Citation link:
 • Школска педагогіа, или методическо рѫководство за учителите и управителите на народните школи / Ч. 1 -. Обща методика.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с.I]
   • [с.II]
  • Предговоръ
   • [с.III]
   • [с.IV]
   • [с.V]
   • [с.VI]
  • Уводъ
   • [с.1]
   • [с.]2
  • Обща Методика. I. Целта на народошколското обученіе сѫ прозорливостта и упражненіето, и чрезъ нихъ отхраната
   • 1. Како се добива прозорливостта чрезъ предметното обученіе
    • [с.]3
    • [с.]4
    • [с.]5
    • [с.]6
    • [с.]7
    • [с.]8
   • 2. Како се добива прозорливостта чрезъ упражненіето
    • [с.]9
    • [с.]10
    • [с.]11
    • [с.]12
   • Како трябва да се действува вѫрху отхраната чрезъ прозорливостта и упражненіето
    • а. Чрезъ прозорливостта
     • [с.]13
     • [с.]14
     • [с.]15
     • [с.]16
     • [с.]17
    • б. Чрезъ упражненіето
     • [с.]18
     • [с.]19
    • в. Всичкіѫтъ школски животъ трябва непосредствено да произхожда вѫрзъ учениците отхранително вліяніе
     • [с.]20
     • [с.]21
    • г. Всичкото обученіе трябва да праве ученикѫтъ енергиченъ
     • [с.]22
     • [с.]23
     • [с.]24
     • [с.]25
  • II. Всяко обученіе трябва да е наглядно
   • [с.]26
   • [с.]27
   • 1., Навсякѫде, гдето е необходимо за разумяването на содѫржаніето, да се употребляватъ наглядны средства
    • [с.]28
    • [с.]29
    • [с.]30
   • 2., Наглядността трябва да изостре умѫтъ на ученикѫтъ за добро улавяніе
    • [с.]31
   • 3., Многу наглядности мож’ да се добіать и произведатъ само со ухото. Тука се отнася най-више приказваніето, читаніето и пееніето
    • [с.]32
    • [с.]33
    • [с.]34
   • 4., Содѫржаніето на обученіето трябва да е наглядно
    • [с.]35
    • [с.]36
    • [с.]37
    • [с.]38
    • [с.]39
   • 5. И разумяваніето на содѫржаніето трябва да става наглядно
    • [с.]40
  • III. Всичко обученіе трябва да упражнява учениците въ мисленіето
   • 1., Основаніе
    • [с.]41
    • [с.]42
    • [с.]43
    • [с.]44
    • [с.]45
    • [с.]46
   • 2., Извѫршваніе
    • [с.]47
    • [с.]48
    • [с.]49
    • [с.]50
    • [с.]51
  • IV. Формално образованіе
   • 1., Що се разумява подъ формално образованіе
    • [с.]52
   • 2., До колку мож’ да бѫде формалното образованіе задача на народното школо
    • [с.]53
    • [с.]54
    • [с.]55
    • [с.]56
    • [с.]57
    • [с.]58
    • [с.]59
    • [с.]60
    • [с.]61
    • [с.]62
    • [с.]63
    • [с.]64
    • [с.]65
   • 3. Како се добива формалното образованіе
    • [с.]66
    • [с.]67
    • [с.]68
    • [с.]69
    • [с.]70
    • [с.]71
    • [с.]72
  • V. Психологически правила за обученіето
   • 1.,Обученіето да се омиле на децата
    • [с.]73
   • 2.,Содѫржаніето за обученіето да се взима отъ тія крѫгове на животѫтъ, на които принадлеже детето
    • [с.]74
    • [с.]75
   • 3.,Количеството и качеството на обученіето да сѫ строго соразмярни со изпѫлнителната способность на учениците
   • 4.,Обработнаніето на обученіето да соотговаря на природната духовна работностъ на детето
    • [с.]76
    • [с.]77
    • [с.]78
    • [с.]79
   • 5.,Различните душевни способности на детето да се развиватъ и усовѫршенствуватъ взаимно
    • [с.]80
    • [с.]81
    • [с.]82
    • [с.]83
    • [с.]84
    • [с.]85
    • [с.]86
    • [с.]87
    • [с.]88
    • [с.]89
    • [с.]90
    • [с.]91
    • [с.]92
    • [с.]93
  • VI. Сосредоточваніето на обученіето
   • [с.]94
   • 1.,Да се ограниче учебната матеріа добре количествено
    • [с.]95
    • [с.]96
    • [с.]97
    • [с.]98
    • [с.]99
   • 2.,Да се избере учебната матеріа добре качествено
    • [с.]100
    • [с.]101
    • [с.]102
    • [с.]103
   • 3.,Да се навожда учебната матеріа, гдето трябва, и една обучителна гранка да се допѫлнява отъ друга и да служе на общата целъ
    • а.,Да се навожда учебната матеріа, гдето трябва
     • [с.]104
     • [с.]105
     • [с.]106
     • [с.]107
    • б.,Да се свѫрзатъ обучителните гранки една съ друга и да допѫлняватъ една друга
     • [с.]108
     • [с.]109
     • [с.]110
  • VII. Повтореніе и изпитаніе
   • 1. Повтореніе
    • [с.]111
    • [с.]112
    • [с.]113
   • 2. Изпитаніе
    • [с.]114
    • [с.]115
  • VIII. Що иска хигіената отъ народното школо
   • 1., Школскіѫтъ плацъ
   • 2., Школското зданіе
    • [с.]116
    • [с.]117
   • 3., Направата на чиновете
    • [с.]118
    • [с.]119
    • [с.]120
   • 4., Пѫлнотата и наряжданіето на классната соба
    • [с.]121
    • [с.]122
   • 5. Воздухѫтъ въ классните соби
    • [с.]123
    • [с.]124
    • [с.]125
    • [с.]126
    • [с.]127
    • [с.]128
    • [с.]129
   • 6. Светлостта въ классните соби
    • [с.]130
    • [с.]131
   • 7. Сяданіето на учениците въ классѫтъ
    • [с.]132
   • 8. Паузите (почивките) въ школото
    • [с.]133
    • [с.]134
    • [с.]135
   • 9., Игрите на децата вѫнъ и вѫтре въ школото
    • [с.]136
    • [с.]137
    • [с.]138
    • [с.]139
    • [с.]140
    • [с.]141
    • [с.]142
    • [с.]143
    • [с.]144
    • [с.]145
   • 10., Наказанята въ школото
    • [с.]146
    • [с.]147
    • [с.]148
    • [с.]149
    • [с.]150
    • [с.]151
   • 11., Вода за піеніе
   • 12., Заходниците
    • [с.]152
   • 13., Още някои предувардваня
    • [с.]153
  • IX. Школската властъ
   • [с.]154
   • [с.]155
   • 1. Светскіѫтъ Советъ
    • [с.]156
   • 2. Местніѫтъ Смесенъ Советъ
    • [с.]157
    • [с.]158
    • [с.]159
   • 3.,Школскіѫтъ инспекторъ
    • [с.]160
  • X. Учените собраня
   • [с.]161
   • 1. Школскіѫтъ Советъ
    • [с.]162
    • [с.]163
    • [с.]164
   • 2. Учителскіѫтъ соборъ
    • [с.]165
    • [с.]166
   • 3. Инспекторскіѫтъ соборъ
    • [с.]167
    • [с.]168
  • Содѫржаніе
   • [с.169]
   • [с.170]
   • [с.171]
   • [с.172]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]