Citation link:
 • Училищен преглед : Месечно списание : Год. 21, кн. 7/8 (1922) 
  • Окрѫжно № 17743 от 28. VІІ. 1922 г. - по определянето на 1. ХІ. за праздник на бѫлгарските будители
   • [c.] 310
   • [c.] 311
   • [c.] 312