Citation link:
 • Краткы начяла отъ нравственнѫ философіѭ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. ІІІ]
  • Въведеніе
   • [с. ІV]
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • Чясть І.
   • Глава пьрва. За нравственный законъ, за нравственно дѣиствуваніе и за намѣреніе
    • Отдѣленіе І. За Нравственный Законъ
     • [с. 7]
     • [с.] 8
     • Пытанія
      • [с.] 9
    • Отдѣленіе ІІ. За нравственно дѣйствуваніе и намѣреніе
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • Пытанія
      • [с.] 12
   • Глава втора. За съвѣсть-тѫ
    • Отдѣленіе І. Какво значи дума-та съвѣсть; и какъ съвѣсть та ны одобрява (съвѣтва) и обличява
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • Пытанія
      • [с.] 16
    • Отдѣленіе ІІ. Начинъ, съ който можемъ да поправимъ или да поврѣдимъ съвѣсть-тѫ си
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • Чясовникъ съ будилникъ
      • [с.] 21
     • Пытанія
      • [с.] 22
    • Отдѣленіе ІІІ. Правила за нравственно-то поведеніе
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • Пытанія
   • Глава ІІІ. Кога-то съвѣсть-та на единъ человѣкъ не го обличява отъ това може ли да е увѣренъ че прави право?
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • Пытанія
     • [с.] 28
   • Глава ІV. За благоденствіе-то
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • Пытанія
     • [с.] 31
   • Глава V. Несъврьшенство на съвѣсть-тѫ
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • Пытанія
     • [с.] 34
   • Глава VІ. За свойство-то и недостатъцы-ты на естественнѫ-тѫ религіѭ
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • Пытанія
   • Глава VІІ. За Свято-то Писаніе
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • Пытанія
     • [с.] 41
  • Чясть ІІ. За длъжности-тѣ на человѣка къмъ Бога и къмъ другы-ты чловѣцы
   • 1. Любовь къмъ Бога или благочестіе
    • Глава І. За длъжность-тѫ ни да обычямы Бога
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • Пытанія
      • [с.] 50
    • Глава ІІ. За Молитвѫ-тѫ
     • Отдѣленіе І. Свойства на Молитвѫ-тѫ
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • Пытанія
       • [с.] 53
     • Отдѣленіе ІІ. За длъжность-тѫ на молитвѫ
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • Пытанія
       • [с.] 56
     • Отдѣленіе ІІІ. За ползѫ-тѫ отъ молитвѫ
      • [с.] 57
      • Пытанія
       • [с.] 58
    • Глава ІІІ. За Пазеніе на Св. Недѣлѭ
     • [с.] 59
     • Отдѣленіе І. За установленіе-то на св. Недѣлѭ
      • [с.] 60
      • За Моисеевѫ-тѫ Сѫбботѫ или Св. Недѣлѭ
       • [с.] 61
      • За Христіанскѫ-тѫ Св. Недѣлѭ
       • [с.] 62
      • Пытанія
     • Отдѣленіе ІІ. Какъ трѣбва да вардимъ Св. Недѣлѭ
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • Пытанія
       • [с.] 65
   • [2.] Любовь къмъ человѣка, или нравственность
    • Глава І. Взаимны длъжности
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • Пытанія
      • [с.] 70
    • Глава ІІ. За личнѫ-тѫ свободѫ и какъ може тя да ся престѫпи или развали
     • [с.] 71
     • Отдѣленіе І. Прѣстѫпваніе на личнѫ-тѫ свободѫ само отъ единъ человѣкъ
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • Пытанія
       • [с.] 74
     • Отдѣленіе ІІ. Прѣстѫпваніе на личнѫ-тѫ свободѫ чрѣзъ общество
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • Пытанія
       • [с.] 78
       • [с.] 79
    • Глава ІІІ. Притяжяніе (иманіе)
     • Отдѣленіе І. Какво ще каже притяжяніе и отъ гдѣ произлиза това право?
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • Пытанія
       • [с.] 82
     • Отдѣленіе ІІ. Какъ може да ся развали право-то кое-то нѣкой има да дьржи притяжяніе-то си
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • Пытанія
       • [с.] 85
     • Отдѣленіе ІІІ. Законъ-тъ за притяжяніе, кога-то заплата-та е матеріялна, и промѣненіе-то е всегдашне, или законъ-тъ за купуваніе и продаваніе
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
      • Пытанія
       • [с.] 89
     • Отдѣленіе ІV. За врѣмянно размѣненіе на притяжяніе или заемъ
      • [с.] 90
      • Даванія на заемъ пары
       • [с.] 91
      • За даваніе на заемъ другы притяжянія
       • [с.] 92
      • За сигоранціѭ (асфалія)
       • [с.] 93
      • Пытанія
       • [с.] 94
       • [с.] 95
     • Отдѣленіе V. За промѣненія-та кога-то заплата-та не е матеріялна
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • Пытанія
       • [с.] 98
    • Глава ІV. За Характеръ-тъ
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • Пытанія
      • [с.] 101
    • Глава V. За Почеть-тѫ (Репутація)
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • Пытанія
      • [с.] 105
    • Глава VІ. За истинность
     • [с.] 106
     • Отдѣленіе І. За ”Казванія”
      • [с.] 107
      • [с.] 108
      • [с.] 109
      • Пытанія
       • [с.] 110
     • Отдѣленіе ІІ. За Обѣщанія и контракты
      • 1. За Обѣщанія
       • [с.] 111
       • [с.] 112
      • 2. За контракты
       • [с.] 113
      • Пытанія
       • [с.] 114
    • Глава VІІ. За длъжности-тѣ и правдины-ты на родители-тѣ
     • [І. Длъжтости-ты на родители]
      • [с.] 115
      • 1. Прѣхрянванія и другы подьржянія
       • [с.] 116
      • 2. Тѣлесно въспитаніе
      • 3. Умственно въспитаніе
       • [с.] 117
      • 4. Нравственно въспитаніе
       • [с.] 118
     • ІІ. Правдины-ты на родители
      • [с.] 119
     • Пытанія
      • [с.] 120
      • [с.] 121
    • Глава VІІІ. Длъжности-тѣ и правдины-ты на чяда-та
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • Пытанія
      • [с.] 125
      • [с.] 126
    • Глава ІХ. Длъжности-ты на Гражданы-ты
     • Отдѣленіе І. За естество-то на управленіе
      • [с.] 127
      • [с.] 128
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
      • Пытанія
       • [с.] 132
     • Отдѣленіе ІІ. За различны-ты видове правленія
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • Пытанія
       • [с.] 137
   • [3.] Длъжносты, кои-то благость-та изисква
    • Глава І. Благость
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • Пытанія
      • [с.] 143
    • Глава ІІ.
     • Отдѣленіе І. Благость къмъ нуждающы-ты ся
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
      • За Ученіе-то
      • Пытанія
       • [с.] 147
     • Отдѣленіе ІІ. Благость къмъ лоши-ты
      • [с.] 148
      • [с.] 149
      • Пытанія
       • [с.] 150
     • Отдѣленіе ІІІ. Блатость къмъ поврѣждающы-ты ны
      • [с.] 151
      • [с.] 152
      • Пытанія
       • [с.] 153
    • Глава ІІІ. За длъжности-ты ни къмъ скотове-тѣ
     • [с.] 154
     • Пытанія
      • [с.] 155
      • [с.] 156
  • Съдържяніе
   • [с. 157]
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]