Citation link:
 • Основа за блъгарскѫ грамматикѫ (3. изд. 1864)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оглавленіе
   • [с. III]
  • Пропуснаты типографическы погрѣшкы
   • [с.] IV
  • Въведеніе
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Чясть прьва. Произведеніе на рѣчи-ты
   • [Склоняемы рѣчи]
    • Глава прьва. Имя сѫществително
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • Прьво склоненіе. За сѫществителны имена отъ мѫжскый родъ
      • [с.] 9
      • [с.] 10
      • [с.] 11
      • [с.] 12
      • [с.] 13
      • [с.] 14
      • [с.] 15
     • Второ склоненіе. За имена отъ женскый родъ
      • [с.] 16
      • [с.] 17
     • Трете склоненіе. За имена отъ срѣденъ родъ
      • [с.] 18
      • [с.] 19
    • Глава втора. За прилагателны-ты имена
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • Прьво склоненіе. За прилагателны съ пълно окончянѥ на ый а усѣчено на ъ, а, о
      • [с.] 24
     • Второ склоненіе. За прилагателны съ пълно окончянѥ на ій а усѣчено на ь, я, е
    • Глава третя. За числителны-ты имена
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • Глава четврьта. За мѣстоименѥ-то
     • [с.] 28
     • Склоненѥ за личны-ты мѣстоименія
      • [с.] 29
     • Склоненѥ за притяжятелны мѣстоименія
      • [с.] 30
     • Склоненѥ за въпросителны мѣстоименія
      • [с.] 31
     • Склоненѥ за показателны мѣстоименія
     • Склоненѥ за относителны мѣстоименія
      • [с.] 32
     • Склоненѥ за опрѣдѣлителны мѣстоименія
     • Склоненѥ за неопрѣдѣлителны мѣстоименія
      • [с.] 33
    • Глава пята. За члена
     • [с.] 34
    • Глава шеста. За глагола
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • Спряженіе за спомагателны-ты глаголы
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
     • Прьво спряженіе
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
     • Второ спряженіе
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
     • Трете спряженіе
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
      • [с.] 60
     • Четврьто спряженіе
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
     • Сложни глаголи
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
     • Мѣстоименни глаголи
      • [с.] 69
      • [с.] 70
     • Неправилни глаголи
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
     • Еднолични глаголи
      • [с.] 77
     • Какъ ся правять врѣмена-та и наклоненія-та у глаголы-ты
      • [с.] 78
      • [с.] 79
    • Глава шеста. За причястія-та
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
   • Несклоняемы рѣчи
    • Глава седма. За нарѣчия-та
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • Глава осма. Прѣдлогъ
     • [с.] 85
    • Глава девята. Съѭзи
     • [с.] 86
    • Глава десята. Междумѣтія
    • Глава единадесята. Производство на рѣчи-ты
     • [с.] 87
     • а) Сѫществителны, произведены отъ сѫществителны
      • [с.] 88
      • [с.] 89
     • б) Сѫществителны изъ прилагателны
      • [с.] 90
     • в) Прилагателны отъ сѫществителны
      • [с.] 91
     • г) Сѫществителны отъ глаголы
      • [с.] 92
     • д) Глаголи отъ имена
      • [с.] 93
     • Сложны рѣчи
      • [с.] 94
  • Чясть втора. Словосъчиненѥ
   • Глава прьва. Прѣдложенія и тѣхны чясти
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Глава втора. Съгласованіе въ рѣчи
    • I. Съгласованіе въ главны прѣдложенія съ простъ подлогъ
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
    • II. Съгласованіе въ прѣдложенія със сложенъ подлогъ
     • [с.] 109
     • [с.] 110
    • III. Съгласованіе въ приставено прѣдложеніе
     • [с.] 111
   • Глава третя. Управленіе въ рѣчи-ты
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Глава четврьта. За періоды-ты
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • Примѣри за періоды
     • I. Прости едночленни
     • II. Сложни двоечленни
      • [с.] 117
     • III. Троечленни
     • IV. Четыречленни
      • [с.] 118
   • Глава пята. Размѣщаніе на рѣчи-ты въ слово
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
  • Чясть третя. Правописаніе
   • Глава прьва
    • А. Употрѣбленіе начялны буквы
     • [с. 123]
     • [с.] 124
     • [с.] 125
    • Б. Гласны буквы
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
    • В. Съгласны буквы
     • [с.] 135
   • Глава втора. Какъ ся дѣлять рѣчи-ты на слогове
    • [с.] 136
    • [с.] 137
   • Глава третя. Съкращеніе на рѣчи-ты
    • [с.] 138
   • Глава четврьта. Бѣлѣжкы членораздѣлителны
    • [с.] 139
    • Запятая
     • [с.] 140
    • Точка съ запятаѭ
     • [с.] 141
    • Двоеточіе
     • [с.] 142
    • Точка
    • Въпросителна
    • Удивителна
     • [с.] 143
    • Чрьта
    • Вмѣстителна
    • Вносны кукычкы
     • [с.] 144
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]