Citation link:
 • Кратка митология, коя-то съдрьжява баснословіе-то на грьцы-ты и на римляны-ты. Единъ поглядъ врьху баснословны-ты вѣрванія у индіяны-ты, персы-ты, егыптяны-ты, скандинавцы-ты и у галлы-ты
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
   • [Празна страница]
   • [Илюстрация]
  • Кратка митологія. I. Гръцка и Римска Митологія
   • Въведеніе. Начяло на Митологіѭ-тѫ
    • [с.3]
    • [с.]4
   • Какъ сѫ станѫли басны-ты и отъ что състои митологія-та
    • [с.]5
    • [с.]6
    • [с.]7
   • Симболи, аллегоріи, емблемы
    • [с.]8
   • Раздѣленіе на митологіѭ-тѫ
    • [с.]9
   • За сѫдбѫ-тѫ
    • [с.]10
   • Създаніе на міра - потекло на богове-ты
    • [с.]11
   • Прьви вѣкове на свѣта
    • [с.]12
    • [с.]13
    • [с.]14
   • Происхожденіе на мѫжя
    • [с.]15
    • [с.]16
   • Происхожденіе на женѫ-тѫ
    • [с.]17
    • [с.]18
    • [с.]19
  • Прьвъ отдѣлъ. Небесны божества
   • §.1. Сатурнъ или Хроносъ
    • Исторія на Сатурна
     • [с.]20
     • [ил.]I
     • [празна страница]
    • Сатурново прѣбываніе на земѭ-тѫ
     • [с.]21
    • Служеніе Сатурну
     • [с.]22
   • §.2. Юпитеръ или Зевсъ
    • Юпитерово дѣтинство
     • [с.]23
    • Война съ Исполины-ты
     • [с.]24
     • [с.]25
    • Юпитерова женитба
     • [с.]26
     • [с.]27
    • Богове-те ся наговарять възъ Юпитера
    • Юпитеровый Съвѣтъ и дворъ
     • [с.]28
    • Юпитерово пѫтуваніе по земѭ-тѫ- Ликаонъ
     • [с.]29
    • Філемонъ и Босиса
     • [с.]30
    • Девкаліоновый потопъ
     • [с.]31
    • Служеніе на Юпитера
     • [с.]32
     • [ил.]II
     • [празна страница]
     • [с.]33
   • §.3. Юнона
    • Юнонина женидба
    • Зависть и отмьщенія Юнонины
     • [с.]34
     • [с.]35
    • Служеніе Юнони и нейны качества
     • [с.]36
   • §.4. Аполлонъ-музы-ты
    • Аполлонъ. Рожденіе Аполоново
     • [с.]37
    • Аполлоновы Злочестія
     • [с.]38
    • Аполлоново прѣбываніе на земѭ-тѫ
     • [с.]39
     • [с.]40
     • [ил.] III
     • [празна страница]
    • Аполлоновы качества
     • [с.]41
    • Музы-ты. Пегасъ (крылатый конь), Пириней, Піерусовы-ты дъщери, Пиѳія
     • [с.]42
     • [с.]43
     • [с.]44
   • §.5. Діана-съзвѣздія
    • Діана. Рожденіе и качества Діанины
     • [с.]45
    • Діанины отмъщенія
    • Служеніе, храмове и изображенія Діанины
     • [с.]46
     • [с.]47
    • Съзвѣздія
     • [с.]48
     • [ил.]IV
     • [празна страница]
     • [с.]49
     • [с.]50
   • §.6. Минерва
    • Рожденіе, качества и пръвъ подвигъ на Минервѫ
     • [с.]51
    • Прѣпирня между Минервѫ и Нептуна
    • Минервины отмъщенія
     • [с.]52
     • [с.]53
    • Служеніе и изображеніе на Минервѫ
     • [с.]54
   • §.7. Меркурій
    • Рожденіе и кражба Меркуріева
     • [с.]55
    • Службы, кои-то Меркурій направилъ на богове-ты
    • Качества и изображенія Меркуріевы
     • [с.]56
     • [ил.]V
     • [празна страница]
   • §.8. Марсъ (Αρης)
    • Рожденіе Марсово
     • [с.]57
    • Марсовы приключенія
    • Марсово богослуженіе у Римляны-ты
     • [с.]58
   • §.9. Венера (Αφροδιτη)
    • Венерино рожденіе
     • [с.]59
    • Парисовъ Сѫдъ
    • Граціи - Купидонъ - Адонисъ
     • [с.]60
    • Служеніе Венери
     • [с.]61
     • [с.]62
  • Чясть втора. Земны божества
   • §.1. Цибела
    • Рожденіе, богослуженіе, изображенія на Цибелѫ
     • [с.]63
   • §.2. Церера
    • Церерино рожденіе - увличяніе на Прозерпинѫ
     • [с.]64
     • [ил.]VI
     • [празна страница]
    • Церерины пѫтуванія, добродѣянія и отмъщенія
     • [с.]65
     • [с.]66
    • Плутусъ - служеніе и изображенія Церерины
     • [с.]67
   • §.3. Бахусъ
    • Рожденіе, въспитаніе и завоеванія Бахусовы. Силенъ
     • [с.]68
    • Бахусовы отмьщенія - Панѳей - Ликургъ - Минеевы дъщери
     • [с.]69
     • [с.]70
    • Служеніе и изображенія Бахусовы
   • §.4. Вулканъ
    • Рожденіе, немилость, трудове, служеніе и изображенія на Вулкана
     • [с.]71
     • [с.]72
   • §.5. Второстьпенны божества по земѭ-тѫ
    • Палеса - Флора - Памона - Вертумнъ - Пріапъ - Панъ - Сатиры - Нимфы
     • [с.]73
     • [с.]74
     • [с.]75
  • Третя чясть. Морски божества
   • §.1. Океанъ и Теѳиса
    • Океанъ - Теѳиса - Океаниды
     • [с.]76
   • §.2. Нептунъ
    • Рожденіе и Подвизи Нептунови
     • [с.]77
     • [с.]78
    • Качества и служеніе Нептуновы
   • §.3. Нерей
    • Нерей, рожденіе-то, и дъщери-ты му Нереиды-ты
     • [с.]79
   • §.4. Второстьпенны морскы божества
    • Протей
     • [с.]80
     • [ил.]VII
     • [празна страница]
    • Тритонъ, Главкусъ и Мелицертъ
     • [с.]81
    • Форкусъ - Сирины - Харпіи
     • [с.]82
     • [с.]83
    • Еолъ и Вѣтрове-ти
    • Аврора
     • [с.]84
     • [с.]85
     • [с.]86
  • Четврьта чясть. Божества на пѫкло-то
   • §.1. Описаніе на Тартара и на пѫкло-то
    • [с.]87
    • [с.]88
    • [ил.]VIII
    • [празна страница]
   • §.2. Плутонъ
    • Плутонъ .- Негово служеніе и изображеніе
     • [с.]89
     • [с.]90
   • §.3. Плутонови чиновници
    • Миносъ, Еакъ и Радаманѳъ
    • Фуріи
     • [с.]91
    • Паркы
    • Харонъ
     • [с.]92
    • Немезисъ
   • §.4. Мѫкы въ Тартара. - Възнагражденія въ Елитейскы-ты поля
    • Сизифъ
     • [с.]93
    • Салмоней
     • [с.]94
    • Флегыасъ
    • Иксіонъ
     • [с.]95
    • Танталъ
    • Данаиды-ты
     • [с.]96
     • [ил.]IX
     • [празна страница]
    • Елисейскы поля
     • [с.]97
     • [с.]98
  • Пята чясть. Аллегорическы божества
   • Аллегоріи, Белона, Прѣпирня-та и пр.
    • [с.99]
    • [с.]100
   • За Психеѭ
    • [с.]101
    • [с.]102
  • Шеста чясть. Херон или Полубогове
   • §.1. Ескюлапъ
    • [с.]103
   • §.2. Херкулесъ
    • Херкулесово рожденіе и въспитаніе
     • [с.]104
     • [ил.]X
     • [празна страница]
    • Дванадесять Херкулесови подвизи
     • [с.]105
     • [с.]106
    • Послѣдни подвизи, смрьть и боготвореніе на Херкулеса
     • [с.]107
     • [с.]108
     • [с.]109
   • §.3. Персей
    • [с.]110
    • [с.]111
   • §.4. Беллерофонъ
    • [с.]112
    • [с.]113
   • §.5. Ѳезей
    • [с.]114
    • [с.]115
    • [с.]116
   • §.6. Походъ на Аргонавты-ты
    • [с.]117
    • [с.]118
    • [с.]119
   • §.7. Ѳивскы войны
    • Основаніе на Ѳивы. - Кадмусъ. - Лаіусъ. - Едипъ
     • [с.]120
     • [с.]121
    • Прьва Ѳивска война. - Седъмь-тѣ главатари. - Етіоклъ и Полиникъ
     • [с.]122
     • [с.]123
    • Война на Епигоны-ты
     • [с.]124
   • §.8. Троянска война
    • Причина за Троянскѫ-тѫ войнѫ.- Приготовленія за похода
     • [с.]125
    • Обсада на Троѭ.- Ахилевсовъ гнѣвь. - Прѣвзиманіе на града
     • [с.]126
     • [с.]127
    • Послѣдица отъ Троянскѫ-тѫ войнѫ
     • [с.]128
     • [с.]129
     • [с.]130
  • Прибавленіе
   • I. Индійскы вѣрванія
    • Сътвореніе на свѣта. - Брахмъ. - Брахма. - Вишну. - Шива
     • [с.]131
     • [с.]132
     • [с.]133
     • [с.]134
     • [с.]135
     • [с.]136
     • [с.]137
   • II. Вѣрванія на персы-ты
    • Вѣра на древны-ты Персы. - Зерван - Акеренъ. - Ормуздъ
     • [с.]138
    • Ахриманъ
     • [с.]139
    • Миѳра
     • [с.]140
     • [с.]141
   • III. Вѣрванія на егыптяны-ты
    • Озирисъ, Изида, Тифонъ, Хорусъ
     • [с.]142
     • [с.]143
     • [с.]144
     • [с.]145
     • [с.]146
   • IV. Вѣрванія на скандинавцы-ты и на галлы-ты
    • Происхожденіе на богове-ты на свѣта и на чловѣцы-ты
     • [с.]147
    • Съвѣтъ на богове-ты
     • [с.]148
     • [с.]149
    • Валхалла
     • [с.]150
     • [с.]151
   • Поглядъ възъ словенско-то баснословіе
    • [с.]152
    • [с.]153
    • [с.]154
    • [с.]155
    • [с.]156
   • Богопочитаніе у словены-ты
    • [с.]157
    • [с.]158
    • [с.]159
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]