Citation link:
 • Славеноболгарское дѣтоводство за малки тѣ дѣца : Часть втораѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть втораѧ. За пѧть тѣхъ чՃвства
   • [с.1]
  • Видѣнїе
   • [с.]2
   • [с.]3
  • СлՃшанїе
   • [с.]4
  • Обонѧнїе
  • ВкՃшенїе
   • [с.]5
  • Осѧзанїе (ѹпипвани)
   • [с.]6
  • Нѣколко подобносты къ дрՃгїйтѣ человѣцы
   • а҃. Къ родители тѣ
    • [с.]7
   • в҃. Къ братїи и сродницы
    • [с.]8
   • Ко ѹчители ти
   • Ко благодѣтелы ти
    • [с.]9
   • Ко велики тѣ и повышны ти
    • [с.]10
   • Ко господары, и тѣхнытѣ слՃги
    • [с.]11
   • Ко отечества
    • [с.]12
    • [с.]13
   • Ко прїѧтели
   • Избранїе на прїѧтели тѣ
    • [с.]14
    • [с.]15
   • Подобны къ дрՃзы
    • [с.]16
  • Добронравное поՃченїе
   • а҃.За чистота на ѹкрашенството
    • За да е тѣлото чисто, подобава да стрՃвами послѣдны ти
    • [с.]17
   • За да са облѣкла та чисты подобава да да сотворѧвами тїѧ
    • [с.]18
   • Как, да стՃими, и какъ да сѣдими, и да ходими
    • [с.]19
    • [с.]20
   • За посѣщенїе
    • [с.]21
    • [с.]22
   • За обращенїе обхожданїе и смѣсванїе
    • [с.]23
    • [с.]24
    • [с.]25
   • Нѣща, които подобава да отбегвами, както. Не прелични на обхождане-то са тѣзи
    • [с.]26
    • [с.]27
    • [с.]28
   • За трапезата
    • [с.]29
    • [с.]30
    • [с.]31
   • Отъ ѩстїетата които носѧтъ ѹ трапезата
    • [с.]32
    • [с.]33
    • [с.]34
  • Басны избранны. Отъ Есопа
   • [с.35]
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
  • Повѣсти нравоՃчителни. Полза отъ наՃкитѣ
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
   • [с.]46
   • [с.]47
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
   • [с.]53
   • [с.]54
   • [с.]55
   • [с.]56
  • За подобнытѣ добронравны образы. Четыри наՃки подобава да наՃчи человѣкъ в' тоѧ животъ
   • [с.57]
   • [с.]58
   • [с.]59
   • [с.]60
  • За особната наша полза добродѣтелства са пѧть
   • [с.61]
  • Соваршенства на мѣрноста са животното воздержанїе, цѣломՃдрїето, и къ всичките добра почесть
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.]64
   • [с.]65
   • [с.]66
  • Полезни, и нՃждни добродѣ тельства на добро-то, и благополՃчно-то состоѧнїе, на всѧка фамилїа
   • [с.67]
   • [с.]68
   • [с.]69
   • [с.]70
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]