Current View
Title:
Словоред и информационна структура на изречението (с оглед на адвербиалните модификатори, изразяващи епистемична модалност) : Автореферат / Десислава Йорданова Вилимовска ; Науч. ръководител Йовка Тишева.; Word order and information structure of the sentence (in terms of the epistemic modal modifiers) Desislava Yordanova Vilimovska
 
Creator:
Вилимовска, Десислава Йорданова; Vilimovska, Desislava Jordanova; Тишева, Йовка Великова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език - синтаксис) / СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Български език 2017; Библиогр. с. 30-32; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Български език синтаксис.
 
*** *** ***
 
001:
001141157
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вилимовска, Десислава Йорданова
 
245:
Словоред и информационна структура на изречението (с оглед на адвербиалните модификатори, изразяващи епистемична модалност) :| Автореферат /| Десислава Йорданова Вилимовска ; Науч. ръководител Йовка Тишева.
 
246:
Word order and information structure of the sentence (in terms of the epistemic modal modifiers)| Desislava Yordanova Vilimovska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 267.0 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език - синтаксис) /| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Български език| 2017
 
504:
Библиогр. с. 30-32
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Български език| синтаксис.
 
700:
Vilimovska, Desislava Jordanova| Тишева, Йовка Великова| науч. ръководител