Citation link:
 • Учебна книжка за образованіе то на дѣцата : Книжка I
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналнатата корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Періодъ пьрвый
   • Богъ създалъ челѧка отъ калъ, дѫхналъ му душѫ, и оживѣлъ
    • §. 1.
   • Богъ създалъ Адама по образа си и по приликѫ тѫ сы
    • §. 2.
     • [с. 1]
   • И нарече му Богъ име то Адамъ
    • §. 3.
   • Богъ приспалъ Адама, и отъ реброто му направилъ Евѫ, жена му
    • §. 4.
     • [с.] 2
   • Каннъ убилъ брата си Авелѧ
    • §. 5.
     • [с.] 3
  • Періодъ вторый
   • Ное влѧзьлъ у Ковчега [у Кораба] съ сыноветѣ си и съ животны тѣ; и Потопъ-а хлувналъ
    • §. 1.
   • Ноевъ-а Ковчегъ сѧ уподобѧва и на Свѧтѫ тѫ цьрквѫ
    • §. 2.
     • [с.] 4
   • Ноевъ-а Ковчегъ сѧ уподобѧва и на челѧка
    • §. 3.
  • Періодъ третый
   • Събралъ Авраамъ свои тѣ триста и осемнайсы домочѧдцы, и отишелъ срѣщу Ходологомора
    • §. 1.
     • [с.] 5
   • Свѧщенникъ Мелхиседекъ посрешнѫлъ Авраама, когато сѧ връщалъ отъ боѧ
    • §. 2.
     • [с.] 6
    • §. 3.
   • Богъ сѧ ѧвилъ на Авраама и обѣщалъ му сѧ , чи ще умножи семето му[...]
    • [с.] 7
    • §. 4.
   • Тѣзи тры тѣ животны прообразували тры тѣ времена на Еврейскїѧ народъ въ Египетъ
    • §. 5.
     • [с.] 8
     • [с. 9] 6
   • Авраамова та жертва сѧ уподобѧва и на самого Хрїста, Господа нашего, Който станѫлъ за насъ жертвѫ
    • §. 6.
     • [с.] 10
   • Авраамова та жертва сѧ уподобѧва еще и на челѧка
    • §. 7.
   • Богъ, подиръ Авраамовѫ тѫ жертвѫ, далъ обрѣзанїе то
    • §. 8.
     • [с.] 11
   • Обрѣзанье то еще прообразува въскрьсенье то ны
    • §. 9.
   • Изгори и потопи Господь Богъ Содома и Гомора съ огьнь и жупель [а]
    • §. 10.
     • [с.] 12
   • Лотова та жена сѧ обърнѫла на задъ и станѫла соленъ столпъ [дерекъ]
    • §. 11.
   • По Господїево обѣщанье Сарра, Авраамова та жена, родила Сына си Ісаака
    • §. 12.
     • [с.] 13
   • Богъ рекьлъ на Авраама да заколи Ісаака на горѫ тѫ Морїѭ [Сїонъ] за жертвѫ[...]
    • §. 13.
     • [с.] 14
   • Ісаакъ и жена му Равека были безчѧдны[...]
    • §. 14.
   • Ісаакъ и Равека родили близнацы[...]
    • §. 15.
     • [с.] 15
   • Ісавъ си продалъ пьрвенство то на брата си Іакова за еднѫ паницѫ кашѫ, чорбѫ
    • §. 16.
   • Като устарѧлъ веки Ісаакъ, ослѣпѧлъ, и повикьлъ Ісаавъ[...]
    • [с.] 16
    • §. 17.
     • [с.] 17
   • Дошелъ си Ісавъ отъ ловъ, наготвилъ отъ лова[...]
    • [с.] 18
    • §. 18.
   • Ісаакъ рекьлъ: донеси ми да ѧмъ, за да те благослови душа та ми
    • §. 19.
     • [с.] 19
   • Ісаакъ повикалъ Іакова и благословилъ го втори пѫть[...]
    • [с.] 20
    • §. 20.
   • Положилъ си Іаковъ възглавницѫ и заспалъ
    • §. 21.
     • [с.] 21
   • И видѣлъ насънь: Лѣствицѫ [стѫлбѫ]
    • §. 22.
    • §. 23.
     • [с.] 22
    • §. 24.
    • §. 25.
    • §. 26.
     • [с.] 23
   • Божїи тѣ Ангелы възлѧзвали въ Хрїстово то Възнесенїе[...]
    • §. 27.
    • §. 28.
     • [с.] 24
    • §. 29.
   • Іаковъ зелъ камька, който му былъ възглавницѫ
    • §. 30.
     • [с.] 25
   • Отишелъ у Месопотамїѭ [междурѣчиѫ Сирїѭ] у Лавановѫ тѫ кѫщѫ[...]
    • §. 31.
   • Іаковъ обычѧлъ Рахилѫ повече отъ Лїѧ
    • §. 32.
     • [с.] 26
   • Лаванъ оженилъ и двѣ тѣ сы дьщеркы за Іакова[...]
    • §. 33.
   • По хубавелка была Рахила, нежели Лїѧ
    • §. 34.
    • §. 35.
     • [с.] 27
   • Като непреминѫлъ еще Іорданъ рѣкѫ, Іаковъ сѧ борилъ, отъ средъ нощь до утринтѫ[...]
    • §. 36.
     • [с.] 28
   • Іаковъ се борилъ съсъ Ангела [а] и въ борбѫтѫ имъ, проравала сѧ жилата въ Іакова крѫкъ и захромалъ Іаковъ
    • §. 37.
    • §. 38.
     • [с.] 29
  • Прибавленіе. Житіе на Свѧтаго Теодора Тирона
   • [с. 30]
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с. 36]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]