Citation link:
 • Кратка числителница за малкы дѣтца / Нарядилъ Х. Г. Дановъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Въведеніе
   • Числителница
   • Количество
   • Единица
    • [с. 3]
   • Число
   • Просто число
   • Имянованно число
   • Еднородно число
   • Разнородно число
    • [с.] 4
  • І. Отдѣленіе. За просты-ты числа
   • Глава прьва. За происхожденіе на числа-та, тѣхно-то изображеніе и изговарянѥ
    • Происхожденіе на числа-та
     • [с. 5]
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
    • Изображеніе на числа-та съ цифры
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • Задатъци за упражненіе
    • Изговарянѥ числа-та
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • Задатъци за упражненіе
   • Глава втора. Събиранѥ съ просты числа
    • [с.] 18
    • Общи правила за събиранѥ
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
    • Примѣри
     • [с.] 22
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 23
     • [с.] 24
   • Глава третя. Изважданѥ съ просты числа
    • [с.] 25
    • Общи правила за изважданѥ
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • Примѣри
     • [с.] 30
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • Опытъ за събиранѥ и изважданѥ
     • Опытъ надъ събиранѥ
      • [с.] 33
     • Опытъ надъ изважданѥ
      • [с.] 34
   • Глава четврьта. Умноженіе съ просты числа
    • [с.] 35
    • Общи правила за умноженіе
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • Примѣри
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 41
   • Глава пята. Дѣленѥ съ просты числа
    • [с.] 42
    • Общи правила за дѣленѥ
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
    • Примѣри
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 50
    • Опытъ за умноженіе и дѣленіе
     • Опытъ надъ умноженіе
      • [с.] 51
     • Опытъ надъ дѣленіе
     • Другъ примѣръ съ остатъкъ
      • [с.] 52
   • Общи задатъци, които ся относять на четыри-ты дѣйствія отъ цѣлы-ты числа
    • [с.] 53
  • Отдѣленіе ІІ. За Именованны числа
   • Прѣдварителны познанія
    • [с.] 54
    • І. Мѣра отъ пары
    • ІІ. Мѣра отъ врѣмя
     • [с.] 55
    • ІІІ. Мѣра отъ тегло
    • ІV. Мѣра отъ длъжинѫ
    • V. Мѣра отъ водны тѣла
    • VІ. Мѣра Житна
    • VІІ. Мѣра отъ ширинѫ
     • [с.] 56
   • Глава прьва. Раздробленіе и прѣвращеніе отъ именованны числа
    • Правила за раздробленіе именованны числа
     • [с.] 57
     • Примѣри
      • [с.] 58
     • Задатъци за упражненіе
    • Правила за прѣвращеніе именованны числа
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • Примѣри
      • [с.] 61
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 62
    • Опытъ за раздробленіе и прѣвращеніе
     • Опытъ надъ раздробленіе
     • Опытъ надъ прѣвращеніе
      • [с.] 63
   • Глава втора. Събиранѥ съ именованны числа
    • [Общи правила за събиранѥ]
     • [с.] 64
     • [с.] 65
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 66
   • Глава третя. Изважданѥ съ именованны числа
    • [Общи правила за изважданѥ]
     • [с.] 67
     • [с.] 68
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 69
   • Глава четврьта. Умноженіе съ именованны числа
    • [Общи правила за умноженіе]
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • Задатъци за упражненіе
   • Глава пята. Дѣленѥ съ именованны числа
    • [Общи правила за дѣленѥ]
     • [с.] 72
     • Прьвый случяй
      • [с.] 73
     • Вторый случяй
      • [с.] 74
      • [с.] 75
    • Задатъци за упражненіе
   • Общи задатъци, които ся относять на четыре-ты действія отъ именованны числа
    • [с.] 76
    • [с.] 77
  • Отдѣленіе ІІІ. За отношенія-та, съразмѣрности-ты и тройно правило
   • Глава прьва. За отношенія-та
    • [с.] 78
   • Т[Г]лава втора. За съразмѣрности-ты
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • Глава третя. За Тройно Правило
    • [с.] 81
    • Тройно правило бива право и обратно
     • [с.] 82
    • Примѣри отъ право тройно правило
     • [с.] 83
    • Примѣри отъ обратно тройно правило
     • [с.] 84
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 85
     • [с.] 86
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]