Citation link:
 • Майка кѫщовница или по кой начинъ трѣбва майката да въспитава дѣцата си нъравственно въ кѫщи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с. VIII]
  • Глава пьрва. Майчина Отговорность
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Глава втора. Майчина власть
   • а) Покорството е особито нуждно за доброто управленіе на домородството
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • б) Дохожда сега пытаніе, какъ могѫтъ да ся навыкнѫтъ дѣцата на послушаніе
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
  • Глава третя. Продълженіе за майчинѫтѫ власть
   • а) Пьрво има голѣма разлика между естественнытѣ ньравы на дѣцата
    • [с. 38]
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • [б)] Ненаказвай никоги дѣтето когато сбърква въ несъзнаніе
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • В) Никога немысли, че дѣтето ти е твърдѣ малко, та да може да научи да ся покорява
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Г) Внимай да неупотрѣблявашъ голѣмѫ строгость
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
  • Глава четвьрта. Мѫчнотіитѣ на майкѫтѫ
   • [с.] 59
   • А) Голѣма прѣчка на това е дѣто родителитѣ да не обуздаватъ своитѣ страсти
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • б) Друга голѣма прѣчка на това е нерѣшимостьта
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • В) Друга прѣчка за да въспита нѣкой си благополучно и добродѣтелно домородство е разногласіето, което нѣкоги ся случва между бащѫтѫ и майкѫтѫ относително за начинътъ на въспитаніето
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
  • Глава пета. Погрѣшкы и заблужденія
   • [с.] 77
   • А) Не говори за дѣцата си напрѣдѣ имъ
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • б) Не трѣбва да показвашь прѣимѫществата на дѣцата си
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • В) Да неизлѫгвашь дѣцата никоги
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • Г) Не намирай сѣкоги грѣшкы
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Д) Никога да не подигашь мечтателны страхове за наказаніе
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
  • Глава шеста. Религіозно поученіе
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • а) И родителитѣ трѣбва да бѫдѫтъ най-благочестиви
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • б) Прѣдставяй Богослуженіето подъ тихо обозрѣніе
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • в) Търси прилично благоврѣміе
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • г) Отбѣгвай непристойнытѣ обстоятелства
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
  • Глава седма. Продълженіе отъ релігіозното поученіе
   • [с.] 115
   • а) Слѣдователно правда и длъжность наша е да описваме на дѣцата небето, както Богъ го е описалъ намъ
    • [с.] 116
   • Б) Разказвай на дѣцата за Спасительтъ
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • В) Моли ся на Бога заедно съсъ дѣцата си
    • [с.] 119
   • Г) Поучавай дѣцата си и тѣ да ся молѫтъ Богу
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
  • Глава осма. Заключенія
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • а) Майкытѣ имѫтъ най-силното вліяніе надъ благополучіето на бѫдѫщытѣ племена
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • б) Може да попыта нѣкой: и бащытѣ не сѫ ли длъжнн[и] да ся грыжѫтъ по въспитаніето на дѣцата си?
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • в) Дѣлото на въспитаніето трѣбва да ся съдружава сѣкоги отъ постоянно четеніе
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
  • Съдържаніе
   • [с. 143]
   • [с. 144]
  • Имената на почитаемытѣ ми спомоществователи
   • [с. 145]
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]