Citation link:
 • Пространно священно бытописаніе на црьквѫ-тѫ отъ Ветхый и Новый Завѣтъ съ 101 изображенія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • І. Священно бытописаніе на црьквѫ-тѫ отъ Ветхый завѣтъ
   • Прьвый періодъ. Отъ сътвореніе свѣта до потопа (2262 годины)
    • Сътвореніе на свѣта
     • [с. 1]
     • [с.] 2
    • Блаженно-то състояніе на прьвы-ты два человѣка
     • [с.] 3
    • Грѣхопаденіе на Адама и Евѫ
     • [с.] 4
     • [с.] 5
    • Прѣдрѣченіе за Избавителя
    • Каинъ и Авель
     • [с.] 6
    • Патріарси до Потопа
     • [с.] 7
    • Богослуженіе до Потопа и отпаданѥ на црьквѫ-тѫ
     • [с.] 8
   • Вторый періодъ. Отъ Потопа до Вавилонскый плѣнъ, отъ 2262 л. до 4902. л. (2640 год.)
    • Отдѣленіе І. Отъ Потопа до Авраамово-то прѣселеніе въ Ханаанскѫ-тѫ земѭ (1147 год.)
     • Всемірный потопъ
      • [с.] 9
      • [с.] 10
     • Ноево Племя
      • [с.] 11
     • Столпотвореніе (2790 год.)
      • [с.] 12
     • Отпаданѥ на црьквѫ-тѫ послѣ потопа
      • [с.] 13
    • Отдѣленіе ІІ. Отъ прѣсеніе-то [прѣселеніе-то] Авраамово въ Ханаанскѫ-тѫ земѭ, до излизаниѥто на Евреи-ты изъ Егыпетъ (430 год.)
     • Прѣселеніе Авраамово
      • [с.] 14
     • Святый животъ Авраамовъ и установленіе на обрѣзаніе-то
      • [с.] 15
     • Кроткость Мелхиседекова и беззаконіе на Содома и Гомора
      • [с.] 16
     • Богъ Испытва Авраама
      • [с.] 17
     • Свѣтый животъ Исааковъ
     • Исавъ и Іаковъ
      • [с.] 18
     • Іаковъ отхожда въ Месопотаміѭ
      • [с.] 19
     • Іосифъ ся продава отъ братія-та си
      • [с.] 20
     • Благополучіе Іосифово въ Егыпетъ
      • [с.] 21
     • Братія-та Іосифови въ Егыпетъ
      • [с.] 22
     • Іаковъ отхожда въ Егыпетъ
     • Смьрть Іаковова и Іосифова
      • [с.] 23
     • Притѣсненіе на Израилтяны-ты въ Егыпетъ
      • [с.] 24
     • Рожденіе на Моисеа. 3759 год.
      • [с.] 25
     • Избавленіе на Израилтяны-ты отъ Егыпетско-то тегло
      • [с.] 26
      • [с.] 27
     • Трьпѣніе на Праведнаго Іова
      • [с.] 28
    • Отдѣленіе ІІІ. Отъ исхода на Израилтяны-ты изъ Егыпта до Саула прьвый царь Израилскый (550 год.)
     • Установленіе Пасхѫ-тѫ и Исходъ на Израилтяны-ты изъ Егыпетъ
      • [с.] 29
     • Пѫтуванѥ на Израилтяны-ты въ пустынѭ-тѫ
      • [с.] 30
     • Законъ и Священно Писаніе
      • [с.] 31
      • [с.] 32
      • [с.] 33
     • Скинія Свидѣнія или движимый Храмъ Божій
      • [с.] 34
     • Богъ наказва Израилтяны-ты за невѣріе-то имъ
      • [с.] 35
      • [с.] 36
     • Смрьть Моисеева
     • Входъ на Израилтяны-ты въ Обѣтованнѫ-тѫ земѭ
      • [с.] 37
      • [с.] 38
     • Сѫдіи Израилеви
      • [с.] 39
      • Гедеонъ
      • Сампсонъ
       • [с.] 40
      • Священникъ Ілій
       • [с.] 41
      • Самуилъ пророкъ и послѣдній сѫдія Израилскый
       • [с.] 42
    • IV. Одтѣленіе. Отъ прьвый Израилскый царъ Саула до Вавилонско-то плѣненіе (513 год.)
     • Саулъ
      • [с.] 43
     • Давидъ
      • [с.] 44
      • [с.] 45
      • [с.] 46
     • Слабость Давидова и негово раскаяніе
      • [с.] 47
     • Соломонъ
      • [с.] 48
      • [с.] 49
     • Раздѣленіе на 12-тѣ колѣна на царства: Іудейско и Израилско
     • Идолопоклонство въ Израилско-то царство
      • [с.] 50
     • Разрушеніе на Израилско Царство
      • [с.] 51
      • [с.] 52
     • Богобоязливость Товитова
      • [с.] 53
     • Състояніе на Црьквѫ-тѫ въ Іудейското царство
      • [с.] 54
     • Пророци
      • [с.] 55
      • [с.] 56
     • Пророческы Списанія
      • [с.] 57
   • Третый періодъ. Отъ Вавилонско-то плѣненіе до Р. Х. отъ 4902 до 5508 год. (606 год)
    • Плѣненіе Вавилонско
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
    • Іудее-ти ся освобождавать отъ робство-то и възобновлявать храма Божій и градъ Іерусалимъ
     • [с.] 61
     • [с.] 62
    • Заслугы на Ездра и Неемія
    • Утѣсненно състояніе на црьквѫ-тѫ и прѣвожданѥ Библіѭ-тѫ на Грьцкый языкъ
     • [с.] 63
    • Маккавеи възстаоовители [възстановители] на Богослуженіе-то
     • [с.] 64
    • Ереси на Садукеи-те и Фарисеи-ты
     • [с.] 65
    • Прѣдтечя Христовъ Св. Іоаннъ
     • [с.] 66
    • Благовѣщеніе
     • [с.] 67
     • [с.] 68
  • ІІ. Священно бытописаніе на црьквѫ-тѫ отъ Новый завѣтъ. От Рождество Христово до наше врѣмя
   • Рождество Христово
    • [с.] 69
   • Поклоненіе отъ Пастыри-ты
    • [с.] 70
   • Обрѣзаніе Господне
    • [с.] 71
   • Срѣтеніе Господне
    • [с.] 72
   • Поклоненіе отъ мѫдрецы-ты
    • [с.] 73
   • Бѣгство Христово въ Егыпетъ и поврьщанѥ въ Израилскѫ-тѫ земѭ
    • [с.] 74
   • Іисусъ Христосъ въ дѣтинство-то си
   • Крьщеніе Христово
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Пріуговленіе Христово за прѣдлѣжаще-то му велико дѣло
    • [с.] 77
   • Ученіе Іисусъ-Христово
    • [с.] 78
   • Прьва година на проповѣданѥ-то Іисусъ-Христово
    • [с.] 79
   • Втора година на проповѣданѥ-то Іисусъ Христово
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • Молитвѫ-тѫ
     • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Третя година на проповѣданѥ-то Іисусъ Христово
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Прѣображеніе Христово
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Лазарево воскрьсеніе
    • [с.] 91
   • Входъ Господень въ Іерусалимъ
    • [с.] 92
   • Послѣдни дни на земный животъ Іисусъ Христовъ
    • [с.] 93
   • Тайна Вечеря
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • Страданія-та на Господа Нашего Іисуса Христа
   • Іуда прѣдава Христа
    • [с.] 96
   • Іисусъ Христосъ ся осѫжда на распятіе
    • [с.] 97
   • Распятіе Христово
    • [с.] 98
   • Погребеніе Христово
    • [с.] 99
   • Воскрьсеніе Христово
    • [с.] 100
    • [с.] 101
   • Вознесеніе Христово
    • [с.] 102
   • Духъ Святый слиза надъ Апостолы-ты
   • Распространеніе на Христіанскѫ-тѫ црьквѫ
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
   • Книгы, които служять за распространеніе и утврьжденіе на Христіанство-то
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Обряди при Крьщеніе-то и Мѵропомазаніе-то въ прьвенствуѭщѫ-тѫ Христіанскѫ Црьквѫ
    • [с.] 110
   • Обряди при Свято-то Причященіе въ прьвенствуѭщѫ-тѫ Христіанскѫ Црьквѫ
   • Обряди при покаяніе-то въ прьвенствуѭщѫ-тѫ Христіанскѫ Црьквѫ
    • [с.] 111
   • Обряди при Брака, Священство-то и Елеосвященіе-то въ прьвенствуѭщѫ-тѫ Христіанскѫ Црьквѫ
   • Знаменіе на Крьста и почитанѥ на св. Иконы въ прьвенствуѭщѫ-тѫ Христіанскѫ Црьквѫ
    • [с.] 112
   • Обряди при Праздницы-ты
   • Пости въ прьвенствуѭщѫ-тѫ Христіанскѫ Црьквѫ
    • [с.] 113
   • Начяло на Монастыры-ты
    • [с.] 114
   • Чиноначялство на Црьквѫ-тѫ отъ Апостолскы-ты врѣмена до въ по[с]лѣдуѭщы-ты вѣкове
    • [с.] 115
   • Распры въ Христовѫ-тѫ Црьквѫ
    • [с.] 116
   • Събори
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
  • Погрѣшкы
   • [с.] 120
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]