Citation link:
 • Практическа алгебра за ученицы въ срѣдни училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдрьжяніе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • Погрѣшкы
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
  • Отдѣлъ І. Изясненія и Забелѣжванія
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • Практическы примѣри
    • [с.] 5
  • Отдѣлъ ІІ. Събираніе
   • Случяй І.
    • [с.] 6
    • Примѣри
   • Случяй ІІ.
    • [с.] 7
    • Примѣри
     • [с.] 8
   • Случяй ІІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 9
  • Отдѣлъ ІІІ. Изважданіе
   • [с.] 10
   • Прости количества
   • Сложны количества
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Примѣри за упражненіе
    • [с.] 14
  • Отдѣлъ ІV. Умноженіе
   • Случяй І.
    • Изясненіе
     • [с.] 15
    • Примѣри
     • [с.] 16
   • Случяй ІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 17
   • Случяй ІІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 18
     • [с.] 19
  • Отдѣлъ V. Дѣленіе
   • Случяй І.
    • Примѣри
     • [с.] 20
   • Случяй ІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 21
   • Случяй ІІІ.
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Пытанія за упражненіе възъ минѫлы-ты правила
    • [с.] 24
  • Отдѣлъ VІ. Дроби
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • Случяй І.
    • Примѣри
     • [с.] 27
   • Случяй ІІ.
    • [с.] 28
    • Примѣри
     • [с.] 29
   • Случяй ІІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 30
   • Случяй ІV.
    • Примѣри
     • [с.] 31
   • Случяй V.
    • [с.] 32
    • Примѣри
     • [с.] 33
   • Случяй VІ.
    • Прьвъ начинъ
     • [с.] 34
    • Вторый Начинъ
     • [с.] 35
   • Случяй VІІ. Събираніе съ дроби
    • Примѣри
     • [с.] 36
     • [с.] 37
   • Случяй VІІ. Изважданіе съ дроби
    • Примѣри
     • [с.] 38
   • Случяй ІХ. Умноженіе съ дроби
    • [с.] 39
    • Примѣри
     • [с.] 40
   • Случяй Х. Дѣленіе съ дроби
    • Примѣри
     • [с.] 41
   • Отрицателни показатели
    • [с.] 42
    • Примѣри
    • Примѣри
     • [с.] 43
  • Отдѣлъ VІІ. Уравненія
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [Случяй] І.
   • [Случяй] ІІ.
    • [с.] 46
   • [Случяй] ІІІ.
    • [с. 47]
    • [с.] 48
   • [Случяй] ІV.
    • [с.] 49
   • [Случяй] V.
    • Примѣри
     • [с.] 50
     • [с.] 51
  • Отдѣлъ VІІІ. Проблемы (задавкы)
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • Отдѣлъ ІХ. Уравненія отъ прьвъ стьпень съ двѣ незнайны
   • Истрѣбленіе чрѣзъ събираніе и изважданіе
    • Примѣри
     • [с.] 60
     • [с.] 61
   • Истрѣбленіе чрѣзъ сравненіе
    • [с.] 62
   • Истрѣбленіе чрѣзъ замѣщаніе
    • Примѣри
     • [с.] 63
     • [с.] 64
  • Отдѣлъ Х. Истрѣбленіе, кога-то има три или повече незнайны, кои-то ся намирать въ равно число уравненія
   • [с.] 65
   • Примѣри
    • [с.] 66
   • Уравненія отъ прьвый стьпень съ нѣколко незнайны
    • Примѣри
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
  • Отдѣлъ ХІ. Отрицателны количества
   • Примѣри
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • Скороходци
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Нерѣшимость (Неопрѣдѣляемость)
    • [с.] 78
    • [с.] 79
  • Отдѣлъ ХІІ.
   • Теорема І.
   • Теорема ІІ.
    • [с.] 80
   • Теорема ІІІ.
   • Теорема ІV.
    • [с.] 81
   • Теорема V.
   • Теорема VІ.
   • Теорема VІІ.
    • [с.] 82
   • Теорема VІІІ.
  • Отдѣлъ ХІІІ. Възвышеніе
   • [с.] 83
   • Примѣри
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Издвиганіе на двопрѣдѣлны количества (быноміали)
    • [с.] 86
    • Примѣри
     • [с.] 87
     • [с.] 88
  • Отдѣлъ ХІV. Развиваніе или извличяніе корени
   • [с.] 89
   • Примѣри
    • [с.] 90
   • Развиваніе или извличяніе многопрѣдѣлны количества
    • [с.] 91
    • Примѣри
     • [с.] 92
   • Извличяніе вторый корень изъ числа
    • [с.] 93
    • Примѣри
   • Кубическый корень
    • [с.] 94
    • Примѣри
     • [с.] 95
     • [с.] 96
    • Примѣри
     • [с.] 97
  • Отдѣлъ ХV. Глухы или неизвлѣкомы количества
   • Проблема І.
    • [с.] 98
    • Примѣри
     • [с.] 99
   • Проблема ІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 100
   • Проблема ІІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 101
   • Проблема ІV.
    • Примѣри
     • [с.] 102
   • Проблема V.
    • Примѣри
   • Проблема VІ.
    • Примѣри
     • [с.] 103
   • Проблема VІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 104
   • Проблема VІІІ.
    • Примѣри
     • [с.] 105
   • Проблема ІХ.
    • Примѣри
     • [с.] 106
     • [с.] 107
   • Проблема Х.
    • Примѣри
     • [с.] 108
    • Примѣри
     • [с.] 109
   • Проблема ХІ
    • Примѣри
   • Проблема ХІІ.
    • [с.] 110
    • Примѣри
   • Проблема ХІІІ.
    • [с.] 111
    • Примѣри
    • Примѣри
     • [с.] 112
    • Примѣри
     • [с.] 113
    • Задавкы за упражненіе
   • Проблема ХІV.
    • [с.] 114
    • Примѣри
     • [с.] 115
   • Проблема ХV.
    • [с.] 116
   • Проблема ХVІ.
    • [с.] 117
    • Примѣри
  • Отдѣлъ ХVІ. Въображяемы (мнимы) количества
   • [с.] 118
   • Примѣри
    • [с.] 119
   • Примѣри
  • Отдѣлъ ХVІІ. Квадратны уравненія - уравненія отъ вторый стьпень
   • Примѣри
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
   • Задавкы (проблеми)
    • [с.] 123
   • Теорія възъ свѣтлинѫ-тѫ и притяженіе-то
   • Приложеніе на горни-ты законы
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • Смѣшени квадратни уравненія
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • Примѣри
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
    • Задавкы
     • [с.] 139
     • Квадратны уравненія съ двѣ или повече незнайны
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
     • Проблемы съ двѣ или повече незнайны предѣлы
      • [с.] 143
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
  • Отдѣлъ ХVІІІ. Кубическы и по-высокы уравненія
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • Примѣри
    • [с.] 149
    • [с.] 150
  • Отдѣлъ ХІХ. Отношенія
   • [с.] 151
   • Сравненіе чрѣзъ отношеніе
    • [с.] 152
   • Сложни отношенія
    • [с.] 153
   • Съразмѣрности (пропорціи)
    • [с.] 154
   • Прѣдложенія
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • Проблемы за съразмѣрность
     • [с.] 162
     • [с.] 163
  • Отдѣлъ ХX. Аритметическа прогрессія (порядица)
   • [с.] 164
   • Примѣри
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
   • Аритметическѫ порядицѫ
   • Писмена порядица
    • [с.] 168
    • [с.] 169
   • Проблемы
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
  • Отдѣлъ ХXІ. Теоретическа прогрессія или прогрессія чрѣзъ чястно число
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • Примѣри
    • [с.] 175
   • Примѣри
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
  • Отдѣлъ ХXІІ. Хармоническа прогрессія
  • Отдѣлъ ХXІІІ. Безконечны порядицы
   • [с.] 180
   • Примѣри
    • [с.] 181
  • Отдѣлъ ХXІV. Проста лихва
   • [с.] 182
   • Примѣри
    • [с.] 183
    • [с.] 184
  • Отдѣлъ ХXV. Отбивъ по простѫ лихвѫ
   • [с.] 185
   • [с.] 186
  • Отдѣлъ ХXVІ. Съдружество
   • Примѣри
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
   • Двойно съдружество или съдружество за въ разны врѣмена
    • [с.] 190
    • [с.] 191
  • Общы задавкы
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
   • [с. 199]
   • [с. 200]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]