Citation link:
 • Съвременен български език :Фонетика, Лексикология, Словообразуване, Морфология, Синтаксис : Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Toдор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев ; Под ред. на Тодор Бояджиев.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • ПРЕДГОВОР
  • 1. ФОНЕТИКА
   • 1. ФОНЕТИКАТА - НАУКА ЗА ЗВУКОВИЯ СТРОЕЖ НА ЕЗИКА
    • 1.1. Предмет и задачи на фонетиката
    • 1.2. Основни единици на фонетичното членение
    • 1.3. Говорен апарат и образуване на звуковете
     • стр. 15
     • стр. 16
    • 1.4. Артикулационна, акустична и функционална страна на говорните звукове
     • стр. 18
    • 1.5. Класификация на звуковете. Гласни и съгласни
     • стр. 20
    • 1.6. Фонетична транскрипция
   • 2. ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
    • 2.1. Артикулационна и акустична класификация
     • стр. 23
    • 2.2. Особености на българския вокализъм
    • 2.3. Обозначаване на гласните при писане
   • 3. СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
    • 3.1. Класификация по място на учленение
     • стр. 26
    • 3.2. Класификация по начин на учленение
    • 3.3. Класификация на съгласните по участието на глас и шум при образуването им
    • 3.4. Меки и твърди съгласни
     • стр. 30
   • 4. ФОНЕМНА СИСТЕМА НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
    • 4.1. Звук и фонема
    • 4.2. Варианти на фонемата
     • стр. 33
    • 4.3. Диференциални признаци на фонемата
     • стр. 35
    • 4.4. Силна и слаба позиция на фонемите
    • 4.5. Фонологична система
     • стр. 38
   • 5. СИСТЕМА НА ГЛАСНИТЕ ФОНЕМИ
    • 5.1. Брой и диференциални признаци на гласните фонеми
    • 5.2. Неутрализация на противопоставянето по признака отвореност - затвореност
    • 5.3. Дистрибуция и съчетаемост на гласните фонеми
   • 6. СИСТЕМА НА СЪГЛАСНИТЕ ФОНЕМИ
    • 6.1. Брой и диференциални признаци на съгласните фонеми
     • стр. 43
     • стр. 44
    • 6.2. Корелация по звучност - беззвучност
    • 6.3. Корелация по мекост - твърдост
     • стр. 47
    • 6.4. Фонема [й]
     • стр. 49
    • 6.5. Удвоени съгласни (геминация)
    • 6.6. Дистрибуция и съчетаемост на съгласните фонеми
     • стр. 51
   • 7. СРИЧКА
    • 7.1. Определение на сричката
     • стр. 53
    • 7.2. Видове срички
    • 7.3. Структура на сричката в българския език
    • 7.4. Сричкова граница. Сричкоделение
     • стр. 57
   • 8. УДАРЕНИЕ
    • 8.1. Фонетични признаци и функции на ударението
     • стр. 59
    • 8.2. Място на ударението
    • 8.3. Думи без ударение
     • стр. 62
    • 8.4. Думи с две ударения
     • стр. 64
    • 8.5. Думи и форми с двояко ударение
     • стр. 66
   • 9. ИНТОНАЦИЯ
    • 9.1. Компоненти на фразовата интонация
     • стр. 68
     • стр. 69
    • 9.2. Функции на фразовата интонация
     • стр. 71
    • 9.3. Фраза и фразово ударение
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
    • 9.4. Основни мелодични контури на българската фраза
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
   • 10. ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ И РЕДУВАНИЯ
    • 10.1. Звукови промени
     • стр. 83
     • стр. 84
    • 10.2. Позиционни промени на неударените гласни. Редукция
     • стр. 86
     • стр. 87
    • 10.3. Редуване на фонеми
     • стр. 89
     • стр. 90
   • 11. ФОНЕТИЧНО ОБУСЛОВЕНИ РЕДУВАНИЯ
    • 11.1. Редуване [’а] - [е] (преглас на променливо я)
    • 11.2. Редуване [ър, ъл] - [ръ, лъ] (метатеза)
    • 11.3. Епентеза на гласни
    • 11.4. Редуване на звучни и беззвучни съгласни фонеми
     • стр. 95
    • 11.5. Междусловно редуване на звучни и беззвучни съгласни фонеми
    • 11.6. Уподобяване на съгласни по място на образуване
    • 11.7. Редуване на меки и твърди съгласни фонеми
    • 11.8. Елизия на съгласни
   • 12. ИСТОРИЧЕСКИ ЗВУКОВИ РЕДУВАНИЯ
    • 12.1. Редуване на гласни в корена
    • 12.2. Редуване на [о] и [е] в наставки и окончания
    • 12.3. Редуване на [к, г, х] с [ч, ж, ш]
    • 12.4. Редуване на [к, г, х] с [ц, з, с]
    • 12.5. Редуване на [ц] с [ч]
    • 12.6. Редуване на [с, з] с [ш, ж]
    • 12.7. Редуване на [ст, ск] с [шт] и на [зг] с [жд]
    • 12.8. Редуване на [т, д] с [шт, жд]
    • 12.9. Редуване на [н] и [т, д] с Ø
    • 12.10. Редуване на [п, б, в, м] с [пл, бл, вл, мл]
   • 13. ПРАВОГОВОР
    • 13.1. Правоговорни норми
     • стр. 109
    • 13.2. Източни и западни особености в книжовния правоговор
     • стр. 111
    • 13.3. Изговорни (произносителни) стилове
     • стр. 113
     • стр. 114
    • 13.4. Изговорни варианти
     • стр. 116
     • стр. 117
   • 14. ПИСМЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЗВУКОВЕТЕ
    • 14.1. Основи на българското писмо
     • стр. 119
    • 14.2. Българската азбука. Съотношение между букви и звукове
     • стр. 121
     • стр. 122
    • 14.3. Сричковият принцип в българската графика
    • 14.4. Промени в българската азбука и графика
    • 14.5. Правопис и правоговор
     • стр. 126
    • 14.6. Правописни принципи
     • стр. 128
    • 14.7. Транскрипция и транслитерация на чужди имена
   • Библиография
  • 2. ЛЕКСИКОЛОГИЯ
   • 1. ДУМАТА - ОСНОВНА ЕДИНИЦА НА ЕЗИКА
    • 1.1. Предмет и задачи на лексикологията
     • стр. 132
    • 1.2. Определение на думата
     • стр. 134
   • 2. СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДУМАТА
    • 2.1. Лексикално и граматично значение на думата
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
    • 2.2. Еднозначни и многозначни думи
     • стр. 140
     • стр. 141
    • 2.3. Видове лексикални значения
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
    • 2.4. Преносни значения на думата
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
    • 2.5. Промени в лексикалното значение на думата
     • стр. 151
     • стр. 152
   • 3. ВИДОВЕ ЛЕКСИКАЛНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДУМИТЕ
    • 3.1. Омоними
     • стр. 154
     • стр. 155
    • 3.2. Синоними
     • стр. 157
     • стр. 158
    • 3.3. Антоними
     • стр. 160
     • стр. 161
    • 3.4. Пароними
     • стр. 163
     • стр. 164
   • 4. ФОРМИРАНЕ И СЪСТАВ НА ЛЕКСИКАЛНАТА СИСТЕМА
    • 4.1. Домашни думи
     • стр. 166
     • стр. 167
    • 4.2. Заети думи в българската лексика
     • стр. 169
     • стр. 170
    • 4.3. Калки и калкиране
    • 4.4. Усвояване на заетите думи
     • стр. 173
    • 4.5. Отношение към чуждите думи
     • стр. 175
    • 4.6. Гръцки и латински думи
     • стр. 177
    • 4.7. Черковнославянски и руски думи
    • 4.8. Турски думи
    • 4.9. Думи от западноевропейските езици
     • стр. 181
   • 5. ЛЕКСИКАТА СПОРЕД СФЕРАТА НА УПОТРЕБА
    • 5.1. Общоупотребима лексика и лексика с ограничена употреба
    • 5.2. Диалектни думи
     • стр. 184
    • 5.3. Специална (терминологична и професионална) лексика
     • стр. 186
     • стр. 187
     • стр. 188
    • 5.4. Жаргонна и арготична лексика
     • стр. 190
     • стр. 191
   • 6. ЛЕКСИКАТА СПОРЕД АКТИВНАТА И ПАСИВНАТА Й УПОТРЕБА
    • 6.1. Активен и пасивен състав на речника
     • стр. 193
    • 6.2. Остарели думи
     • стр. 195
     • стр. 196
    • 6.3. Неологизми
     • стр. 198
   • 7. СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЕНИЕ НА ЛЕКСИКАТА
    • 7.1. Неутрални и емоционално-експресивни думи
     • стр. 200
    • 7.2. Общонародна, разговорна и книжна лексика
     • стр. 202
     • стр. 203
     • стр. 204
     • стр. 205
     • стр. 206
     • стр. 207
   • 8. ФРАЗЕОЛОГИЯ
    • 8.1. Свободни и устойчиви словосъчетания
    • 8.2. Семантична характеристика на фразеологичните словосъчетания
     • стр. 210
     • стр. 211
    • 8.3. Класификация на фразеологичните словосъчетания
     • стр. 213
     • стр. 214
    • 8.4. Произход и възникване на фразеологичните словосъчетания
     • стр. 216
     • стр. 217
    • 8.5. Експресивно-стилистични особености на фразеологичните словосъчетания
     • стр. 219
   • 9. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
    • 9.1. Енциклопедични и лингвистични речници
    • 9.2. Типове лингвистични речници
     • стр. 222
     • стр. 223
    • 9.3. Българските тълковни речници
     • стр. 225
   • Библиография
  • 3. СЛОВООБРАЗУВАНЕ
   • 1. Предмет и задачи на словообразуването
    • стр. 228
   • 2. Видове морфеми
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
   • 3. Морфемен състав на производната дума
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
   • 4. Непроизволна и производна основа
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
   • 5. Словообразувателно значение. Словообразувателен тип
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
   • 6. Промени в основите при словообразуването
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
   • 7. Исторически изменения в морфемния състав на думите
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
   • 8. Начини на словообразуване. Морфологично словообразуване
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
   • 9. Неморфологични начини на словообразуване
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
   • Библиография
  • 4. МОРФОЛОГИЯ
   • 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В МОРФОЛОГИЯТА
    • 1.1. Граматика
     • стр. 278
    • 1.2. Видове граматики
     • стр. 280
    • 1.3. Морфологията като дял от граматиката
     • стр. 282
     • стр. 283
     • стр. 284
    • 1.4. Морфема. Видове морфеми
     • стр. 286
    • 1.5. Основа
    • 1.6. Словоформи. Видове словоформи
     • стр. 289
     • стр. 290
    • 1.7. Граматично значение
    • 1.8. Граматична категория
    • 1.9. Морфологична категория
     • стр. 294
     • стр. 295
     • стр. 296
    • 1.10. Грамема
    • 1.11. Типове морфологични категории
     • стр. 299
    • 1.12. Морфологични опозиции
     • стр. 301
     • стр. 302
     • стр. 303
     • стр. 304
     • стр. 305
    • 1.13. Лексикално-граматични категории и разреди
     • стр. 307
    • 1.14. Части на речта
     • стр. 309
   • 2. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА МОРФОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
    • 2.1. Тенденции към аналитизъм
     • стр. 311
     • стр. 312
     • стр. 313
     • стр. 314
    • 2.2. Прояви на синтетизъм
    • 2.3. Граматикализация на нови значения
    • 2.4. Други характерни особености
     • стр. 318
   • 3. ЧАСТИ НА РЕЧТА - ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
    • 3.1. Съществително име
     • стр. 320
     • стр. 321
     • стр. 322
    • 3.2. Прилагателно име
     • стр. 324
     • стр. 325
     • стр. 326
    • 3.3. Числително име
     • стр. 328
     • стр. 329
     • стр. 330
     • стр. 331
    • 3.4. Местоимение
     • стр. 333
     • 3.4.1. Лични местоимения
     • 3.4.2. Притежателни местоимения
     • 3.4.3. Възвратни местоимения
     • 3.4.4. Показателни местоимения
     • 3.4.5. Въпросителни местоимения
     • 3.4.6. Относителни местоимения
     • 3.4.7. Неопределителни местоимения
     • 3.4.8. Отрицателни местоимения
     • 3.4.9. Обобщителни местоимения
    • 3.5. Глагол
     • стр. 342
     • стр. 343
     • стр. 344
     • стр. 345
     • 3.5.1. Нелични глаголни форми
      • стр. 347
      • стр. 348
      • стр. 349
    • 3.6. Наречие
     • стр. 351
     • стр. 352
     • стр. 353
    • 3.7. Предлог
     • стр. 355
     • стр. 356
    • 3.8. Съюз
     • стр. 358
     • стр. 359
    • 3.9. Частица
    • 3.10. Междуметие
     • стр. 362
   • 4. МОРФОЛОГИЧНИ КАТЕГОРИИ
    • 4.1. Структура и класификация
     • стр. 364
     • стр. 365
    • 4.2. Общи морфологични категории
     • 4.2.1. Морфологична категория число
      • стр. 367
      • стр. 368
     • 4.2.2. Морфологична категория род
      • стр. 370
      • стр. 371
      • стр. 372
      • стр. 373
      • стр. 374
    • 4.3. Глаголни морфологични категории
     • 4.3.1. Дефиниране на глаголните морфологични категории
      • стр. 376
      • стр. 377
      • стр. 378
     • 4.3.2. Морфологични категория лице
      • стр. 380
      • стр. 381
     • 4.3.3. Морфологична категория време
      • стр. 383
      • стр. 384
      • стр. 385
      • стр. 386
      • стр. 387
      • стр. 388
     • 4.3.4. Морфологична категория вид на действието
      • стр. 390
      • стр. 391
     • 4.3.5. Морфологична категория таксис
      • стр. 393
      • стр. 394
      • стр. 395
      • стр. 396
      • стр. 397
     • 4.3.6. Морфологична категория наклонение
      • стр. 399
      • стр. 400
      • стр. 401
      • стр. 402
      • стр. 403
      • стр. 404
      • стр. 405
      • стр. 406
      • стр. 407
      • стр. 408
      • стр. 409
      • стр. 410
      • стр. 411
      • стр. 412
     • 4.3.7. Морфологична категория вид на изказването
      • стр. 414
      • стр. 415
      • стр. 416
      • стр. 417
      • стр. 418
      • стр. 419
      • стр. 420
      • стр. 421
      • стр. 422
      • стр. 423
      • стр. 424
      • стр. 425
      • стр. 426
      • стр. 427
      • стр. 428
      • 4.3.7.1. За така наречения адмиратив
       • стр. 430
      • 4.3.7.2. За така наречения дубитатив
     • 4.3.8. Морфологична категория залог
      • стр. 433
      • стр. 434
      • стр. 435
      • стр. 436
      • стр. 437
      • стр. 438
      • стр. 439
      • стр. 440
      • стр. 441
      • стр. 442
      • стр. 443
      • стр. 444
      • стр. 445
      • стр. 446
      • стр. 447
     • 4.3.9. Морфологична категория статус
      • стр. 449
      • стр. 450
      • стр. 451
      • стр. 452
      • стр. 453
      • стр. 454
      • стр. 455
      • стр. 456
      • стр. 457
      • стр. 458
      • стр. 459
      • стр. 460
      • стр. 461
      • стр. 462
      • стр. 463
      • стр. 464
      • стр. 465
      • стр. 466
      • стр. 467
      • стр. 468
    • 4.4. Именни морфологични категории
     • 4.4.1. Морфологична категория положение
      • стр. 470
      • стр. 471
      • стр. 472
      • стр. 473
     • 4.4.2. Морфологична категория степенуване
      • стр. 475
     • 4.4.3. Морфологична категория падеж
      • стр. 477
      • стр. 478
      • стр. 479
      • стр. 480
      • стр. 481
    • 4.5. Лексикално-граматични категории
     • 4.5.1. Вид на глагола
      • стр. 483
      • стр. 484
      • стр. 485
      • стр. 486
      • стр. 487
      • стр. 488
      • стр. 489
     • 4.5.2. Род на съществителните имена
      • стр. 491
     • 4.5.3. Лице при местоименията
     • 4.5.4. Число при местоименията
     • 4.5.5. Падеж при личните местоимения
   • Библиография
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
  • 5. СИНТАКСИС
   • ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ
   • 1. Синтактични категории
    • 1.1. Предикация
     • стр. 499
     • стр. 500
    • 1.2. Структурна репрезентация на изречението
    • 1.3. Части на изречението
     • стр. 503
    • 1.4. Категориите АСБ, ТР и СР
     • стр. 505
   • 2. Учение за словосъчетанието (конституентна граматика)
    • стр. 507
    • 2.1. Форми на свързване
     • стр. 509
    • 2.2. Видове словосъчетания
    • 2.3. Категориите Х°, X’, X” (= ХР)
     • стр. 512
     • стр. 513
   • 3. Словосъчетания с главна част съществително име (NР)
    • 3.1. Синтактично поведение на членната морфема в българския език
     • стр. 516
    • 3.2. Видове групи с главна част съществително име (NP)
     • 3.2.1. Предпоставени разширения с прилагателни имена
     • 3.2.2. Предпоставени разширения със съществителни имена
      • стр. 519
     • 3.2.3. Предпоставени разширения с квантификатори
      • стр. 521
     • 3.2.4. Предпоставени разширения с наречия
     • 3.2.5. Предпоставени и задпоставени апозитивни разширения
     • 3.2.6. Задпоставени разширения
      • стр. 524
    • 3.3. Аргументи в категорията NP
     • стр. 526
    • 3.4. Командване, управление и падежи
     • стр. 528
     • стр. 529
   • 4. Словосъчетанията АР, AdvP и РР
    • 4.1. Категорията АР
    • 4.2. Категорията AdvP
    • 4.3. Категорията РР
   • 5. Словосъчетания с главна част глагол (VP)
    • 5.1. Групите AuxVP
     • стр. 534
    • 5.2. Сказуемно VP
     • 5.2.1. Именни сказуеми (глаголът съм)
      • стр. 536
      • стр. 537
      • стр. 538
     • 5.2.2. Глаголно сказуемо
      • стр. 540
      • стр. 541
    • 5.3. Аргументна структура във VP
     • стр. 543
     • стр. 544
     • стр. 545
   • 6. Семантични (тематични) роли и синтактични функции
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
   • 7. Модални и фазови глаголи в състава на изречението
    • стр. 551
   • 8. Местоименията в състава на изречението
    • 8.1. Лични и притежателни местоимения
    • 8.2. Теория на свързването
     • стр. 554
     • стр. 555
     • стр. 556
     • стр. 557
   • 9. Еднородни части на изречението
    • стр. 559
   • 10. Обособени части на изречението и сказуемни определения
    • 10.1. Обособени части
     • стр. 561
    • 10.2. Сказуемни определения
     • стр. 563
   • 11. Удвояване на синтактични категории
    • 11.1. Удвояване на подлога
    • 11.2. Удвояване на допълненията
    • 11.3. Удвояване на притежателното определение “на NP”
   • СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ
   • 12. Сложно съставно изречение
    • 12.1. Подложни изречения
     • 12.1.1. Съюзни подложни изречения
      • стр. 570
     • 12.1.2. Относителни подложни изречения
     • 12.1.3. Косвени въпроси
    • 12.2. Подчинени допълнителни изречения
     • 12.2.1. Съюзни подчинени допълнителни изречения
      • стр. 574
      • стр. 575
      • стр. 576
     • 12.2.2. Относителни подчинени допълнителни изречения
     • 12.2.3. Косвени въпроси като допълнителни изречения
     • 12.2.4. Употреба и място на да
    • 12.3. Сказуемно-определителни изречения
    • 12.4. Подчинени определителни изречения
     • 12.4.1. Съюзни определителни изречени
     • 12.4.2. Относителни определителни изречения
      • стр. 582
      • стр. 583
      • стр. 584
     • 12.4.3. Косвени въпроси като определителни изречения
    • 12.5. Конструкцията “Има к- да V”
     • стр. 586
    • 12.6. Подчинени обстоятелствени изречения
     • 12.6.1. Съюзни обстоятелствени изречения
      • стр. 589
      • стр. 590
      • стр. 591
      • стр. 592
      • стр. 593
     • 12.6.2. Относителни обстоятелствени изречения
   • ЕДНОСЪСТАВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
   • 13. Безподложни или нулево субектни изречения
    • 13.1. Определено лични изречения
     • стр. 597
    • 13.2. Неопределено лични изречения
     • стр. 599
    • 13.3. Обобщено лични изречения
    • 13.4. Безлични изречения
     • стр. 602
     • стр. 603
     • стр. 604
     • стр. 605
     • стр. 606
     • стр. 607
     • стр. 608
    • 13.5. Празен подлог при нелични глаголни форми
   • ПРЕМЕСТВАНИЯ
   • 14. Премествания на синтактични категории във въпросителни изречения
    • 14.1. Ли-въпроси
     • стр. 611
    • 14.2. Отрицание
     • стр. 613
    • 14.3. К-въпроси
     • стр. 615
   • 15. Многократно запълване в сложно изречение
    • стр. 617
    • стр. 618
    • 15.1. Принцип на празната категория
    • 15.2. Бариери
   • 16. Вериги
    • 16.1. Не-А-вериги
     • стр. 622
    • 16.2. А-вериги
   • 17. Запълване на подложната позиция
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
   • 18. Движение на кратките притежателни местоимения
    • стр. 629
    • стр. 630
    • стр. 631
   • 19. Словоред и интонация
    • стр. 633
    • стр. 634
    • стр. 635
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
   • СЪЧИНИТЕЛНО СВЪРЗВАНЕ
    • стр. 641
    • стр. 642
    • стр. 643
   • ДОБАВЕНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ КЪМ ЧАСТИТЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО
   • 20. Сложни и повторени части
    • 20.1. Сложни части
    • 20.2. Повторени части
   • 21. Вметнати конструкции
    • 21.1.1. Оценъчни непредикативни думи и изрази
     • стр. 647
    • 21.1.2. Оценъчни предикативни изрази
    • 21.2.1. Парентетични части на изречението
    • 21.2.2. Парентетични изречения
   • 22. Обръщения
   • 23. Частици
    • стр. 653
   • 24. Междуметия
   • Библиография
    • стр. 656
  • Задна корица