Citation link:
 • Кратко ученіе за богослуженіе-то на православна-та цьрква
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Предварителни понятіе
   • § 1. Понятіе за Богослуженіе-то
    • [с. 5]
   • § 2. Происхожденіе на Богослуженіе-то
    • [с.] 6
  • За Храмъ-тъ
   • § 3. Понятіе за Храмъ-тъ
    • [с.] 7
   • § 4. Происхожденіе на Храмове-тѣ
    • [с.] 8
   • § 5. Външній-тъ видъ на Храмове-тѣ
    • [с.] 9
   • § 6. Вътрѣшно-то расположеніе на храмъ-тъ
    • 1) Притворъ-ть
    • 2) Срѣдня-та чясть на храмъ-тъ
     • [с.] 10
    • 3) Олтарь-тъ
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
  • Священно-и-цьрковнослужители
   • § 7. Богослуженіе-то на цьрковнѫ-тѫ Іерархіѭ
   • § 8. Священнослужители
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • § 9. За цьрковнослужители-тѣ
    • [с.] 17
  • За священни-тѣ предмети
   • § 10. Св. Крѫстъ и икони-тѣ; Тѣхно-то значеніе
   • § 11. Употребленіе на крьстъ-тъ въ древность
    • [с.] 18
   • § 12. Происхожденіе на Св. икони
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • § 13. За священни-тѣ одежди
    • Происхожденіе на священни-тѣ одежди
    • Число-то на священни-тѣ одежди
     • [с.] 21
    • 1) Стихарь
    • 2) Орарь
     • [с.] 22
    • 3) Поручи или нарѫкавици
    • 4) Епитрахиль
     • [с.] 23
    • 5) Поясъ
    • 6 и 7) Небедренникъ и палица
     • [с.] 24
    • 8) Филонъ
    • 9) Саккосъ
     • [с.] 25
    • 10) Омофоръ
    • 11) Митра
     • [с.] 26
    • 12) Напсреный крьстъ
    • 13) Панагія
     • [с.] 27
    • 14) Жезълъ
    • 15) Мантія
     • [с.] 28
   • § 14. Понятіе за священни-тѣ ссѫдове
    • 1) Дискосъ
    • 2) Потирь
     • [с.] 29
    • 3) Звѣздица
    • 4) Копіе
    • 5) Лъжица
    • 6) Гѫба
    • 7) Дикирій и Трикирій
     • [с.] 30
    • 8) Рипиди
   • § 15. За богослужебни-тѣ книги. Понятіе за тѣхно-то съдьржаніе и происхожданіе
    • 1) Въ Служебника
    • 2) Въ Псалтирь-тъ простіи
     • [с.] 31
    • 4) Въ Октоиха или Осмогласника
    • 5) Въ Минея мѣсячній
    • 6) Въ Минея Общій
    • Въ Тріодъ-тъ постный
    • 8) Въ Ирмологіона
    • 9) Въ Типикона или Устава
    • 10) Въ Требника
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
   • § 16. Крьстно знаменіе
    • [с.] 36
   • § 17. Поклоненіе и колѣнопреклоненіе
   • § 18. Благословеніе отъ священницитѣ
   • § 19. Каденіе съ Ѳиміанъ
    • [с.] 37
   • § 20. Паленіе на с[в]ѣщи-тѣ
   • § 21. Употребленіе-то на камбани-тѣ въ цьрквѫ
    • [с.] 38
  • За съставни-тѣ части на Христіанско-то Богослуженіе
   • § 22. За значеніе-то на таинства-та въ Христіанско-то Богослуженіе
  • Извьршваніе-то на крьщеніе-то и други-тѣ таинства въ пьрви-тѣ три вѣка на Христіанство-то
   • § 23. Въ време-то на апостоли-тѣ[...]
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • § 24. За пѣніе-то на священни-тѣ пѣсни при Богослуженіе-то
    • [с.] 41
   • § 25. Свойства-та на цьрковно-то пѣніе
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • § 26. За четеніе-то на св. писаніе при Богослуженіе-то
    • [с.] 44
   • § 27. Извьршваніе-то на таинсво-то Евхаристіѭ
    • [с.] 45
   • § 28. Цѣль-та на Богослуженіе-то въ православнѫ-тѫ цьрквѫ
   • § 29. Необходимость-та на външно-то обществено Богослуженіе и нравственно-то му вліяніе на вѣрующитѣ
    • [с.] 46
   • § 30. Разлика въ Богослуженіе-то въ въсточнѫ-тѫ и западнѫ цьрквѫ
    • [с.] 47
    • [с.] 48
  • За различни-тѣ видове на цьрковно-то богослуженіе
   • § 31. Раздѣленіе на цьрковни-тѣ служби
    • [с.] 49
  • За повседневно-то Богослуженіе
   • § 32. Време за извьршваніе на повседневнитѣ цьрковни служби
   • § 33. Общо начало на всички-тѣ цьрковни служби
    • [с.] 50
  • За вечерно-то Богослуженіе
   • § 34. Вечерно-то Богослуженіе състои отъ деветій чась, вечернѭ-тѫ и повечеріе-то
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • § 35. Понятіе за всенощно-то бдѣніе
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • § 36. При Начало-то на всенощно-то бдѣніе[...]
   • § 37. Велика и малка ектенія
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • § 38. Пѣніе на стихове-тѣ
   • § 39. Вечерный входъ
    • [с.] 59
   • § 40. Прокименъ и параміи
   • § 41. Сугуба ектенія
    • [с.] 60
   • § 42. Просителна ектенія
    • [с.] 61
   • § 43. Литія и благословеніе на хлѣбове-тѣ
    • [с.] 62
   • § 44. Понятіе за шестопсалміе-то
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • § 45. Понятіе за каѳизми-тѣ
   • § 46. Поліелей
   • § 47. Въскресни тропари
    • [с.] 65
   • § 48. Величаніе
   • § 49. Утрени антифони
    • [с.] 66
   • § 50. Чтеніе на Евангеліе-то[...]
   • § 51. Понятіе за канона
    • [с.] 67
   • § 52. Понятіе за ирмоса, тропаря и съдържаніе-то на ирмоси-тѣ
    • [с.] 68
   • § 53. Велико славословіе
    • [с.] 69
   • § 54. Начало-то и цѣль-та на установленіе-то на пьрвый часъ
    • [с.] 70
  • За Божественнѫ-тѫ литургіѭ
   • § 55. Понятіе за литургіѭ-тѫ и нейно-то установленіе
    • [с.] 71
   • § 56. Предаваніе за литургіѭ-тѫ отъ апостолски-тѣ времeна
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • § 57. Главнитѣ части на литургіѭ-тѫ
   • § 58. Понятіе за проскомидіѭ-тѫ
   • § 59. Необходимо-то вещество за таинство-то Евхаристіѭ
    • [с.] 74
   • § 60. Приготовленіе на священнослужители-тѣ къмъ извършваніе-то на литургіѭ-тѫ
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • § 62. Литургія на Оглашени-тѣ
    • [с.] 78
   • § 63. Значеніе на малкій-тъ входъ и свѣтилника, кой-то ся носи предъ Евангеліе-то
    • [с.] 79
   • § 64. Смысълъ-тъ на трисвятое
   • § 65. Чтеніе на апостола и Евангеліе-то
    • [с.] 80
   • § 66. Втора-та часть на литургіѭ-тѫ[...]
    • [с.] 81
   • § 67. За литургіѭ-тѫ на вѣрни-тѣ
    • [с.] 82
   • § 68. Смысълъ-тъ на Херувимскѫ-тѫ пѣсень
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • § 69. [Пренасяніе на дарове-те на жертвеника]
   • § 70. Приготовленіе на вѣрни-тѣ, достойно да присѫтствувать при изврьшваніе-то на таинство-то Евхаристіѭ
    • [с.] 85
   • § 71. Исповѣданіе на вѣрѫ-тѫ
   • § 72. [Вѣрующи-тѣ да стоѭтъ благочинно и блогостойно]
    • [с.] 86
   • § 73. Извьршваніе на тайнство-то Евхаристіѭ
   • § 74. [Представяне непрестанно-то славословіе на Серафими-тѣ]
    • [с.] 87
   • § 75. Освященіе на дарове-тѣ
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • § 77. Приготовленіе на вѣрни-тѣ къмъ причащеніе
    • [с.] 90
   • § 78. Причащеніе на священнослужители-тѣ и народа
    • [с.] 91
   • § 79. Причащеніе на міряне-тѣ
    • [с.] 92
    • [с.] 93
   • § 80. Кратки свѣденія за литургіѭ-тѫ на Василія Великій и нейно-то отличіе отъ литургіѭ-тѫ на Іоанна Златоуста
   • § 81. Богослужебни особенности въ праздника Рождество Христово
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • § 82. Богослужебни особенности въ праздника Крьщеніе Господне
   • § 83. Богослужебни особенности въ праздника Преображеніе Господне
    • [с.] 96
   • § 84. Богослужебны особенности въ праздника входа Господенъ Въ Іерусалимъ
   • § 85. Богослужебны особенности въ праздника Пасхѫ
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • § 86. Богослужебны особенности въ праздника Петдесятницѫ
    • [с.] 99
   • § 87. Богослужебны особенности въ праздника Въздвиженіе на кръстъ-тъ Господень
    • [с.] 100
   • § 88. За великопостното Богослуженіе. Понятіе за великій-тъ постъ
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • § 89. Причина за установленіе-то и продължителность-та на пости-тѣ. а) Св. Четиредесятница
   • § 90. б) Петрови пости
    • [с.] 103
   • § 91. в) Богородични пости
    • [с.] 104
   • § 92. г) Коладни пости
   • § 93. Приготовителны недѣли къмъ великій-тъ постъ
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • § 94. Особенности въ Богослуженіе-то на приготовителны-тѣ недѣли къмъ великій-тъ постъ
    • [с.] 107
   • § 95. Особенности въ великопостно-то Богослуженіе
   • § 96. За преждеосвященнѫ-тѫ литургіѭ
    • [с.] 108
   • § 97. Цѣль-та на нейно-то установленіе
   • § 98. Преждеосвященна-та литургія се раздѣля на три части
   • § 99. Разлика-та на великопостни-тѣ часове отъ обыкновенны-тѣ
    • [с.] 109
   • § 100. Отличіе на великопостнѫ-тѫ вечернѭ, коя-то ся съединява съ литургіѭ-тѫ на преждеосвященни-тѣ дарове
    • [с.] 110
   • § 101. Сама-та Литургія на преждеосвященни-тѣ дарове ся наченва[...]
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • § 102. Понятіе за страстнѫ-тѫ седмицѫ
    • [с.] 113
   • § 103. Богослуженіе въ пондѣлникъ на страстнѫ-тѫ седмицѫ
    • [с.] 114
   • § 104. Богослуженіе въ вторникъ на страстнѫ-тѫ седмицѫ
   • § 105. Богослуженіе въ срѣдѫ на страстнѫ-тѫ седмицѫ
    • [с.] 115
   • § 106. Богослуженіе въ великій-тъ четвьртъкъ
    • [с.] 116
   • § 107. Богослуженіе въ великій-тъ петъкъ
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • § 108. Богослуженіе въ великѫ-тѫ сѫбботѫ
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • § 109. Повременни служби, кои-то ся извършватъ отъ цьрква-та по особенъ нѣкой си случай, или по частни-тѣ потрѣбности на Христіане-тѣ
    • [с.] 122
   • § 110. За таинства-та
   • § 111. 1) За крьщеніе-то
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • § 112. Послѣдованіе на Св. Крьщеніе
    • [с.] 127
   • § 113. 2) За миропомазаніе-то
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • § 114. 3) За покаяніе-то въ апостолски-тѣ времена и въ пьрви-тѣ вѣкове на христіанство-то
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • § 115. 4) За причащеніе-то
   • § 116. 5) За Священство-то
    • [с.] 133
   • § 117. Епископско рѫкоположеніе въ древность и въ настояще време
    • [с.] 134
    • [с.] 135
   • § 118. Презвитерско рѫкоположеніе въ древность и въ настояще време
    • [с.] 136
    • [с.] 137
   • § 119. Діаконско рѫкополаганіе
   • § 120. Производство въ цьрковнослужителски длъжности, а такожде въ протодіакона протоіерея, игумена и архимандрита
    • [с.] 138
   • § 121. 6) Бракъ
   • § 122. Условія за встѫпваніе въ бракъ
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • § 123. Обрученіе
   • § 124. Вѣнчаніе
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • § 125. Послѣдованіе на второбрачни-тѣ
   • § 126. Раскъсваніе на брака
    • [с.] 143
   • § 127. 7) Елеосвященіе
    • [с.] 144
   • § 128. За водоосвященіе-то
   • § 129. Понятіе за монашество-то и негови-тѣ степени
    • [с.] 145
   • § 130. Обрядъ при постригваніе-то на новоначални-тѣ
   • § 131. Орразъ при постригваніе-то на малосхимници-тѣ. Испитваніе и оглашеніе на постригаемій-тъ и само-то постригваніе
    • [с.] 146
    • [с.] 147
   • § 132. [Облѣкло на монаси-тѣ]
   • § 133. За обряди-тѣ при погребеніе-то на православенъ Христіанинъ
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • § 134. За священни-тѣ дѣйствія, които съставятъ собственно чинъ-тъ за погребеніе-то на христіанина
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • § 135. Панахиди
    • [с.] 152
   • § 136. Молитви на различни случаи
    • [с.] 153
    • [с.] 154
  • Спомощници на Кратко поученіе за Божественна-та литургія
   • [с. 155]
   • [с.] 156
   • [с.] 157
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
  • Съдьржяніе
   • [с. 161]
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]