Citation link:
 • Какъ да ся учатъ уроци : Книжка първа [Напрѣдъкъ : Нарѫчни книжки за онѣзи, кои-то желаѭть наукѫ и успѣхъ]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац] 3
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Наставленія за онѣзи, кои-то желаѭть наукѫ [Въведение]
   • [с. 5]
   • [с.] 6
  • 1. Внимавай за положеніе-то на тѣло-то си, когато си занять въ ученіе
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • 2. По колко часа да день трѣбва да ся учи
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • 3. Въ врѣме на ученіе не бива да има никакви разговори
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • 4. Бѫди здравъ и точенъ въ всѣкѫ наукѫ, що-то учишъ
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • 5. Очаквай да учишь и мѫчни прѣдмѣти
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • 6. Едно необходимо нѣщо слѣдъ напряганіе-то за да бѫдешъ въ ученіе-то точенъ, е часто да повтаряшь онова, кое-то си училъ: ”Това е тайна-та на добъръ напрѣдъкъ и точность”
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • 7. Бѫди вѣренъ и наврѣмененнъ въ всички-тѣ си упражненія
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • 8. Навикни да почивашь отъ умственнѫ работѫ, чрѣзъ промѣненіе на прѣдмѣти, а не чрѣзъ съвършенно спираніе отъ ученіе
  • Послѣдно напомнюваніе
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с. 36]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]