Citation link:
 • Обща равносметка на Българската народна церква ”Вознесеніе” въ Браила. отъ 1872 до 15 декемврія 1875
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Любезни Еднородци!
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Дохода на Бълг. Церква за 1-та година
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Разходъ на Бълг. Церква за І-та година
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Слѣдватъ отсрѣщнитѣ таблици за Дохода и Разхода на церквата за година ІІ и ІІІ-та
   • [с. 10]
   • Приходъ на Бълг. Церква за ІІ и ІІІ-та Година
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Разходъ на Бълг. Церква за ІІ и ІІІ-та година
    • [с.] 14
    • [с.] 15
  • Слѣдватъ таблици-тѣ на срѣща за ІV и V година
   • [с.] 16
   • Приходъ на Бълг. Церква за ІV-та Година
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Разходъ на Бълг. Церква за ІV година
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Приходъ на Бълг. Церква за ІV-та Година
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
  • Скратение на общата Чьрковна Смѣтка
   • [с.] 30
  • Погрѣшки
   • [с. 31]
  • Равносметка на ”Бълг. народна цьрква” въ Браила
   • [с. 32]
   • [с. 33]
   • [с. 34]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]