Citation link:
 • Грамматика славено-болгарска
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прелюбезна болгарска юносте!
   • [с.I]
   • [с.II]
   • [с.III]
   • [с.IV]
  • Вступленіе
   • [с.1]
   • [с.]2
   • [с.]3
   • [с.]4
  • Книга перва. Начертателна
   • Име
    • [с.5]
    • [с.]6
    • [с.]7
    • [с.]8
    • [с.]9
    • [с.]10
    • [с.]11
    • [с.]12
    • [с.]13
    • [с.]14
    • [с.]15
    • [с.]16
    • [с.]17
    • [с.]18
    • [с.]19
    • [с.]20
    • [с.]21
    • [с.]22
    • [с.]23
    • [с.]24
   • Мѣстоименіе
    • [с.]25
    • [с.]26
   • Глаголъ
    • [с.]27
    • [с.]28
    • [с.]29
    • [с.]30
    • [с.]31
    • [с.]32
    • [с.]33
    • [с.]34
    • [с.]35
    • [с.]36
   • Причастіе
    • [с.]37
    • [с.]38
    • [с.]39
    • [с.]40
    • [с.]41
   • Предлогъ
   • Нарѣчіе, союзъ, междометіе
    • [с.]42
  • Книга втора. Знаменателна
   • Име
    • [с.]43
   • Мѣстоименіе
   • Глаголъ
    • [с.]44
   • Причастіе именно
   • Причастіе частично
    • [с.]45
   • Нарѣчіе
    • [с.]46
    • [с.]47
   • Союзъ
   • Междометіе
    • [с.]48
  • Книга третіѧ. Производителна
   • Име
    • [с.]49
    • [с.]50
    • [с.]51
    • [с.]52
    • [с.]53
    • [с.]54
  • Книга четверта пета шеста. Правописа-Сложи-Страдателна
   • Правописаніе
    • [с.]55
    • [с.]56
   • Правила
    • [с.]57
    • [с.]58
   • Сложеніе
    • [с.]59
   • Страсти
    • [с.]60
  • Книга седма. Сочинителна
   • Сочиненіе осми частеи слова
    • [с.]61
    • [с.]62
    • [с.]63
    • [с.]64
    • [с.]65
   • Назначеніѧ
    • [с.]66
   • Надъ мѣстоименіемъ
   • Надъ причастіемъ
   • Предлози
    • [с.]67
    • [с.]68
    • [с.]69
    • [с.]70
    • [с.]71
    • [с.]72
   • Употреблѧваеміи въ словѣ знакове
    • [с.]73
    • [с.]74
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]