Citation link:
 • Уставъ на Българско-то читалище въ Свищовъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Глава пьрва. Цѣль-та на читалище-то
   • Членъ пьрвый
  • Глава втора. Съставъ и поддьржаніе на читалище-то
   • Членъ вторый
   • Членъ третій
   • Членъ четвьртый
    • [с. 3]
   • Членъ петый
   • Членъ шестый
   • Членъ седмый
  • Глава третя. Управленіе на читалище-то
   • Членъ осмый
   • Членъ деветый
   • Членъ десятый
   • Членъ единадесятый
   • Членъ дванадесятый
    • [с.] 4
   • Членъ тринадесятый
   • Членъ четиренадесятый
   • Членъ петнадесятый
   • Членъ шестнадесятый
   • Членъ седемнадесятый
   • Членъ осемнадесятый
    • [с.] 5
   • Членъ деветнадесятый
   • Членъ двадесятый
   • Членъ двадесять и пьрвый
   • Членъ двадесять и вторый
   • Членъ двадесять и третій
    • [с.] 6
  • Глава четвьрта. За употрѣбленіе-то на доходы-ты на читалище-то
   • Членъ двадесять и четвьртый
   • Членъ двадесять и петый
   • Членъ двадесятъ и шестый
   • Членъ двадесять и седмый
   • Членъ двадесять и осмый
   • Членъ двадесять и деветый
    • [с.] 7
   • Членъ тридесятый
    • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]