Citation link:
 • Кратко землеописаніе / Съставено отъ Н. Михайловскаго : Изданіе първо [1869]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Въведение]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Европа (280,000,000 жит)
   • Страны и физическа географія
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Страны въ Южна Европа
    • Отоманска Имперія (40,000,000 жит.)
     • [с.] 8
     • Европейска Турція
      • [с.] 9
      • [с.] 10
     • Подунавскы княжества
      • [с.] 11
     • Черна гора
      • [с.] 12
      • [с.] 13
    • Грьція (1,200,000 жит.)
     • [с.] 14
    • Италія (25,000,000 жит.)
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Испанія (16,500,000 ж.)
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • Португалія (3,600,000 жит.)
     • [с.] 19
   • Страны въ Средня Европа
    • Холландія (3,500,000 жит.)
     • [с.] 20
     • [Липсват страници]
    • Главны англійскы владѣнія
     • [с.] 29
    • Данія (2,000,000 ж.)
    • Датскы владѣнія вънъ отъ Европа
    • Швеція (6,000,000 ж.)
     • [с.] 30
    • Шведскы владенія вънъ отъ Европа
    • Россія (70,000,000 жит.)
     • [с.] 31
    • Русскы владѣнія вънъ отъ Европа
  • Азія (664,000,000 ж.)
   • [с.] 32
   • Страны
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • [Физическа географія]
    • [с.] 36
  • Африка
   • [с.] 37
   • Страны
    • [с.] 38
   • [Физическа географія]
    • [с.] 39
    • [с.] 40
  • Америка (55,000,000 жит.)
   • [с.] 41
   • Страны
    • [с.] 42
   • [Физическа географія]
    • [с.] 43
    • [с.] 44
  • Океанія (30,000,000 ж.)
   • [с.] 45
  • [Математическа географія]
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]