Citation link:
 • Священна исторія за дѣца-та, избрана изъ книги-тѣ на Ветхый и Новый Завет : Часть І и ІІ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оглавленіе
   • [с.V]
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
  • Часть пьрва. [Исторія на Вѣтхыя Завѣтъ]
   • [с. XI]
   • [с. XII]
   • Глава I. Сътвореніе міра
    • [с. 1]
   • Глава II. Сътвореніе человѣка
    • [с.] 2
   • Глава III. Невинно-то состояніе на пьрвы-тѣ человѣцы въ рай
    • [с.] 3
   • Глава IV. Грѣхопаденіе-то на прародители-тѣ
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Глава V. Сынове Адамовы
    • [с.] 6
   • Глава VI. Потопъ
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава VII. Сынове Ноевы
   • Глава VIII. Стълпотвореніе Вавилонско
    • [с.] 10
   • Глава IX. Авраамъ
    • [с.] 11
   • Глава X. Авраамъ и Лотъ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Глава XI. Ангелы-тѣ посѣщаватъ Авраама
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Глава XII. Содомъ и Гоморра
    • [с.] 16
   • Глава XIII. Рожденіе Исааково. - Изгнаніе Агарино и Измаилово
    • [с.] 17
   • Глава XIV. Авраамъ приноси въ жертвѫ Исаака
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава XV. Женитба Исаакова
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Глава XVI. Исавъ и Іаковъ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Глава XVII. Исаакъ благословлява дѣца-та си
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Глава XVIII. Сънъ видѣнъ отъ Іакова
    • [с.] 26
   • Глава XIX. Женитба Іаковлева
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Глава XX. Прѣбываніе Іаковлево у Лавана
    • [с.] 29
   • Глава XXI. Возрьщаніе Іаковлево
    • [с.] 30
   • Глава XXII. Примиреніе на двама-та брата
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Глава XXIII. Сынове Іакововы
    • [с.] 33
   • Глава XXIV. Іосифа продаватъ братіе-то му
    • [с.] 34
   • Глава XXV. Іосифъ въ Егыпетъ
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Глава XXVI. Освобожденіе Іосифово
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Глава XXVII. Пьрво отиваніе на Іосифовы-тѣ братіе въ Егыпетъ
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Глава XXVIII. Второ отиваніе на Іосифовы-тѣ братіе въ Егыпетъ
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Глава XXIX. Іосифъ ся открыва на братіе-то си
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Глава XXX. Прѣселеніе Іаковово въ Егыпетъ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Глава XXXI. Кончина-та на Іакова и на Іосифа
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Глава XXXII. Праведный Іовъ
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Глава XXXIII. Рожденіе и воспитаніе Моисеово
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Глава XXXIV. Моисей у Іоѳора
    • [с.] 55
   • Глава XXXV. Неопалимая кѫпина
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Глава XXXVI. Десять наказанія Егыпетскы
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Глава XXXVII. Исходъ изъ Егыпта
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Глава XXXVIII. Прѣходъ прѣзъ Чермно море
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Глава XXXIX. Хлѣбъ отъ небо-то и вода изъ камыка
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Глава XL. Десять заповѣди
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Глава XLI. Златный телецъ
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Глава XLII. Новы чудеса Божіи въ пустынѭ-тѫ
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Глава XLIII. Извѣстіе за Обѣтованиѫ-тѫ земѭ
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Глава XLIV. Кончина Моисеева
    • [с.] 75
   • Глава XLV. Іисусъ Навинъ. - Влизаніе въ Обѣтованиѫ-тѫ земѭ
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • Глава XLVI. Сѫдіи. - Деввора пророчица
    • [с.] 79
   • Глава XLVII. Гедеонъ
    • [с.] 80
   • Глава XLVIII. Авимелехъ
    • [с.] 81
   • Глава XLIX. Іефѳай
    • [с.] 82
   • Глава L. Сампсонъ
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Глава LI. Руѳъ
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • Глава LII. Сѫдія и пьрвосвященникъ Илій
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Глава LIII. Самуилъ
    • [с.] 92
    • [с.] 93
   • Глава LIV. Жертвоприношеніе Самуиллово и побѣда надъ Филистимляне-тѣ
    • [с.] 94
   • Глава LV. Избраніе Саула на Царство
    • [с.] 95
   • Глава LVI. Саулъ - Царь Израилскый
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • Глава LVII. Давидъ
    • [с.] 99
   • Глава LVIII. Юноша Давидъ при царскыя дворъ
    • [с.] 100
   • Глава LIX. Голіаѳъ
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • Глава LX. Іонаѳанъ
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Глава LXI. Навалъ и Авигея
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Глава LXII. Послѣдне вижданіе на Давида со Саула
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Глава LXIII. Давидъ царь Израилскый
    • [с.] 112
   • Глава LXIV. Царскы-тѣ дѣла на Давида
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Глава LXV. Согрѣшеніе и покаяніе Давидово
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
   • Глава LXVI. Возмущеніе Авессаломово
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
   • Глава LXVII. Погыбель Авессаломова
    • [с.] 121
   • Глава LXVIII. Возвращеніе-то Давидово на царство
    • [с.] 122
   • Глава LXIX. Кончина Давидова
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Глава LXX. Соломонъ-царь
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • Глава LXXI. Созиданіе-то на храма
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • Глава LXXII. Смьрть Соломонова
    • [с.] 129
   • Глава LXXIII. Раздѣленіе на царство-то
    • [с.] 130
   • Глава LXXIV. Царове-тѣ Іудейскы. - Паденіе-то на Іудейско-то царство
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • Глава LXXV. Царство Израилско. Св. Пророкъ Илія
    • [с.] 134
   • Глава LXXVI. Жертвоприношеніе Іліино
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
   • Глава LXXVII. Пророкъ Ілія при горѫ Хоривъ
    • [с.] 138
   • Глава LXXVIII. Прѣстѫпленіе Ахавово и Іезавелино и тѣхно-то наказаніе
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Глава LXXIX. Св. Пророкъ Елисей
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • Глава LXXX. Исцѣленіе-то на Неемана Сиріанина
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • Глава LXXXI. Гіезій
   • Глава LXXXII. Пророкъ Іона
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • Глава LXXXIII. Іона въ чрево-то на кыта
    • [с.] 147
   • Глава LXXXIV. Паденіе на Израилско-то царство
    • [с.] 148
   • Глава LXXXV. Святіи пророцы
    • [с.] 149
   • Глава LXXXVI. Товитъ
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Глава LXXXVII. Товитъ поучава сына си
    • [с.] 153
   • Глава LXXXVIII. Пѫтуваніе-то на младый Товіѭ
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • Глава LXXXIX. Женитба-та Товіева
    • [с.] 156
   • Глава XC. Возврьщаніе-то на Товіѭ
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • Глава XCI. Іудиѳь
    • [с.] 161
    • [с.] 162
   • Глава XCII. Плѣненіе вавилонско. - Даніилъ
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • Глава XCIII. Три-тѣ отроцы въ пещь-тѫ огненѫ
    • [с.] 165
   • Глава XCIV. Пророкъ Даніилъ
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
   • Глава XCV. Сусанна
    • [с.] 169
   • Глава XCVI. Истуканъ Виловъ
    • [с.] 170
    • [с.] 171
   • Глава XCVII. Даніилъ въ рова на левове-тѣ
    • [с.] 172
    • [с.] 173
   • Глава XCVIII. Eсѳирь
    • [с.] 174
   • Глава XCIX. Мардохей и Аманъ
    • [с.] 175
    • [с.] 176
   • Глава C. Есѳирь ся являва прѣдъ царя
    • [с.] 177
   • Глава CI. Торжество-то на Мардохея
    • [с.] 178
    • [с.] 179
   • Глава CII. Погыбель Аманова
    • [с.] 180
    • [с.] 181
   • Глава CIII. Возвращеніе-то на Іудеи-тѣ отъ плѣна. Возобновленіе-то на храма
    • [с.] 182
   • Глава CIV. Возобновленіе-то на Іерусалима
    • [с.] 183
    • [с.] 184
   • Глава CV. Мѫченикъ Елеазаръ
    • [с.] 185
    • [с.] 186
   • Глава CVI. Седемь братіе и майка имъ - мѫченицы
    • [с.] 187
    • [с.] 188
   • Глава CVII. Маттаѳія и сынове-тѣ му
    • [с.] 189
    • [с.] 190
   • Глава CVIII. Смьрть Антіохова
    • [с.] 191
    • [с.] 192
   • Глава CIX. Нѣчто за Іисуса, сына Сирахова
   • Глава CX. Чаканіе Спасителя
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с. 196]
  • Часть втора. [Исторія на Новыя Завѣтъ]
   • [с. 197]
   • [с. 198]
   • Глава I. Захарія и Елисавета
    • [с. 199]
    • [с.] 200
   • Глава II. Прѣсвятая Дѣва Марія
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
   • Глава III. Прѣсвятая Марія и праведна-та Елисавета
    • [с.] 204
   • Глава IV. Рождество-то на Святаго Іоанна Прѣдтечѫ
    • [с.] 205
    • [с.] 206
   • Глава V. Рождество Христово
    • [с.] 207
    • [с.] 208
   • Глава VI. Пастыре-тѣ Виѳлеемскы
    • [с.] 209
   • Глава VII. Принесеніе-то на Младенеца Іисуса въ храма
    • [с.] 210
   • Глава VIII. Симеонъ Богопріимецъ и Анна Пророчица
    • [с.] 211
   • Глава IX. Поклоненіе-то на волхвы-тѣ
    • [с.] 212
    • [с.] 213
   • Глава X. Бѣгство въ Егыпетъ
    • [с.] 214
   • Глава XI. Дванадесятилѣтній Іисусъ въ храма
   • Глава XII. Св. Іоаннъ проповѣдува въ пустынѭ-тѫ Іорданскѫ
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • Глава XIII. Свидѣтелство отъ Св. Іоанна Прѣдтечѫ за Іисуса Христа
   • Глава XIV. Іисусъ Христосъ ся крьщава отъ Іоанна
    • [с.] 218
   • Глава XV. Іисусъ Христосъ ся искушава отъ діавола
    • [с.] 219
    • [с.] 220
   • Глава XVI. Пьрвы-тѣ ученицы Христовы
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • Глава XVII. Свадба-та въ Канѫ Галилейскѫ
    • [с.] 223
   • Глава XVIII. Іисусъ Христосъ изгонява изъ храма тържницы-тѣ
    • [с.] 224
    • [с.] 225
   • Глава XIX. Бесѣда Спасителева съ Никодима
    • [с.] 226
    • [с.] 227
   • Глава XX. Самарянка-та
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
   • Глава XXI. Прѣбываніе-то на Іисуса Христа въ Самаріѭ
    • [с.] 231
   • Глава XXII. Исцѣленіе на велможскыя сынъ въ Капернаумъ
    • [с.] 232
   • Глава XXIII. Проповѣдь Іисусъ Христова въ Назаретъ
    • [с.] 233
   • Глава XXIV. Чудесна-та ловитба на рыбѫ-тѫ
    • [с.] 234
   • Глава XXV. Пребываніе Іисусъ Христово въ Капернаумъ и странствіе-то Му по Галилеѭ
    • [с.] 235
    • [с.] 236
   • Глава XXVI. Сотникъ въ градъ Капернаумъ
    • [с.] 237
   • Глава XXVII. Исцѣленіе-то на разслабленныя
    • [с.] 238
    • [с.] 239
   • Глава XXVIII. Іисусъ Христосъ воскресява дъщерѭ-тѫ Іаировѫ и исцѣлява болнѫ-тѫ женѫ
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
   • Глава XXIX. Разслабленный при овчѫ-тѫ купель
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
   • Глава XXX. Нѣколко поучителны происшествія
    • [с.] 246
   • Глава XXXI. Іисусъ Христосъ исцѣлява сухорѫкыя
    • [с.] 247
    • [с.] 248
   • Глава XXXII. Дванадесять-тѣ Апостолы
    • [с.] 249
    • [с.] 250
   • Глава XXXIII. Іисусъ Христосъ воскрьсява сына на Наинскѫ-тѫ вдовицѫ
    • [с.] 251
   • Глава XXXIV. Пратены-тѣ отъ Іоанна Крьстителя до Іисуса Христа
    • [с.] 252
    • [с.] 253
   • Глава XXXV. Притча за сѣятеля и за жатвѫ-тѫ
    • [с.] 254
    • [с.] 255
   • Глава XXXVI. Още нѣкои притчи Спасителевы
    • [с.] 256
    • [с.] 257
    • [с.] 258
   • Глава XXXVII. Притчи, които поучаватъ да ся молимъ неотстѫпно
    • [с.] 259
   • Глава XXXVIII. Грѣшница, която ся покаяла
    • [с.] 260
    • [с.] 261
   • Глава XXXIX. Іисусъ Христосъ укротява бурѭ-тѫ
    • [с.] 262
   • Глава XL. Нѣкои изреченія Спаситилевы
    • [с.] 263
    • [с.] 264
   • Глава XLI. За Іоанна Кръстителя
    • [с.] 265
   • Глава XLII. Іисусъ Христосъ съ малко хлѣбове насыщава нѣколко тысящы народъ
    • [с.] 266
    • [с.] 267
   • Глава XLIII. Спаситель ходи по водѫ-тѫ
    • [с.] 268
   • Глава XLIV. Іисусъ Христосъ благославя дѣца-та
    • [с.] 269
   • Глава XLV. Поученіе за смиреніе-то и за крьстныя пѫть въ царство-то Божіе
    • [с.] 270
   • Глава XLVI. Богатый юноша
    • [с.] 271
   • Глава XLVII. Хананеянка-та
    • [с.] 272
   • Глава XLVIII. Прѣображеніе Господне
    • [с.] 273
   • Глава XLIX. Притча за блудныя сынъ
    • [с.] 274
    • [с.] 275
   • Глава L. Милосьрдный Самарянинъ
    • [с.] 276
   • Глава LI. Притча за два-та дължницы
    • [с.] 277
   • Глава LII. Мытарь и Фарисей
    • [с.] 278
   • Глава LIII. Още нѣколко притчи
    • [с.] 279
   • Глава LIV. Притча за таланты-тѣ
    • [с.] 280
    • [с.] 281
   • Глава LV. Притча за наемны-тѣ работницы въ винограда
    • [с.] 282
   • Глава LVI. Притча за лозѥ-то
    • [с.] 283
    • [с.] 284
   • Глава LVII. За званны-тѣ на бракъ царскый
    • [с.] 285
   • Глава LVIII. За десять-тѣ дѣвы
    • [с.] 286
   • Глава LIX. Притча за богатыя и за Лазаря
    • [с.] 287
   • Глава LX. Чудеса и благотворенія Іисусъ Христовы
    • [с.] 288
   • Глава LXI. Закхей
    • [с.] 289
   • Глава LXII. Исцѣленіе слѣпорожденнаго
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
   • Глава LXIII. Помилованна-та грѣшница
    • [с.] 293
    • [с.] 294
   • Глава LXIV. Марѳа и Марія
   • Глава LXV. Воскресеніе Лазарево
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [с.] 297
    • [с.] 298
   • Глава LXVI. Марія помазва Іисуса Христа съ мѵро
   • Глава LXVII. Входъ въ Іерусалимъ
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
   • Глава LXVIII. Изсъхнѫла-та смоковница
    • [с.] 302
   • Глава LXIX. Бесѣды Спасителевы за Неговѫ-тѫ Божественнѫ славѫ и назначеніе
    • [с.] 303
    • [с.] 304
   • Глава LXX. Іисусъ Христосъ прѣдказва разрушеніе-то на храма и на градъ Іерусалимъ
    • [с.] 305
    • [с.] 306
   • Глава LXXI. Пророчество за свършваніе-то на Свѣта и за второ пришествіе
    • [с.] 307
    • [с.] 308
   • Глава LXXII. За страшныя сѫдъ
    • [с.] 309
   • Глава LXXIII. Приготовленіе за Пасхѫ
    • [с.] 310
    • [с.] 311
   • Глава LXXIV. Умовеніе на нозѣ-тѣ
    • [с.] 312
   • Глава LXXV. Іуда прѣдатель
    • [с.] 313
    • [с.] 314
   • Глава LXXVI. Прѣдсказаніе за отреченіе-то Петрово
    • [с.] 315
   • Глава LXXVII. Тайна Вечеря
   • Глава LXXVIII. Прощална бесѣда Іисусъ Христова съ ученицы-тѣ
    • [с.] 316
    • [с.] 317
    • [с.] 318
   • Глава LXXIX. Іисусъ Христосъ въ градинѫ-тѫ Геѳсиманскѫ
    • [с.] 319
   • Глава LXXX. Іуда прѣдава Іисуса Христа
    • [с.] 320
    • [с.] 321
   • Глава LXXXI. Іисусъ Христосъ прѣдъ сѫдилище-то
    • [с.] 322
   • Глава LXXXII. Отреченіе-то Апостолъ-Петрово
    • [с.] 323
    • [с.] 324
   • Глава LXXXIII. Іисусъ Христосъ прѣдъ Пилата
    • [с.] 325
    • [с.] 326
   • Глава LXXXIV. Іисусъ Христосъ прѣдъ Ирода
    • [с.] 327
   • Глава LXXXV. Пилатъ ся старае да освободи Іисуса Христа
    • [с.] 328
    • [с.] 329
   • Глава LXXXVI. Іисусъ Христосъ тьрпи истязаніе
    • [с.] 330
    • [с.] 331
   • Глава LXXXVII. Распятіе Іисусъ Христово
    • [с.] 332
    • [с.] 333
    • [с.] 334
   • Глава LXXXVIII. Спаситель на крьста
    • [с.] 335
   • Глава LXXXIX. Іисусъ Христосъ прѣдава духъ
    • [с.] 336
    • [с.] 337
   • Глава XC. Погребеніе Іисусъ Христово
    • [с.] 338
    • [с.] 339
   • Глава XCI. Воскресеніе Христово
    • [с.] 340
    • [с.] 341
   • Глава XCII. Іисусъ Христосъ ся являва на Маріѭ Магдалинѫ и на другы-тѣ жены
    • [с.] 342
    • [с.] 343
   • Глава XCIII. Жены-тѣ мѵроносицы возвѣщаватъ за воскресеніе-то Іисусъ Христово
    • [с.] 344
   • Глава XCIV. Іисусъ Христосъ ся являва на ученицы-тѣ, които отивали въ Еммаусъ
    • [с.] 345
    • [с.] 346
   • Глава XCV. Спаситель ся являва на Апостолы-тѣ
    • [с.] 347
   • Глава XCVI. Іисусъ Христосъ вразумява Апостола Ѳомѫ
    • [с.] 348
   • Глава XCVII. Іисусъ Христосъ ся являва на ученицы-тѣ на Тиверіадско-то море
    • [с.] 349
    • [с.] 350
   • Глава XCVIII. Іисусъ Христосъ ся являва на Свои-тѣ ученицы на еднѫ отъ горы-тѣ Галилейскы
    • [с.] 351
   • Глава XCIX. Вознесеніе Христово
    • [с.] 352
   • Глава C. Сошествіе Святаго Духа
    • [с.] 353
    • [с.] 354
   • Глава CI. Пьрво гоненіе противу Апостолы-тѣ
    • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
   • Глава CII. Пьрвенствующа-та Цьрква
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • [с.] 360
   • Глава CIII. Пьрвомѫченикъ Стефанъ
    • [с.] 361
    • [с.] 362
   • Глава CIV. Крьщеніе на Еѳіопскыя велможѫ
    • [с.] 363
    • [с.] 364
   • Глава CV. Обращеніе-то Савлово
    • [с.] 365
    • [с.] 366
   • Глава CVI. Обращеніе-то на Корнелія Сотника
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
   • Глава CVII. Ангелъ освобождава Апостола Петра изъ темницѫ-тѫ
    • [с.] 371
    • [с.] 372
   • Глава CVIII. Распространеніе на вѣрѫ-тѫ Христіанскѫ
    • [с.] 373
    • [с.] 374
   • Глава CIX. Разореніе Іерусалима
    • [с.] 375
   • Глава CX. Погледъ возъ сѫдбѫ-тѫ на Христовѫ-тѫ цьрквѫ подирь Апостолы-тѣ
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
  • Погрѣшкы
   • [с. 379]
  • Списокъ на имена-та на родолюбивы-тѣ спомоществователи
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с. V]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]