Citation link:
 • Рѫководство за дрьжаніе тръговскы книгы (тевтеры)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
  • Начинъ за изучваніе на диплографіѭ-тѫ
  • Полза отъ изучваніе на диплографіѭ-тѫ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
  • Съдьржаніе
   • [с. ХІ]
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
   • [с.] ХV
   • [с.] ХVІ
  • [Теоріѭ на диплографіѭ-тѫ]
   • Рѫководство за дрьжаніе тръговскы книгы (Тевтеры)
    • [с. 1]
   • Дневникъ по Аплографіѭ
   • Приложенія
    • [с.] 2
   • Главна книга по Аплографіѭ
    • [с.] 3
   • Дрьжаніе смѣткы по Диплографіѭ
    • [с.] 4
   • Дневникъ по Диплографіѭ
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Происхожденіе и прѣдмѣтъ на пять-тѣ общы смѣткы
    • [с.] 7
   • Приложеніе на горны-тѣ примѣры
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Сложны членове
    • [с.] 10
   • Главна книга по Диплографіѭ
    • [с.] 11
   • Скратеніе. Врьху теоріѭ-тѫ на диплографіѭ-тѫ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
  • Практика
   • Нарѫчникъ
    • [с. 15]
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • За сконто-то (прѣдиздлъженіе)
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • Продаваніе камбіалы
     • [с.] 30
    • Купуваніе камбіалы
    • За смѣткѫ-тѫ загубы и печалы
     • [с.] 31
    • Примѣри вьрху смѣткѫ-тѫ загубы и печалы
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • Платежи или събиранія за смѣткѫ
     • [с.] 34
    • Отваряніе кредитъ или писма за кредитъ
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • Прѣносяніе въ Главнѫ-тѫ книгѫ
     • [с.] 37
    • Примѣръ за прѣносяніе въ Главнѫ-тѫ книгѫ
    • Опытна равносмѣтка
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Подраздѣленіе на петь-тѣ общы смѣткы
     • [с.] 40
    • Подраздѣленіе на смѣткѫ-тѫ общы стокы
     • [с.] 41
    • Смѣтка на вълнѫ, желѣзо, вино, жито и пр.
    • Смѣтка на годишны приходы, публични запискы, акціи
     • [с.] 42
    • Смѣтка на стокы за съдружническѫ или участническѫ смѣткѫ или за смѣткѫ на 1/2, на 1/3 и пр.
     • [с.] 43
    • Смѣтка на стокы подъ коммиссіонѫ или въ съхраненіе у нѣкого
     • [с.] 44
    • Смѣтка на кѫщѫ за фабрикѫ, на фабрикѫ работницѫ, на мануфактурѫ, на заплатѫ за работници и на разноскы за фарбикаціѭ
    • Смѣтка на недвижимъ имотъ или за всѣкы недвижимъ имотъ на име-то му
     • [с.] 45
    • Смѣтка на недвижимъ имотъ или покѫщинѫ (Mobilier)
     • [с.] 46
    • Смѣтка на каробъ [корабъ]
    • Смѣтка за товаръ на корабъ (карго)
    • Смѣтка за обрѫжваніе на корабъ
     • [с.] 47
    • Смѣтка за съучастіе у нѣкой корабъ или за акціи въ нѣкоѭ компаніѭ
    • Смѣтка за частнѫ стокѫ (pacotille)
     • [с.] 48
    • Смѣтка за нѣкой панаиръ
    • Подраздѣленіе на смѣткѫ-тѫ кассѫ
    • Подраздѣленіе на смѣткѫ-тѫ камбіалы за събираніе
     • [с.] 49
    • Смѣтка на записы за събираніе въ Цариградъ, въ областитѣ и повънъ
    • Смѣтка на записы за продаваніе или ремессы въ рѫцѣ на различны
    • Смѣтка на записы за събираніе у чюждестранци (Чюждестранно камбіо)
     • [с.] 50
    • Смѣтка на подзаложны облигаціи за събираніе, или на контракты на постоянны приходы за събираніе
    • Смѣтка за контракты за морскы взаемы (grosse-aventure) за събираніе
     • [с.] 51
    • Смѣтка на контракты за пожизнены приходы или за привилегированѫ пенсіѫ за събираніе
    • Смѣтка на годишны заемы Лейбъ-рентъ за събираніе и плащаніе
     • [с.] 52
    • Подраздѣленіе на смѣткѫ-тѫ камбіалы за плащаніе
    • Смѣтка на ренты или на пожизнены пенсіи за плащаніе
    • Смѣтка на морскы взаемы (grosse aventure) за плащаніе
     • [с.] 53
    • За смѣткѫ-тѫ годишны заемы за плащаніе (виждъ §. 140)
    • Смѣтка за общы разноскы
     • [с.] 54
    • Смѣтка на кѫщны разноскы
    • Смѣтка за личны или частны разноскы
    • Смѣтка за лихвѫ
     • [с.] 55
    • Смѣтка за коммиссіонѫ
    • Смѣтка за сигуранціѭ
    • Смѣтка за наслѣдство
    • За нѣкои смѣткы, кои-то не могѫть да ся земѫть, като подраздѣленіе на прѣдишны-тѣ петь общы смѣткы
     • [с.] 56
    • Смѣтка на капитала
    • Смѣтка на исходный билянцъ
     • [с.] 57
     • [с.] 58
    • Смѣтка на Входный билянцъ
     • [с.] 59
    • Смѣтка за очищеніе (Ликвидація)
     • [с.] 60
    • Подраздѣленіе на личны-тѣ смѣткы
    • Лична смѣтка за трьговеца, за кого-то ся дрьжатъ книгы-тѣ
     • [с.] 61
    • Смѣтка на нашь Господинъ еде-кой-си
    • Подраздѣленіе на смѣткѫ-тѫ на нашь Г-нъ еде-кой-си, съдружникъ
     • [с.] 62
    • Смѣтка на нашь Г-нъ еде-кой-си, смѣтка на влога му
    • Смѣтка на нашь Г-нъ еде-кой-си смѣтка на капитала му
    • Смѣтка на нашь Г-нъ еде-кой-си, смѣтка за влогове-тѣ му подъ лихвѫ
     • [с.] 63
    • Смѣтка на нашь Г-нъ еде-кой-си, текуща-та му смѣтка
    • Смѣтка на нашь Г-нъ еде-кой-си, неговата смѣтка на пѫтуваніе
    • Различны смѣткы, кои-то могѫть да ся отворять на единъ и сѫщъ кореспондентинъ
     • [с.] 64
    • Смѣтка на еде-кого-си, негова смѣтка на стокы
    • Смѣтка на еде-кого-си, негова смѣтка на корабъ, или еде-кой-си, негова смѣтка на монеты
     • [с.] 65
    • Смѣтка съ надсловъ: еде-коя-си моя смѣтка у еде-кого-си
    • Смѣтка за съучастіе и смѣтка на 1/2, на 1/3, на 1/4, и пр.
    • Смѣткы отворены общо на много лица не съдружници
    • Заключеніе
     • [с.] 66
   • Нарѫчникъ. Второ теченіе на членове
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Начинъ за затваряніе на книгы-тѣ И за извлѣченіе-то отъ тѣхъ слѣдствіе-то
    • Обща равносмѣтка
     • [с.] 93
    • Прѣходны приготвянія на общѫ-тѫ равносмѣткѫ
     • [с.] 94
    • Начинъ за уравненіе на смѣткѫ-тѫ общы стокы
     • [с.] 95
    • Начинъ за уравненіе на смѣткѫ-тѫ кассѫ
    • Начинъ за уравненіе на смѣткѫ-тѫ камбіалы за събираніе
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Начинъ за уравненіе на смѣткѫ-тѫ загубы и печалы
     • [с.] 98
    • Начинъ за уравненіе на всичкы другы общы смѣткы
    • Начинъ за уравненіе на частны смѣткы
    • Начинъ за уравненіе на смѣткѫ-тѫ капиталъ и на исходный билянцъ
     • [с.] 99
     • [с.] 100
    • Заключеніе на общѫ-тѫ равносмѣткѫ
     • [с.] 101
    • За Билянца и книгѫ исписъ (Инвентаріи)
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
    • Начинъ за да ся отворять изново уравнены-тѣ смѣткы
     • [с.] 105
    • Начинъ за да ся нарѣждать за прьвь пѫть книгы-тѣ
     • [с.] 106
   • Нарѫчникъ. Трете теченіе
    • Примѣри за съдружества, за морскы прѣдпріятія и различны съучастія въ корабы
     • [с.] 107
     • [с.] 108
    • Смѣтка на експедиціѭ у Англіѭ
     • [с.] 109
    • Смѣтка за контрактяваніе на корабъ
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
   • [Дневникъ]
    • Дневникъ На С. Д. Владиславовъ. Начина отъ 1. Юлія 1872 год.
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • Дневникъ на Съдружество-то Стояновъ и Владиславовъ въ Цариградъ Начало отъ 1. Jануаріи 1873
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
   • [Главна книга]
    • Главна книга на С. Д. Владиславовъ. Пловдивъ 1. Юліи 1872
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
    • Главна книга на Съдружество-то Стояновъ и Владиславовъ у Цариградъ. Начина отъ 1. Jан. 1873
     • [с. 181]
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с. 187] 287
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
     • [с.] 191
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
   • За лихвы-тѣ и лихвенны-тѣ смѣткы
    • [с.] 198
    • За вѫтрѣшнѫ-тѫ и вънкашнѫ-тѫ лихвѫ
     • [с.] 199
    • Исчисленіе лихвѫ съ постоянны дѣлителы
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
    • Исчисленіе лихвы-тѣ съ постоянны умножители
     • [с.] 203
    • Таблица на постоянны-тѣ дѣлители и умножители по методѫ-тѫ на дны
     • [с.] 204
   • Съкратена метода. За исчисленіе лихвы на суммы-тѣ съставляющы еднѫ текущѫ лихвоноснѫ смѣткѫ
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
   • Нова метода. За да ся написва лихва-та на еднѫ смѣткѫ, безъ да има нужда да ся знае врѣмя-то за сключваніе-то на тази смѣткѫ, нито таксѫ-тѫ на лихвѫ-тѫ
    • [с.] 208
    • Прѣдварителны забѣлѣжванія
     • [с.] 209
     • [с.] 210
     • [с.] 211
    • За сложнѫ-тѫ лихвѫ
     • [с.] 212
     • [с.] 213
    • Исчисленіе на сложнѫ-тѫ лихвѫ чрѣзъ постоянны умножители
     • [с.] 214
     • [с.] 215
    • Таблица за годишны нарастванія на единъ капиталъ отъ 1 гр.[...]
     • [с.] 216
    • Исчисленіе на простѫ лихвѫ съ формулы
     • [с.] 217
    • Исчисленіе на сложны-тѣ лихвы съ логаритмы и формулы
     • [с.] 218
     • [с.] 219
    • За спомагателны-тѣ книгы
     • [с.] 220
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
     • [с.] 225
     • [с.] 226
     • [с.] 227
    • Съкратенъ начинъ за Аплографіѭ
     • [с.] 228
    • Нарѫчникъ-и-дневникъ
     • [с.] 229
     • [с.] 230
    • Примѣры за вносяніе
    • Примѣры за износяніе
     • [с.] 231
    • Книга за текущы смѣткы
     • [с.] 232
     • [с.] 233
   • Най-проста метода за да ся дрьжать книгы само на два протоколи, коя-то е въ употрѣбленіе у тьрговци-тѣ, що продавать на дрѣбно (парлама)
    • [с.] 234
    • [с.] 235
   • Нова метода за Да ся дрьжать книгы по двойнописаніе само на единъ протоколъ, нарѣченъ Дневникъ-и-главна-книга
    • [с.] 236
    • Изясненіе
    • За послѣдній стлъбъ съ наименованіе Т/Смѣткы
     • [с.] 237
     • [с.] 238
    • Съкратеніе за стлъбове-тѣ или опытна равносмѣтка
    • Начинъ за уравненіе на стлъбове-тѣ надписаны: различны и текущы смѣткы
     • [с.] 239
    • Начинъ за да ся направятъ редовны книгы по двойнописаніе
     • [с. 240]
     • [с.] 241
     • [с.] 242
   • Общы правила за съставяніе-то на еднѫ системѫ за книгодрьжаніе, която да бѫде най-сгодна и приложима на каквѫ-то и да е индустріѭ
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • За спомагателны-тѣ книгы
     • [с.] 245
    • За книгы-тѣ по двойнописаніе
     • [с.] 246
     • [с.] 247
    • 1-ый примѣръ. Съставяніе на еднѫ системѫ за книгодрьжаніе на желѣзны фабрикы, ковачницы и проч.
     • Номенклатура на смѣткы-тѣ у желѣзны фабрикы
      • [с.] 248
     • Смѣтка за сѣченіе горѫ
      • [с.] 249
     • За прѣдполагаемѫ-тѫ купувателнѫ цѣнѫ
     • Смѣтка на дрьва
      • [с.] 250
     • Смѣтка на земны вѫглища и стопителенъ камькъ
     • Смѣтка на рудникъ
     • Смѣтка на пещь
      • [с.] 251
     • Смѣтка на ковачницѫ
      • [с.] 252
     • За смѣткы-тѣ: дъскарница, желѣзорѣзница, сплескарница, тенекеджійница и жицарница
     • Смѣтка на различны желѣза или на магазѫ-тѫ
      • [с.] 253
     • Смѣтка на работницы
     • Смѣтка на фабричны кѫщы
      • [с.] 254
     • Смѣтка на кола и коніе
     • За смѣткы-тѣ: общы разноскы, кѫщны разноскы, забубы и печалы, касса, записи за събираніе и за плащаніе и капитала
     • За спомагатлны-тѣ книгы
      • [с.] 255
     • Книга на работницы
     • За книгѫ-тѫ общый нарѫчникъ
      • [с.] 256
     • Начинъ за уравненіе на всичкы смѣткы и за общѫ-тѫ равносмѣткѫ
      • [с.] 257
      • [с.] 258
     • Начинъ за уравненіе смѣткѫ-тѫ на пещь-тѫ
     • Начинъ за уравненіе смѣткѫ-тѫ различны желѣза
      • [с.] 259
     • Начинъ за уравненіе смѣткѫ-тѫ работницы
     • Заключеніе
      • [с.] 260
      • [с.] 261
    • 2-рый примѣръ. За съставяніе-то на еднѫ системѫ за книгодрьжаніе на Акціонерны съдружества
     • Смѣткы на съдружескый капиталъ, на акціи-тѣ и акціонеры-тѣ
      • [с.] 262
      • [с.] 263
     • Спомагателна книга за прѣдаванія-та
     • Смѣтка на дѣйци (агенци)
      • [с.] 264
      • [с.] 265
     • Смѣтка на преміи за събираніе и заздравяваніе
      • [с.] 266
     • Смѣтка за коммиссіоны и прѣдплаты за коммиссіонъ
     • Смѣтка за Ощетенія
      • [с.] 267
     • Смѣтка на Сигурителны биллеты
     • Смѣтка на влогове подъ лихвѫ
     • Смѣтка на разноскы
      • [с.] 268
     • Смѣтка за влогъ отъ прѣдвидителность
     • За общѫ-тѫ равносмѣткѫ и за раздѣлѫ на печалы-тѣ въ акціонерско съдружество
      • [с.] 269
     • Заключеніе
      • [с.] 270
    • Какъ ся дрьжать книгы на имотны-тѣ и богаты-тѣ
     • За общы-тѣ смѣткы
      • [с.] 271
      • [с.] 272
     • Нарѫчникъ-и-касса
      • [с.] 273
     • За двойнописателны-тѣ пера
      • [с.] 274
     • Начинъ за уравненіе на смѣткы-тѣ и обща-равносмѣтка
      • [с.] 275
    • Какъ ся дрьжать книгы по земледѣліе-то
     • [с.] 276
     • [с.] 277
     • [с.] 278
     • [с.] 279
    • Какъ ся дрьжать книгы на еднѫ голѣмѫ банкерскѫ кѫщѫ
     • [с.] 280
     • [с.] 281
     • Спомагателны книгы на еднѫ банкерскѫ кѫщѫ
      • [с.] 282
      • [с.] 283
      • [с.] 284
      • [с.] 285
     • Книгы по двойнописаніе
      • [с.] 286
      • [с.] 287
      • [с.] 288
      • [с.] 289
      • [с.] 290
     • Правило за намираніе срѣденъ прѣделъ или общъ падежь за исплащаніе-то
      • [с.] 291
     • Камбіо (Промѣнувка)
      • [с.] 292
      • [с.] 293
      • [с.] 294
      • [с.] 295
      • [с.] 296
      • [с.] 297
      • [с.] 298
     • Трьговскы запискы съ примѣри и обясненія
      • Примѣръ за простѫ запискѫ
       • [с.] 299
      • Примѣръ за запискѫ на заповѣдь
      • Примѣръ за запискѫ доносителнѫ
      • За камбіалы-тѣ
       • [с.] 300
       • Примѣръ за камбіалѫ
       • Примѣръ за пріеманіе камбіалѫ
       • Примѣръ за прѣобрьщаніе (джиро)
        • [с.] 301
       • Примѣръ за трете порѫчителство врьху истѫ-тѫ камбіалѫ
       • Примѣръ за трете порѫчителство врьху особнѫ запискѫ
      • Ретрата
       • Примѣръ за ретратѫ
        • [с.] 302
       • Примѣръ за смѣткѫ на поврьщаніе
       • Примѣръ на актъ за събирателноименно съдружество
        • [с.] 303
       • Примѣръ на актъ за командитственно съдружество
        • [с.] 304
       • Примѣръ на контратъ за продань Стокы
        • [с.] 305
       • Нѣколко Примѣри за промѣненіе-то
        • [с.] 306
        • [с.] 307
        • [с.] 308
   • [Примѣры за текущы и лихвоносны смѣткы]
    • Таблица 1. Таблица за опытнѫ Равносмѣткѫ, изясненіе на стр. 38, 39 и 40
     • [с. 309]
    • Таблица 2. Примѣръ за Дневникъ-и-Главнѫ-Книгѫ, по методѫ-тѫ за дрьжаніе книгы по двойнописаніе, само на единъ протоколъ (изясненіе на стр. 237)
     • [с. 310]
    • Примѣры за текущы и лихвоносны смѣткы
     • Примѣръ 1. Текущы-тѣ и лихвоносны смѣткы[...]
     • Примѣръ 2. Сѫща-та текуща лихвоносна смѣтка исчислена по новѫ-тѫ методѫ
      • [с. 311]
     • Примѣръ 3. Другы по-кратъкъ и по-вѣренъ начинъ за написаніе на сѫщы-тѣ лихвоносны смѣткы
     • Примѣръ 4. Сѫща-та текуща лихвена смѣтка, исчислена по новѫ-тѫ опакѫ методѫ
      • [с. 312]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]