Citation link:
 • Начялни познанія отъ географіѭ, по нѣмскѫ методѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • I. Земя-та като небесно тѣло
   • §. 1.
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • Земно клѫбо
    • §. 2.
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • §. 3.
     • [с.] 7
     • [с.] 8
   • Движеніе на земѭ-тѫ. Годишны врѣмена. Пояси
    • §. 4.
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
   • Атмосфера. Климатъ
    • §. 5.
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • §. 6.
     • [с.] 14
   • Поврьхность на земѭ-тѫ. Море. Сушя
    • §. 7.
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • §. 8.
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • §. 9.
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
   • Раздѣленіе на земнѫ-тѫ повьрхность
    • §. 10.
     • [с.] 22
   • Произвѣденія на земнѫ-тѫ
    • §. 11.
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
   • Чловѣкъ
    • §. 12.
    • §. 13.
     • [с.] 26
    • §. 14.
     • [с.] 27
    • §. 15.
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • §. 16.
     • [с.] 30
    • §. 17.
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • §. 18.
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
  • II. Най-забѣлѣжителни прѣдмѣти по земнѫ-тѫ повьрхность въобще
   • Положеніе, величина на земны-ты чясти, раздѣленіе
    • §. 19.
     • [с.] 37
    • §. 20.
     • [с.] 38
   • Сушя-та
    • §. 21.
     • [с.] 39
    • §. 22.
    • §. 23.
     • [с.] 40
    • §. 24.
    • §. 25.
    • §. 26.
    • §. 27.
    • §. 28.
     • [с.] 41
    • §. 29.
    • §. 30.
    • §. 31.
    • §. 32.
     • [с.] 42
    • §. 33.
   • Воды-ты
    • §. 34.
     • [с.] 43
    • §. 35.
    • §. 36.
     • [с.] 44
    • §. 37.
    • §. 38.
    • §. 39.
     • [с.] 45
   • Произвѣденія
    • §. 40.
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
   • Чловѣкъ и дьржява
    • §. 41.
    • §. 42.
     • [с.] 49
    • §. 43.
     • [с.] 50
    • §. 44.
     • [с.] 51
    • §. 45.
    • §. 46.
     • [с.] 52
  • III. Особно за Турско (у Европѫ)
   • §. 47. Положеніе, Величина и Раздѣленіе
   • §. 48. Климатъ
    • [с.] 53
   • Сушя
    • §. 49.
    • §. 50.
     • [с.] 54
    • §. 51.
    • §. 52.
    • §. 53.
    • §. 54.
     • [с.] 55
    • §. 55.
    • §. 56.
   • Воды
    • §. 57.
    • §. 58.
    • §. 59.
    • §. 60.
     • [с.] 56
    • §. 61.
   • Произведеніе
    • §. 62.
     • [с.] 57
   • Чловѣкъ
    • §. 63.
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • §. 64.
   • Вѣроисповѣданіе
    • §. 65.
     • [с.] 60
   • Правленіе
    • §. 66.
     • [с.] 61
   • Образованіе
    • §. 67.
   • Главни градове по теченіе-то на рѣкы-ты и по крайморія-та
    • §. 68.
     • [с.] 62
    • §. 69.
     • [с.] 63
     • [с.] 64
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]