Citation link:
 • Българско народно календарче за 1869 годинѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Любезныи Читателіе!
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Лѣточиленіе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
  • До сега изнамѣреннытѣ Българскы Святыи
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с. 14]
   • [с. 15]
  • Прѣдказваніе за Год. 1869
   • [с. 16]
  • Затмѣнія
   • [с. 17]
  • Пасхалія
   • [с. 18]
  • [Църковен календар]
   • Сѣчен (Януар)
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • Лютій (Февр)
    • [с. 21]
    • [с. 22]
   • Брезѣн (Мартъ)
    • [с. 23]
    • [с. 24]
   • Цвѣтен Април.
    • [с. 25]
    • [с. 26]
   • Трѣвен (Маій)
    • [с. 27]
    • [с. 28]
   • Червен (Юній)
    • [с. 29]
    • [с. 30]
   • Жаръ (Юлій)
    • [с. 31]
    • [с. 32]
   • Серпенъ Августъ
    • [с. 33]
    • [с. 34]
   • Вресен Септем
    • [с. 35]
    • [с. 36]
   • Паздер Октом
    • [с. 37]
    • [с. 38]
   • Листоп[ад] Ноемвр.
    • [с. 39]
    • [с. 40]
   • Груден (Декем)
    • [с. 41]
    • [с. 42]
  • Двѣ думи отъ прѣданіе за послѣдныйтъ нашь Архіепископъ
   • [с. 43]
   • [с. 44]
   • [с. 45]
   • [с. 46]
   • [с. 47]
   • [с. 48]
   • [с. 49]
   • [с. 50]
  • Пощы-тѣ въ Цариградъ по сухо
  • Пощытѣ въ Цариградъ по море
   • Французското Дружество М. І.
    • [с. 51]
   • Марсійл[с]кото дружество Маркофреш
   • Австрійското Дружество Лойдъ испраща параходи отъ Цариградъ
    • [с. 52]
    • [с. 53]
   • Дружеството. Русское Общество параходско и тьрговско испраща палаходъ отъ Ц-градъ
   • Турското Дружество Феваиди Османіе
    • [с. 54]
   • Арабската компанія Азизіе
    • [с. 55]
  • Тарифа за Телеграфическы депеши отъ Ц-градъ до слѣдующитѣ градове отъ 1 до 20 думы въ Л. Т. отъ 100 гр.
   • [с. 56]
   • [с. 57]
  • Въ франгы за 20 думы
   • [с. 58]
   • [с. 59]
  • Панаиритѣ въ Турско, Българіѭ, Тракіѭ и Македонія
   • [с. 60]
  • Мравката и Щурецътъ
   • [с. 61]
   • [с. 62]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]