Citation link:
 • Различна поՃчителна наставленїѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Помѧни Г҃ди всѣхъ православныхъ
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Видѣнїе С҃тагѡ Василїа
   • [с. 1]
  • Сказанїе ѿ с҃тагѡ писанїа радъ седмъ с҃тыхъ аг҃гелахъ
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Слово и сказанїе с҃тагѡ Іѡанна златоՃстаго, защо хр҃стїани не держат чисто вѣра истиннаѧ
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Слово ради кой терпи бѣди и неволи нахожда спасенїе
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Ѿ книга Маргарітъ
   • [с.] 10
  • Вѣра Б҃жїа
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Ѿ Іѡаннѣ Б҃гословѣ
   • [с.] 13
  • Ѿ ЗлатоՃстагѡ
   • [с.] 14
  • Еѵаггелїе
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • Слово многՃ хՃбаво за хр҃стїани
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Слово заради кои се каѧтъ и сакаѧтъ спасенїе
   • [с.] 20
  • Слово заради зависть
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • СказՃетъ златоՃстъ ради Лазарѧ
   • [с.] 24
  • Слово заради страшенъ сՃдъ
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • Слово зарадъ сосъ оумѡ щосогрѣшаме
  • Слово заради с҃тое причащенїе
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • Слово що неможе дасе искаже и дасе изрече, най лютїй и най страшнїй ѕвѣрь [...]
   • [с.] 34
  • Слово ѡ чՃдесе много оудивителнѡ
   • [с.] 35
  • Какѡ се порщаватъ грѣхове на с҃тое изповѣданїе
   • [с.] 36
  • Вси хрїстїани дазнаѧтъ какво дасе молѧтъ Б҃гՃ
  • Ѿ ЗлатоՃстагѡ
   • [с.] 37
  • Ѿ слова Василїа великагѡ
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • Великїи с҃тіи церковнїи казՃватъ
   • [с.] 40
  • С҃тый пророкъ Данїилъ, видѣлъ образъ
   • [с.] 41
  • С҃тый Іѡаннъ ЗлатоՃстый писՃе
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • Какво ѕвѣздата водила Волсвите
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • И с҃тый Ап҃слъ Паѵелъ дՃма
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • ЗлатоՃстагѡ слово на сички хрс҃тїани
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Слово заради прес҃тыѧ Б҃дцы
   • [с.] 53
  • Слово ради поՃченїе оу цр҃кви
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Слово ради с҃таѧ недѣлѧ сирѣчь Воскресенїе
   • [с.] 58
  • Слово зарадъ които ищатъ даса богаты
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • СлՃшайте какво заповѣдՃе Хр҃стосъ намъ
   • [с.] 61
  • ПоՃченїе на сички хрїстїани, ѿ ст҃ое писанїе, за ради Евреите
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • СлՃшайте какво влази дїаволъ оу чл҃ци оутіѧ що нематъ чиста и жива вѣра
  • За тіѧ щоги мՃчи дїаволъ на мс҃цы
   • [с.] 67
  • Секи чл҃вѣкъ кои е богатъ, онъ е малечокъ на дՃховнїй возрасть бой
   • [с.] 68
  • Толкованїе [Еѵ҃глїа]
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
  • Иносказателно:
   • [с.] 145
  • [Толкованїе Апостола]
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
  • [Толкованїе Еѵ҃глїа]
   • [с.] 156
   • [с.] 157
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • [с.] 175
   • [с.] 176
   • [с.] 177
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
  • [Толкованїе] Ѿ апокалѵпсисъ
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
  • Слово зарадъ Адама и Еѵы
   • [с.] 190
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
  • Миръ м҃лсти всѣхъ благихъ ко Гс҃дՃ
   • [с.] 199
  • Ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстаго: кой неси ѡставы свое имѣнїе зарадъ Хр҃ста
  • Ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстаго, зарадъ каквосе раждатъ ч҃лвѣцы
   • [с.] 200
  • Слово зарадъ вѣчна мՃка
   • [с.] 201
   • [с.] 202
  • Ст҃агѡ Іакѡва брата Б҃жїа
   • [с.] 203
   • [с.] 204
  • [Толкованїе Еѵ҃глїа]
   • [с.] 205
   • [с.] 206
   • [с.] 207
  • Слово за оусопшихъ ст҃ыхъ о҃цъ
   • [с.] 208
   • [с.] 209
   • [с.] 210
   • [с.] 211
   • [с.] 212
   • [с.] 213
  • [Толкованїе Еѵ҃глїа]
   • [с.] 214
   • [с.] 215
  • Толкованїе на молитвՃ Г҃сдню
   • [с.] 216
   • [с.] 217
   • [с.] 218
   • [с.] 219
  • Б҃дце д҃во; радՃйсѧ; Толкованїе
   • [с.] 220
  • Сѵмволъ с҃тыѧ православныѧ вѣры; толкованїемъ изѧснено
   • [с.] 221
   • [с.] 222
   • [с.] 223
   • [с.] 224
   • [с.] 225
   • [с.] 226
   • [с.] 227
   • [с.] 228
  • Слово ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ щоса должни сички хр҃стїани, и кой даровы да приносатъ на Б҃га
   • [с.] 229
   • [с.] 230
   • [с.] 231
   • [с.] 232
   • [с.] 233
  • Часть перваѧ ѡ храмѣ Б҃жественномъ и с҃щенныхъ сосՃдѣхъ, и ѡ одеждахъ егѡ
   • [с.] 234
   • [с.] 235
   • [с.] 236
   • [с.] 237
   • [с.] 238
   • [с.] 239
   • [с.] 240
   • [с.] 241
   • [с.] 242
   • [с.] 243
   • [с.] 244
   • [с.] 245
   • [с.] 246
   • [с.] 247
   • [с.] 248
   • [с.] 249
   • [с.] 250
   • [с.] 251
   • [с.] 252
   • [с.] 253
   • [с.] 254
   • [с.] 255
   • [с.] 256
   • [с.] 257
   • [с.] 258
   • [с.] 259
  • Слово ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ зарадъ покошнїи санки засегашнїи хр҃стїани
   • [с.] 260
   • [с.] 261
   • [с.] 262
   • [с.] 263
   • [с.] 264
   • [с.] 265
  • Слово и сказанїе ѿ сите ст҃іи, зарадъ, секи дазнае защо кой то невѣрՃе право и чисто вѣра Бж҃їа[...]
   • [с.] 266
   • [с.] 267
  • Ѿ ψалтирь малѡ поՃченїе и сказанїе[...] [Толкованїе]
   • [с.] 268
   • [с.] 269
   • [с.] 270
   • [с.] 271
   • [с.] 272
   • [с.] 273
   • [с.] 274
   • [с.] 275
   • [с.] 276
   • [с.] 277
   • [с.] 278
   • [с.] 279
   • [с.] 280
   • [с.] 281
  • [Толкованїе Еѵ҃глїа]
   • [с.] 282
   • [с.] 283
  • [Мъдри изречения]
   • [с.] 284
   • [с.] 285
   • [с.] 286
   • [с.] 287
   • [с.] 288
   • [с.] 289
   • [с.] 290
   • [с.] 291
   • [с.] 292
   • [с.] 293
  • [Толкованїе Еѵ҃глїа]
   • [с.] 294
   • [с.] 295
   • [с.] 296
  • Кои то книги читатъ можатъ да наидатъ патъ за спасенїа
   • [с.] 297
   • [с.] 298
   • [с.] 299
  • Ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ, слово ѕѣло полѣзно
   • [с.] 300
   • [с.] 301
   • [с.] 302
   • [с.] 303
   • [с.] 304
   • [с.] 305
   • [с.] 306
   • [с.] 307
  • Слово ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ които терпи скорбы, той може дасе спасе
   • [с.] 308
   • [с.] 309
  • Зри щое даръ и слՃжба чиста БогՃ
   • [с.] 310
  • [Последни страници и корица]
   • [Допълнителен лист r]
   • [Допълнителен лист v]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]