Citation link:
 • Недѣлны и праздничны слова и поученія, извлѣчены изъ творенія-та на црьковны проповѣдницы : Издадены въ двѣ чясти : Чясть втора
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Предисловіе]
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • [Въ недѣлѭ Мытарѧ и Фарисеѧ]
   • Слово въ недѣлѭ Мытарѧ и Фарисеѧ
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Друго въ недѣлѭ Мытарѧ и Фарисеѧ
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
  • Въ недѣлѭ на блՃдный Сынъ
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • [Въ недѣлѭ мѧсопՃстнѫ]
   • На мѧсопՃстнѫ недѣлѭ
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Въ недѣлѭ мѧсопՃстнѫ за страшный сѫдъ
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • [Въ недѣлѭ сыропՃстнѫ]
   • Слово въ недѣлѩ сыропՃстнѫ
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • [Друго] Въ недѣлѭ сыропՃстнѫ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
  • Слово за истинный постъ
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • Слово въ сѫбботѫ на 1-тѫ седмицѫ на великый Постъ
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Въ недѣлѭ православіѭ]
   • Въ недѣлѭ православіѭ
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Друго въ недѣлѭ за православіе
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
  • [Въ вторѫ-тѫ недѣлѭ на великый Постъ]
   • Слово въ вторѫ-тѫ недѣлѭ на великый Постъ
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Друго въ вторѫ-тѫ недѣлѭ на великый Постъ. За говѣніе-то
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
  • Слово на св. Четыредесѧть Мѫченицы
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
  • [Въ крьстопоклоннѫ недѣлѭ]
   • Слово въ крьстопоклоннѫ недѣлѭ
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
   • Друго въ крьстопоклоннѫ недѣлѭ
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
  • [Въ четврьтѫ-тѫ недѣлѩ на великый Постъ]
   • Слово въ четврьтѫ-тѫ недѣлѩ на великый Постъ
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
   • [Друго] Слово въ четврьтѫ-тѫ недѣлѭ на великый Постъ
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
  • [Въ пѧтѫ-тѫ недѣлѭ на великый Постъ]
   • Слово въ пѧтѫ-тѫ недѣлѭ на Великый постъ
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • [Друго] Слово въ пѧтѫ-тѫ недѣлѭ на великый Постъ
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
  • [Въ цвѣтоноснѫ недѣлѭ]
   • Слово въ цвѣтоноснѫ недѣлѭ
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • Друго на Благовѣщеніе прѣсвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • Друго на Благовѣщеніе прѣсвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 150
    • [с.] 151
  • [Въ свѧтый и великый Пѧтъкъ]
   • Слово на свѧтый и великый Пѧтъкъ
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • [Друго] Слово на свѧтый и великый Пѧтъкъ
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
   • Кратко поՃченіе на великый Пѧтъкъ
    • [с.] 169
   • Четврьто слово на свѧтый великый Пѧтъкъ
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
  • Бесѣда въ день на св. великомՃчен. Георгіѧ (на великѫ сѫбботѫ)
   • [с.] 177
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
  • Въ сՃбботѫ на погребеніе Христово
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с.] 191
  • [За качества-та на свѧщенникъ]
   • Слово за качества-та на свѧщенникъ
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
   • [Друго] Слово за качества-та на свѧщенникъ
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
  • [За ползѫ-тѫ отъ прочитаніе Свещенно писаніе]
   • Слово за ползѫ-тѫ отъ прочитаніе Свещенно писаніе
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
   • Слово за да сѧ не употрѣблѧва въ зло прочитаніе-то на слово Божіе
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
   • Друго за съ какво расположеніе на дՃха е потрѣбно да сѧ прочита Свѧщено писаніе
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
  • [За истиннѫ исповѣдь]
   • Слово за истиннѫ исповѣдь
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • Друго камъ дѣтца зарадъ какъ да прокарать нощь-тѫ прѣди причѧщеніе-то
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
   • Слово за величіе-то на дара, кой-то сѧ добыва въ причѧщеніе-то
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
  • Слово за дՃшеполезно въспоминаніе
   • [с.] 224
   • [с.] 225
   • [с.] 226
   • [с.] 227
   • [с.] 228
  • Слово за длъжности-ты на христіанинъ
   • [с.] 229
   • [с.] 230
  • Слово за свѧты-ты ангелы, хранители на дՃшѭ-тѫ и на тѣло-то ни
   • [с.] 231
   • [с.] 232
   • [с.] 233
   • [с.] 234
   • [с.] 235
   • [с.] 236
  • Слово за възкрьсеніе на мрьтвы-ты
   • [с.] 237
   • [с.] 238
   • [с.] 239
   • [с.] 240
   • [с.] 241
  • Слово за общо-то добро
   • [с.] 242
   • [с.] 243
   • [с.] 244
   • [с.] 245
  • Слово за Божіи-ты заповѣди
   • [с.] 246
   • [с.] 247
   • [с.] 248
   • [с.] 249
   • [с.] 250
  • Слово противъ піѧницы-ты
   • [с.] 251
   • [с.] 252
   • [с.] 253
   • [с.] 254
   • [с.] 255
  • Слово за любовь
   • [с.] 256
   • [с.] 257
   • [с.] 258
   • [с.] 259
   • [с.] 260
  • Слово на освѧщеніе новѫ црьквѫ
   • [с.] 261
   • [с.] 262
   • [с.] 263
   • [с.] 264
   • [с.] 265
   • [с.] 266
   • [с.] 267
  • Поученіе отъ свѧщенникъ, кога дойде въ новѫ еноріѭ
   • [с.] 268
   • [с.] 269
   • [с.] 270
  • [Надгробни слова]
   • Надгробно слово
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
   • [Друго] Надгробно слово
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
  • [Слова на погребеніе]
   • Слово на погребеніе
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
   • Слово на погребеніе-то на покойнѫ ГрՃда Чомаковѫ
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
  • Оглавленіе на прьвѫ-тѫ чясть
   • [с. 288]
   • [с.] 289
  • Оглавленіе на вторѫ чясть
   • [с. 290]
   • [с.] 291
   • [с. 292]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]