• Изъ старо-българската книжнина : [статия] / Отъ М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 7, кн. 31 (1889), с. 113-121.
  • [с. 113]
  • [с.] 114
  • [с.] 115
  • [с.] 116
  • [с.] 117
  • [с.] 118
  • [с.] 119
  • [с.] 120
  • [с.] 121