Citation link:
 • Грьцко-блъгарскый разговорникъ [1. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть прьва. Прѣдварителны познания. За буквы-ты
   • §. 1
    • [с. 1]
   • §. 2
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • §. 3
    • [с.] 5
  • Часть втора. Рѣчи
   • §. 1
    • [с. 6]
   • §. 2
   • §. 3
   • §. 4
    • [с.] 7
   • §. 5
   • §. 6
    • [с.] 8
   • §. 7
   • §. 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • §. 9
   • §. 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • §. 11
    • [с.] 13
   • §. 12
    • [с.] 14
   • §. 13
   • §. 14
    • [с.] 15
   • §. 15
   • §. 16
    • [с.] 16
   • [Липсващи страници, заменени с ръкописни]
    • §. 17
     • [с. 1]
     • [с. 2]
    • §. 18
     • [с. 3]
    • §. 19
     • [с. 4]
    • §. 20
     • [с. 5]
     • [с. 6]
    • §. 21
    • §. 22
     • [с. 7]
    • §. 23
    • §. 24
     • [с. 8]
    • §. 25
     • [с. 9]
    • §. 26
     • [с. 10]
     • [с. 11]
     • [с. 12]
  • Чясть трета. Διαλογοι οιʹκιακοὶ καὶ ευκολοι̎ // Разговори кѫщны и лесны
   • Διαλογος Α’. Χαιρετισμοί // Разговоръ І. Посѣщения
    • [с. 25]
    • [с.] 26
   • Διαλογος Β'. Διὰ νὰ ἐπισκεφδῆ καὶ εὶδοποιηδῆ τα περὶ τῆς ὐγείας // Разговоръ ІІ. За да навиди и да ся извѣсти за здравіе-то
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Διαλογος Γ’. Τὸ μάθημα // Разговоръ ІІІ. Урокъ-тъ
    • [с.] 30
   • Διαλογος Δ’. Διὰ νὰ χωρίση κοντύλι, καὶ̀ νὰ γράφη // Разговоръ ІV. За да подрѣже перо, и да пише
    • [с.] 31
   • Διαλογος Ε’. Διὰ νὰ δανειθν͂ χαρτί // Разговоръ V. За да ся заемне хартия (книга)
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Διαλογος ΣΤ’. Πρὸ τοῦ νὰ πλαγιάση // Разговоръ VІ. Прѣди да лѣгне
    • [с.] 34
   • Διαλογος Ζ'. Διὰ νὰ ἀναπαυθῶμεν εὶς τὴν κλίνην // Разговоръ VІІ. За да си починемь въ стаѭ-тѫ
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Διαλογος Η’. Διὰ νὰ σηκωθῆ τὸ πρωί // Разговоръ VІІІ. За да стане нѣкой сутрина
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Διαλογος θ'. Διὰ νὰ ἐνδυθῶμεν́ // Разговоръ ІХ. За да съ облѣчемь
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Διαλογος Ι’. Πρὸ τοῦ ἀρ́στου, η̋ γεύματος // Разговоръ Х. Прѣди обѣда, или ручока
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Διαλογος ΙΑ’. Διὰ νὰ γευθῶμεν // Разговоръ ХІ. За да ся обѣдва
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Διαλογος ΙΒ’. Μετὰ τὸ γεῦμα // Разговоръ ХІІ. Слѣдъ обѣдъ
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Διαλογος ΙΓ'. Διὰ νὰ ὑπάγη εὶς τὴν ἐκκλησίαν // Разговоръ ХІІІ. За да отиде нѣкой в црьквѫ
    • [с.] 52
   • Διαλογος ΙΔ'. Διὰ νὰ ἀγοράση ὀπωρικά // Разговоръ ХІV. За да купи нѣкой увощия
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Διαλογος ΙΕ’. Περὶ τοῦ καιροῦ // Разговоръ ХV. За врѣмя-то
    • [с.] 55
   • Διαλογος ΙΞ'. Περὶ τῶν καιρῶν́, η̋ ὡρῶν́ τοῦ ε̋τους // Разговоръ ХVІ. За врѣмя-то, или чясове-ты на годинѫ-тѫ
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Διαλογος ΙΖ’. Περί ω̋ρας τῆς ἡμέρας // Разговоръ ХVІІ. За чясове-ты на деня
    • [с.] 58
   • Διαλογος ΙΗ’. Μετὰ τινὸς ῥάπτου // Разговоръ ХVІІІ. Съ нѣкой шивачь
    • [с.] 59
   • Διαλογος ΙΘ’. Διὰ νὰ κολυμβὴσωμεη // Разговоръ ХІХ. За да съ укѫпемь
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Διαλογος Κ’. Περὶ τοῦ περιπάτου // Разговоръ ХХ. За расходъ
    • [с. 63] 36
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с. 68]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]