Citation link:
 • Евангеліе поучително. За сичките недѣли презъ годинатѫ, за господските и богородичны праздницы, и за по големыте свѣтіи.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оглавленіе
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Предисловіе
   • [с. V]
   • [с. VI]
   • [с. VII]
   • [с. VIII]
   • [с. IX]
   • [с. X]
  • Недѣля предъ Рождесто Христово
   • [с.] 1
   • [с.] 2
  • Въ навечеріето на Рождесто Христово
   • [с.] 3
   • Отъ Маттеа зачало в҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 4
    • [с.] 5
  • Въ 25-го декемврія на Рождесто Христово
   • [с.] 6
   • Отъ Маттеа зачало г҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • ПоՃченіе
    • [с.] 9
  • Неделя подиръ Рождесто Христово
   • [с.] 10
   • Отъ Маттеа зачало г҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • ПоՃченіе
    • [с.] 13
  • Неделя предъ Крещеніето Христово
   • Отъ Марка зачало а҃
    • [с.] 14
   • Тълкованіе
    • [с.] 15
    • [с.] 16
  • Недѣля подиръ Крьщеніето Христово
   • [с.] 17
   • Отъ Маттеа зачало и҃ (8)
   • Тълкованіе
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • ПоՃченіе
    • [с.] 20
  • Недѣля мытарь и фарисей за гордостѫ
   • Отъ ЛՃка зачало пѳ҃ (89)
    • [с.] 21
   • Тълкованіе
    • [с.] 22
    • [с.] 23
  • Неделя на блՃднаго сына за покаѧніето
   • [с.] 24
   • Отъ ЛՃка зачало оѳ҃ (79)
   • Тълкованіе
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • ПоՃченіе
    • [с.] 27
  • Недѣля мѧсопՃстнаѧ за Страшныѧ сՃдъ
   • [с.] 28
   • Отъ Маттеа зачало рѕ҃ (106)
   • Тълкованіе
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
  • Недѣля сыропՃстнаѧ за паметозлобіето
   • [с.] 32
   • Отъ Маттеа зачало із҃ (17)
   • Тълкованіе
    • [с.] 33
   • ПоՃченіе
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • Недѣля А҃ на Великіѧ постъ за православіето
   • [с.] 36
   • Отъ Іоанна зачало е҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • ПоՃченіе
    • [с.] 39
  • Недѣля В҃ на Великіѧ постъ за разслабленнаго
   • [с.] 40
   • Отъ Марка зачало з҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 41
   • ПоՃченіе
    • [с.] 42
  • Неделя Г҃ на Великіѧ постъ за Честныѧ крестъ
   • [с.] 43
   • Отъ Марка зачало лз҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 44
   • ПоՃченіе
    • [с.] 45
    • [с.] 46
  • Недѣля Д҃ на Великіѧ постъ за бѣсныѧ
   • Отъ Марка зачало м҃
    • [с.] 47
   • Тълкованіе
    • [с.] 48
   • ПоՃченіе
    • [с.] 49
    • [с.] 50
  • Недѣля Е҃ на Великіѧ постъ, за гордостѫ на двата апостолы
   • Отъ Марка зачало мз҃
    • [с.] 51
   • Тълкованіе
   • ПоՃченіе
    • [с.] 52
    • [с.] 53
  • Неделя Ѕ҃ на Великіѧ постъ, за воскресеніето Лазарово
   • Отъ Іоанна зачало ма҃
    • [с.] 54
   • Тълкованіе
    • [с.] 55
   • ПоՃченіе
    • [с.] 56
    • [с.] 57
  • Недѣля А҃ на Воскресеніе Христово за божеството мՃ
   • Отъ Іоанна зачало а҃
    • [с.] 58
   • Тълкованіе съ поՃченіе
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
  • Недѣля В҃ слѣдъ Пасхата за Ѳома
   • Отъ Іоанна зачало ѯе҃
    • [с.] 64
   • Тълкованіе
    • [с.] 65
    • [Липсва страница 66]
  • [Недѣля Г҃ слѣдъ Пасхата за мироносиците]
   • [Липсва страница 67]
   • Тълкованіе
    • [с.] 68
   • ПоՃченіе
    • [с.] 69
  • Неделя Д҃ слѣдъ Пасхатѫ, за разслабленаго
   • Отъ Іоанна зачало ді҃
    • [с.] 70
   • Тълкованіе
    • [с.] 71
   • ПоՃченіе
    • [с.] 72
  • Неделя Е҃ слѣдъ Пасхатѫ за самарѧнкатѫ
   • Отъ Іоанна зачало ві҃
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Тълкованіе
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • ПоՃченіе
    • [с.] 77
  • Недѣля ѕ҃ слѣдъ Пасхата за слѣпаго
   • Отъ Іоанна зачало лд҃
    • [с.] 78
   • Тълкованіе
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • ПоՃченіе
    • [с.] 81
  • Недѣля З҃ слѣдъ Пасхата за свѣтыте отцы
   • Отъ Іоанна зачало нѕ҃
    • [с.] 82
   • Тълкованіе и поՃченіе
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
  • Недeля А҃ за сичкыты свѣтіи
   • Отъ Маттеа зачало ли҃
    • [с.] 87
   • Тълкованіе
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • ПоՃченіе
    • [с.] 90
  • Недѣля В҃ за избраніето на апостолыте
   • [с.] 91
   • Отъ Маттеа зачало ѳ҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 92
   • ПоՃченіе
    • [с.] 93
    • [с.] 94
  • Недeля Г҃ за сребролюбіето и не правдѫтѫ
   • Отъ Маттеа зачало кі҃
    • [с.] 95
   • Тълкованіе
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • ПоՃченіе
    • [с.] 98
  • Недѣля Д҃ за вѣратѫ и надеждатѫ
   • Отъ Маттеа зачало ке҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • ПоՃченіе
    • [с.] 101
    • [с.] 102
  • Недѣля Е҃ за двата бѣсны
   • Отъ Маттеа зачало ки҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • ПоՃченіе
    • [с.] 105
  • Недeля Ѕ҃ за разслабленнаго
   • Отъ Маттеа зачало кѳ҃
    • [с.] 106
   • Тълкованіе
    • [с.] 107
   • ПоՃченіе
    • [с.] 108
  • Недѣля З҃ за двамата слѣпцы
   • Отъ Маттеа зачало лг҃
    • [с.] 109
   • Тълкованіе
    • [с.] 110
   • ПоՃченіе
    • [с.] 111
  • Недѣля И҃ за петьте хлѣба
   • Отъ Маттеа зачало ни҃
    • [с.] 112
   • Тълкованіе
    • [с.] 113
   • ПоՃченіе
    • [с.] 114
  • Недѣля Ѳ҃ за сՃмнѣніето Петрово
   • Отъ Маттеа зачало нѳ҃
    • [с.] 115
   • Тълкованіе
    • [с.] 116
   • ПоՃченіе
    • [с.] 117
  • Недeля І҃ за бѣсныѧ на новъ мѣсѧцъ
   • Отъ Маттеа зачало ѻв҃
    • [с.] 118
   • Тълкованіе
    • [с.] 119
   • ПоՃченіе
    • [с.] 120
  • Недѣля АІ҃ за хиліадата таланта
   • [с.] 121
   • Отъ Маттеа зачало оз҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • ПоՃченіе
    • [с.] 124
  • Недeля ВІ҃ за сребролюбіето
   • Отъ Маттеа зачало ѻд҃
    • [с.] 125
   • Тълкованіе
    • [с.] 126
   • ПоՃченіе
    • [с.] 127
  • Недѣля ГІ҃ за лозіето и злыте работницы
   • [с.] 128
   • Отъ Маттеа зачало пз҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 129
   • ПоՃченіе
    • [с.] 130
  • Недѣля ДІ҃ за царскатѫ свадбѫ
   • [с.] 131
   • Отъ Маттеа зачало пѳ҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • ПоՃченіе
    • [с.] 134
    • [с.] 135
  • Недѣля ЕІ҃ за гордостѫ на законника
   • Отъ Маттеа зачало чв҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 136
    • [с.] 137
   • ПоՃченіе
    • [с.] 138
  • Недѣля ЅІ҃ за талантыте
   • [с.] 139
   • Отъ Маттеа зачало ре҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 140
   • ПоՃченіе
    • [с.] 141
    • [с.] 142
  • Недѣля ЗІ҃ за женатѫ хананейскѫ
   • [с.] 143
   • Отъ Маттеа зачало ѯв҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 144
    • [с.] 145
   • ПоՃченіе
    • [с.] 146
  • Недѣля ИІ҃ за многоՃловеннатѫ рыбѫ
   • Отъ ЛՃка зачало зі҃
    • [с.] 147
   • Тълкованіе
    • [с.] 148
   • ПоՃченіе
    • [с.] 149
    • [с.] 150
  • Недѣля ѲІ҃ за любленіето на вразыте нашы
   • Отъ ЛՃка зачало кѕ҃
    • [с.] 151
   • Тълкованіе
    • [с.] 152
   • ПоՃченіе
    • [с.] 153
  • Недѣля К҃ за въскресеніето на вдовицына сынъ
   • Отъ ЛՃка зачало л҃
    • [с.] 154
   • Тълкованіе
    • [с.] 155
   • ПоՃченіе
    • [с.] 156
  • Недѣля КА҃ за четверовидното сѣме на орача
   • [с.] 157
   • Отъ ЛՃка зачало ле҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 158
    • [с.] 159
   • ПоՃченіе
    • [с.] 160
  • Недѣля КВ҃ за богатыѧ и сиромаха
   • [с.] 161
   • Отъ ЛՃка зачало пг҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • ПоՃченіе
    • [с.] 165
  • Недѣля КГ҃ за бѣсныѧ
   • [с.] 166
   • Отъ ЛՃка зачало ли҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 167
    • [с.] 168
   • ПоՃченіе
    • [с.] 169
  • Недѣля КД҃ за кровоточивата жена
   • Отъ ЛՃка зачало лѳ҃
    • [с.] 170
   • Тълкованіе
    • [с.] 171
   • ПоՃченіе
    • [с.] 172
  • Недѣля КЕ҃ за горделивыѧ законикъ
   • [с.] 173
   • Отъ ЛՃка зачало нг҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 174
    • [с.] 175
   • ПоՃченіе
    • [с.] 176
  • Недѣля КЅ҃ за сребролюбіето
   • [с.] 177
   • Отъ ЛՃка зачало ѯѕ҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 178
    • [с.] 179
   • ПоՃченіе
    • [с.] 180
  • Недѣля КЗ҃ за згърченната жена
   • Отъ ЛՃка зачало oa҃
    • [с.] 181
   • Тълкованіе
    • [с.] 182
   • ПоՃченіе
    • [с.] 183
  • Недѣля КИ҃ за голѣмата вечерѧ
   • Отъ ЛՃка зачало оѕ҃
    • [с.] 184
   • Тълкованіе
    • [с.] 185
   • ПоՃченіе
    • [с.] 186
  • Недѣля КѲ҃ за десѧтьтѣ прокаженны
   • Отъ ЛՃка зачало пе҃
    • [с.] 187
   • Тълкованіе
    • [с.] 188
    • [с.] 189
   • ПоՃченіе
    • [с.] 190
  • Недѣля Л҃ за сребролюбивыѧ кнѧзъ
   • Отъ ЛՃка зачало ιа҃
    • [с.] 191
   • Тълкованіе
    • [с.] 192
   • ПоՃченіе
    • [с.] 193
    • [с.] 194
  • Недѣля ЛА҃ за іерихонскіѧ слѣпецъ
   • Отъ ЛՃка зачало чг҃
    • [с.] 195
   • Тълкованіе
    • [с.] 196
   • ПоՃченіе
    • [с.] 197
  • Недѣля ЛВ҃ за Закхеа
   • Отъ ЛՃка зачало чд҃
    • [с.] 198
   • Тълкованіе
    • [с.] 199
   • ПоՃченіе
    • [с.] 200
  • Недѣля предъ Въздвиженіето Честнаго креста
   • Отъ Іоанна зачало ѳ҃
    • [с.] 201
   • Тълкованіе
    • [с.] 202
    • [с.] 203
   • ПоՃченіе
    • [с.] 204
  • Недѣля подиръ Въздвиженіето Честнаго креста
   • Отъ Марка зачало лз҃
   • Тълкованіе
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
  • Перва седмица на Великіѧ постъ
   • Понедѣлникъ за силатѫ на поста
    • [с.] 208
    • [с.] 209
   • Вторникъ за покѧніето
    • [с.] 210
    • [с.] 211
   • Сряда за воздержаніето
    • [с.] 212
    • [с.] 213
   • Четвъртъкъ за добротвореніето
    • [с.] 214
   • Петакъ за исповѣданіето
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • СѫбՃта за причащеніето
    • [с.] 218
    • [с.] 219
  • Страстна седмица
   • Великій понедѣлникъ за моленіето
    • [с.] 220
   • Великій вторникъ за десѧтьте момы
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • Велика срѣда за грѣшната жена
    • [с.] 223
    • [с.] 224
   • Великій четвартакъ за Тайната вечерѧ
    • [с.] 225
    • [с.] 226
   • Великій петакъ за ІՃдовото предателство
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
   • Великій петъкъ шестый часъ за Распѧтіето
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
   • Великата сѫбՃта за Погребеніето Христово
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
  • На крещеніе
   • [с.] 238
  • На вѣнчаніето
   • [с.] 239
   • [с.] 240
  • На погребеніе вѣрнаго человѣка
   • [с.] 241
   • [с.] 242
   • [с.] 243
   • [с.] 244
  • Септемвріа 1 за новатѫ годинѫ
   • [с.] 245
   • [с.] 246
  • Септемвріи 8. за Рожденіето Богородично
   • [с.] 247
   • [с.] 248
   • [с.] 249
   • [с.] 250
  • Септемвріи 14. за Въздиганіето на Честныѧ кръстъ
   • [с.] 251
   • [с.] 252
   • [с.] 253
   • [с.] 254
   • [с.] 255
  • Октомврія 14. за свѣтаѧ Параскева
   • [с.] 256
   • [с.] 257
   • [с.] 258
  • Октомврій 26. за свѣтаго Діимтріа Солонскій
   • Отъ Іоанна зачало нк҃
    • [с.] 259
   • Тълкованіе
    • [с.] 260
    • [с.] 261
  • Ноемврія 8 за Собора на ангелыте
   • [с.] 262
   • [с.] 263
   • [с.] 264
  • Доказателство за чՃдотворныте работы на Архангела Михаила и Гавріила
   • [с.] 265
   • [с.] 266
  • Ноемврія 13. за свѣтаго Іоанна ЗлатоՃстаго
   • [с.] 267
   • [с.] 268
   • [с.] 269
   • [с.] 270
  • Ноемврія 21 за Входа на свѣтаѧ Богородица
   • [с.] 271
   • [с.] 272
   • [с.] 273
   • [с.] 274
  • Декемврія 6. за свѣтителѧ Николаѧ
   • [с.] 275
   • [с.] 276
   • [с.] 277
  • Декемврія 20 за покаѧніето и причащеніето
   • [с.] 278
  • Декемврія 24 за Христовото предпразднство
   • [с.] 279
   • [с.] 280
  • Іануаріа 1 за человѣческіѧ животъ
   • [с.] 281
   • [с.] 282
   • [с.] 283
  • Іануаріа 5 за покаѧніето
   • [с.] 284
  • Іаннуаріа 6 за Богоѧвленіе
   • [с.] 285
   • [с.] 286
   • [с.] 287
  • Іаннуаріа 18 за свѣтаго Атанасіа
   • [с.] 288
   • [с.] 289
   • [с.] 290
  • Февруаріа 2 за Срѣтеніето Господне
   • [с.] 291
   • [с.] 292
   • [с.] 293
   • [с.] 294
  • Марта 25 за Благовѣщеніето Богородично
   • [с.] 295
   • [с.] 296
   • [с.] 297
  • Априліа 23 за свѣтаго Георгіа
   • [с.] 298
   • [с.] 299
   • [с.] 300
   • [с.] 301
  • За Вознесеніето Христово на небето
   • [с.] 302
   • Зачало
   • Тълкованіе
    • [с.] 303
    • [с.] 304
    • [с.] 305
  • За Сошествіето на Свѧтаго ДՃха
   • [с.] 306
   • [с.] 307
   • [с.] 308
  • Іуніа 23 за свѣтыте апостолы Петра и Павла
   • [с.] 309
   • [с.] 310
   • [с.] 311
   • [с.] 312
  • Августъ 6 за Преображеніето Христово
   • [с.] 313
   • [с.] 314
   • [с.] 315
   • [с.] 316
  • Августъ 15 за Успѣніето Богородично
   • [с.] 317
   • [с.] 318
   • [с.] 319
   • [с.] 320
  • Августъ 29 за Усѣкновеніето на Іоанна Крестителѧ
   • [с.] 321
   • [с.] 322
   • [с.] 323
   • [с.] 324
   • [с.] 325
   • [с. 326]
  • Сказаніе за житіето на преподобнаго отца нашего Іоанна Рылскаго ЧՃдотворца, и за принесеніето на чеснытѣ неговы мощи отъ града Средецъ въ Терновъ (Списано Еѵѳимїемъ Патрїархомъ Терновскимъ)
   • [с.] 327
   • [с.] 328
   • [с.] 329
   • [с.] 330
   • [с.] 331
   • [с.] 332
   • [с.] 333
   • [с.] 334
   • [с.] 335
   • [с.] 336
   • [с.] 337
   • [с.] 338
   • [с.] 339
  • Пророкъ Илія іуліа 20
   • [с.] 340
   • [с.] 341
   • [с.] 342
   • [с.] 343
   • [с. 344]
  • Погрѣшки отъ печатня та
   • [с. 345]
   • [с. 346]
   • [с. 347]
   • [с. 348]
  • Погрѣшки печатни
   • [с. 349]
  • Имената на родолюбците за Софроніето
   • [с. 350]
   • [с. 351]
   • [с. 352]
   • [с. 353]
   • [с. 354]
   • [с. 355]
   • [с. 356]
   • [с. 357]
   • [с. 358]
   • [с. 359]
   • [с. 360]
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница 1]
   • [Празна страница 2]
   • [Вътрешна стана на задната корица]
   • [Задна корица]