Citation link:
 • Баснословые Синтипы философа, весма любопытное
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Оглавленіе. За Повѣствованїа та и Примѣре те
   • [с. 2]
  • Повѣствованїе за Кира Перского царѧ, и единородно то негово дете, и ѹчителѧ Синтипа: и за Царски те седемь философе, и една негова и безстыдна жена и нейна та противՃ Царскаго сына клевета. Списано ѻтъ МՃса Персѧнина въ полза прочитающихъ
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • За Согласие то на седемь те философе царски, за да избаватъ сына мՃ отъ смерть
  • Примѣръ перваго философа [За Единъ Царь, кой то ѻбычалъ премного жены те, а ѻтъ една разՃмна жена посраменъ билъ и поՃченїе приѧлъ]
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • ДрՃго повѣствованїе [За Единъ Папагалъ, кой то хорՃтՃвалъ като человѣкъ]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Повѣствованїе наложницы [За Единъ ѹсмарь [табакъ], кой то са ѹдавилъ ѻтъ бръза вода]
   • [с.] 12
  • Примѣръ втораго философа [За Едного Торговца, кой то не іалъ ѻтъ іастїа та]
   • [с.] 13
  • Второе повѣствованїе втораго философа [За Една жена, коѧ то испроводила любовника си, а излагала мՃжа си]
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Примѣръ жены наложницы [За Единъ Царски сынъ, кой то ходилъ на ловъ и виделъ Ламїй те]
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Повѣствованїе третїѧго философа [За Единъ человекъ, кой то пратилъ жена та си на една бакалница за да кՃпи ѻризъ, атѧмՃ занела пърсть]
   • [с.] 18
  • Повѣствованїе жены [За Единъ Царски Сынъ, кой то тръгналъ дайде за да са ѻжени, а по пՃтѧ станалъ той жена]
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Повѣствованїе четвертаго философа [За Една жена, коѧ то са ѹплашила ѻтъ една кՃчка, ѻтъ кՃчка та коѧ то іала пиперъ и плакала като жена]
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Примѣръ жены [За Една Свинѧ и МаймՃна, кои то іале Смокини]
  • Примѣръ петаго философа [За Единъ Войнъ и едно КՃче, кое то ѹтрепало една змїѧ, коѧ то щела да изпїе на Война на на дете то мՃ кровь та]
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Примѣръ [За Едни Торговцы, кой то карале мъски]
   • [с.] 27
  • Примѣръ [За Единъ ГолՃбъ, кой то ѹмрѧлъ ѻтъ жалостъ, по Смерть та на ГՃлՃбица своеѧ]
   • [с.] 28
  • Повѣствованїе шестаго философа [За Единъ Ѻрачъ, кого то жена та мՃ излъгала за единъ сонъ]
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • Повѣствованїе седмаго философа [За Единъ Человѣкъ, кой то се за клелъ, да се не ѻжени, доде не наՃчи женски те лՃкавства]
   • [с.] 32
  • [За Eдинъ Человѣкъ, кого то жена та мՃ на правила лՃтъ и три дни го держала връзанъ и гладенъ]
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • ПродՃмՃва царскїй сынъ, и ѻбвлѧва на баща си сичко то, що то мՃ рекла жена та и разговарасе сосъ него и сосъ философе те
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • Повѣствованїе царскаго сына [За Трима Торговцы, какси дадоха пары те на една бабичка]
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • Повѣствованїе второ царскаго сына [За Единъ Торговецъ, кой то продалъ благовонны древа, за една полна паница бълхы, кой то половина та да са мъжки и половина та женски]
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • ЗаповѣдՃва царь и довеждатъ наложница та предъ него [За ЛՃкава та жена, дето е Царь а ѻсՃждава]
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • Повѣствованїе Синтипово [За Философскїа Сынъ, кой то ѻткрадналъ Царска та дреха]
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • Приповѣтки
   • [с. 56]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]