
    • [с.] 668-669
    • [с.] 670-671
   • Български народни умотворения
    • [с.] 672-[673]
    • [с.] 674-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
    • [с.] 682-683
   • Книжнина
    • [с. 684]-685
    • [с.] 686-687
    • [с.] 688-689
    • [с.] 690-691
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694-695
    • [с.] 696-697
    • [с.] 698-699
    • [с.] 700-701
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
    • [с.] 706-707
    • [с.] 708-709
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
    • [с.] 718-719
    • [с.] 720-721
    • [с.] 722-723
    • [с.] 724-725
   • Притурка къмъ статията за Паисиевата история. [Отъ Н. А. Н.]
    • [с.] 726-[727]
   • Допълнителна бѣлѣжка къмъ статиитѣ Македония въ миналотои, кн. XL, стр. 611-649 и Солунъ въ миналото му, кн. XLV, стр. 361-398
    • [с.] 728-[729]
    • [с.] 730
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 9, кн. 47 (1894)
   • Съдържание
    • [с. ІХ]
   • По́-стари и нови трудове по етнографията, географията и културната история на Румънитѣ. Отъ С. А.
    • [с. Х-731]
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736-737
    • [с.] 738-739
    • [с.] 740-741
   • Материяли за изучвание българската фауна. Списъкъ на животнитѣ, които се намиратъ въ кабинета по Естествена История при Русенската Държавна Мѫжка Гимназия. Отъ В. Т. Ковачевъ
    • [с. 742]-743
    • [с.] 744-745
    • [с.] 746-747
    • [с.] 748-749
   • Мариово. Отъ С.
    • [с. 750]-751
    • [с.] 752-753
    • [с.] 754-755
    • [с.] 756-757
   • На край Стара-Планина. (Пѫтни бѣлѣжки). Отъ Д. Уста-Генчовъ
    • [с. 758]-759
    • [с.] 760-761
    • [с.] 762-763
    • [с.] 764-765
    • [с.] 766-767
    • [с.] 768-769
    • [с.] 770-771
    • [с.] 772-773
    • [с.] 774-775
    • [с.] 776-777
   • Стихотворения
    • [с.] 778-[779]
    • [с.] 780-781
   • Народна пѣсень отъ Габровско за Димитраки Хаджи Тошовъ съ забѣлѣжка къмъ неѭ. Съобщава Д. Уста-Генчовъ
    • [с.] 782-[783]
    • [с.] 784-785
    • [с.] 786-787
    • [с.] 788-789
    • [с.] 790-791
    • [с.] 792-793
   • Документи за руско-турската война въ 1828-9 г. [Отъ В. Д. Стояновъ]
    • [с. 794]-795
    • [с.] 796-797
    • [с.] 798-799
    • [с.] 800-801
    • [с.] 802-803
    • [с.] 804-805
    • [с.] 806-807
   • Български народни умотворения
    • [с.] 808-[809]
    • [с.] 810-811
    • [с.] 812-813
    • [с.] 814-815
   • Материалъ за Български рѣчникъ отъ гр. Прилѣпъ. Съобщава А. П. Стоиловъ
    • [с.] 816-[817]
    • [с.] 818-819
   • Книжнина
    • [с.] 820-[821]
    • [с.] 822-823
    • [с.] 824-825
    • [с.] 826-827
    • [с.] 828-829
    • [с.] 830-831
    • [с.] 832-833
    • [с.] 834-835
    • [с.] 836-837
    • [с.] 838-839
    • [с.] 840-841
    • [с.] 842-843
   • Забѣлѣжка къмъ страница 799 отъ тая книжка
    • [с.] 844-[845]
   • Обявление. [за подписвание абонати за в. "Съвѣтникъ" прѣди "Селянинъ"]
    • [с.] 846-[847]
    • [с. 848]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 9, кн. 48 (1895)
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
   • Българскитѣ колонии въ Руссия. Отъ Г. Занетовъ
    • [с. ІV-849]
    • [с.] 850-851
    • [с.] 852-853
    • [с.] 854-855
    • [с.] 856-857
    • [с.] 858-859
    • [с.] 860-861
    • [с.] 862-863
    • [с.] 864-865
    • [с.] 866-867
    • [с.] 868-869
    • [с.] 870-871
    • [с.] 872-873
    • [с.] 874-875
    • [с.] 876-877
    • [с.] 878-879
    • [с.] 880-881
    • [с.] 882-883
    • [с.] 884-885
    • [с.] 886-887
    • [с.] 888-889
    • [с.] 890-891
    • [с.] 892-893
    • [с.] 894-895
    • [с.] 896-897
   • За паричната система въ България. Юридическо-икономически етюдъ. Отъ Гр. А. Бѣлковски
    • [с.] 898-[899]
    • [с.] 900-901
    • [с.] 902-903
    • [с.] 904-905
    • [с.] 906-[907]
    • [с.] 908-909
    • [с.] 910-911
    • [с.] 912-913
    • [с.] 914-915
    • [с.] 916-917
    • [с.] 918-919
    • [с.] 920-921
    • [с.] 922-923
    • [с.] 924-925
    • [с.] 926-927
    • [с.] 928-929
    • [с.] 930-931
   • Приносъ къмъ българския книгописъ до 1877 г. Подава С. Аргировъ
    • [с.] 932-[933]
    • [с.] 934-935
    • [с. 936]-937
    • [с.] 938-939
    • [с.] 940-941
    • [с.] 942-943
    • [с.] 944-945
    • [с.] 946-947
    • [с.] 948-949
    • [с.] 950-951
   • Екскурсия изъ нашата народна поезия. Пише Н. Начовъ
    • [с. 952]-953
    • [с.] 954-955
    • [с.] 956-957
    • [с.] 958-959
    • [с.] 960-961
    • [с.] 962-963
    • [с.] 964-965
    • [с.] 966-967
    • [с.] 968-969
    • [с.] 970-971
    • [с.] 972-973
    • [с.] 974-975
   • Български народни умотворения
    • [с.] 976-[977]
    • [с.] 978-979
    • [с.] 980-981
    • [с.] 982-983
    • [с.] 984-985
    • [с.] 986-987
   • Материалъ за Български рѣчникъ отъ Горно-Джумайско. Съобщава А. П. Стоиловъ
    • [с. 988]-989
   • Още нѣкои поправки по съобщенитѣ отъ г. А. П. Стоилова думи отъ гр. Прилѣпъ, като материалъ за български рѣчникъ, обнародвани въ кн. XLVII отъъ ПСпл на Българ. Книж. Дружество. Отъ К. А. Капкаревъ
    • [с.] 990-[991]
    • [с.] 992-993
    • [с.] 994-995
   • Книжнина
    • [с. 996]-997
    • [с.] 998-999
    • [с.] 1000-1001
    • [с.] 1002-1003
    • [с.] 1004-1005
    • [с.] 1006-1007
    • [с.] 1008-1009
    • [с.] 1010-1011
    • [с.] 1012-1013
    • [с.] 1014-1015
    • [с.] 1016-1017
    • [с.] 1018-1019
    • [с.] 1020-1021
   • Книгописъ
    • [с.] 1022-[1023]
    • [с.] 1024-1025
   • Общо съдържание на IX-то годишно течение
    • [с.] 1026-[1027]
    • [с.] 1028-1029
    • [с.] 1030-1031