Citation link:
 • Памела уженена : Комедія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Камъ мои-те соученицы, пріятелки, моми и булки
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Предметъ на Комедія-та
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
  • Лица-та на Комедія-та
   • [с. 8]
  • Дѣяніе первое
   • Сцена первая. Миледи Памела и Милордъ Артюръ
    • [с. 9]
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Сцена вторая. Исаакъ и горерѣченни-те
    • [с.] 13
   • Сцена третая. Кавалерина Ернолдъ и горерѣченни-те
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Сцена четверта[я]. Милордъ Артюръ, и Кавалерина Ернолдъ
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Сцена пятая. Милордъ Бонфилъ, и горерѣченни-те
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Сцена шестая. Милордъ Бонфилъ, и Кавалерина Ернолдъ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Сцена седмая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Исаакъ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Сцена осмая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Миледи Даври
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Сцена девятая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Исаакъ
   • Сцена десятая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Памела
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Сцена единадесятая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Мадамъ Іеври
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Сцена дванадесятая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Исаакъ
    • [с.] 38
   • Сцена тринадесятая. Исаакъ, послѣ Памела
    • [с.] 39
   • Сцена четырнадесятая. Исаакъ, послѣ Бонфилъ
    • [с.] 40
   • Сцена пятнадесятая. Милордъ Бонфилъ самичакъ
    • [с.] 41
    • [с.] 42
  • Дѣяніе второе
   • Сцена первая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Исаакъ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Сцена вторая. Милордъ Бонфилъ, мадамъ Іеври
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Сцена третая. Милордъ Бонфилъ самичакъ
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Сцена четвертая. Миледи Памела, и Мадамъ Іеври
    • [с.] 50
   • Сцена пятая. Миледи Памела, послѣ Милордъ Артюръ
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Сцена шестая. Милордъ Бонфилъ, и горерѣчени-те
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Сцена седмая. Милордъ Бонфилъ, и Милордъ Артюръ
   • Сцена осмая. Памела, и мадамъ Іеври
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Сцена девятая. Памела, и послѣ Миледи Даври
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • Сцена десятая. Исаакъ и горерѣченни-те
    • [с.] 60
   • Сцена единадесятая. Миледи Даври, Памела, послѣ Монсьо Логнманъ
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Сцена дванадесятая. Памела, и Монсьо Логнманъ
    • [с.] 64
   • Сцена тринадесятая. Памела, послѣ Контъ Ауспійскій, отець Памеленъ, съ прилична дреха
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
  • Дѣяніе третіе
   • Сцена первая. Милордъ Бонфилъ самичакъ
    • [с.] 69
   • Сцена вторая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Мадамъ Даври
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Сцена третая. Исаакъ и горерѣченни-те
    • [с.] 73
   • Сцена четвертая. Миледи Даври, и Милордъ Бонфилъ
   • Сцена пятая. Исаакъ, и горерѣченни-те
    • [с.] 74
   • Сцена шестая. Кавалерина Ернолдъ, и рѣченни-те
    • [с.] 75
   • Сцена седмая. Миледи Даври, и Кавалерина Ернолдъ
    • [с.] 76
   • Сцена осмая. Мадамъ Іеври, и горерѣченни-те
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Сцена девятая. Миледи Даври, и кавалерина Ернолдъ
    • [с.] 80
   • Сцена десятая. Памела, мадамъ Іеври, и горерѣченни-те
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • Сцена единадесятая. Памела, и Кавалерина Ернолдъ
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Сцена дванадесятая. Милордъ Бонфилъ, и горерѣченни-те
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Сцена тринадесятая. Милордъ Бонфилъ, и Памела
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Сцена четырнадесятая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Монсьо Лонгманъ
    • [с.] 91
   • Сцена пятнадесятая. Милордъ Бонфилъ, послѣ Монсьо Маіръ, послѣ Монсьо Лонгманъ
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Сцена шестнадесятая. Милордъ Бонфилъ, Монсьо Маіеръ, Миледи Даври и Кавалерина Ернолдъ, послѣ Милордъ Артюръ, Памела, Мадам Иеври, и Монсьо Лонгманъ
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Сцена послѣдная. Контъ Ауспійскій, и горерѣченни-те
    • [с.] 107
    • [с.] 108
  • Спомоществованіе-то на родолюбивы-те читателы
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с. 127]
   • [с. 128]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]