Citation link:
 • Рѣчь казана отъ Негово Высокопрѣосвященство Святософійскаго Мелетія 15 Октомврія 1872, въ народната Цьрква въ Цариградъ подирь прочитаніето на дѣяніето за опрѣдѣленіето му прѣди рѫкоположеніето, което послѣ извьрши Негово Блаженство придруженъ отъ Св. Синодъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Рѣчь
   • [с. 3]
   • с. 4
   • с. 5
   • с. 6
   • с. 7
   • с. 8
  • [Корица и последни страници]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]