Citation link:
 • Краткое политіческое землеописаніе за обՃченїе на болгарското младенчество
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Предисловие]
   • [с.3]
  • За различните вѣры, ιазыцы, и жители
   • [с.]4
   • [с.]5
  • За ιазыцыте
   • [с.]6
  • Часть а҃, за Еѵропа
   • [с.]7
   • За Еѵропейските Царства
    • [с.]8
   • ТՃрецкото самодержавїе
    • [с.]9
   • Ѳракїа
    • [с.]10
    • [с.]11
    • [с.]12
    • [с.]13
   • Болгаріа
    • [с.]14
    • [с.]15
    • [с.]16
    • [с.]17
    • [с.]18
    • [с.]19
    • [с.]20
    • [с.]21
    • [с.]22
    • [с.]23
    • [с.]24
    • [с.]25
   • Сербїа
    • [с.]26
   • Босна
    • [с.]27
   • Кроацїа
   • Далмацїа
   • Македонїа
    • [с.]28
    • [с.]29
    • [с.]30
   • Албанїа
    • [с.]31
   • Ѳессалїа
   • Молдавїа и Влашка
    • [с.]32
    • [с.]33
   • Россіа
    • [с.]34
    • [с.]35
   • Германїа
    • [с.]36
   • Францїа
    • [с.]37
    • [с.]38
   • Царства ПортՃгалїа
    • [с.]39
   • Шпанїа
    • [с.]40
   • Велика Британїа
    • [с.]41
   • Англіа
    • [с.]42
   • Шкоцїа
    • [с.]43
   • Ирландїа
    • [с.]44
   • Баваріа
    • [с.]45
   • Данїа
    • [с.]46
    • [с.]47
   • Шведска Держава
    • [с.]48
   • ПрՃсїа
    • [с.]49
   • Неаполь и островъ Сїкеліа
   • Ѹнгарїа
    • [с.]50
   • Боенїа
    • [с.]51
   • Италїа
    • [с.]52
   • Папина Держава
    • [с.]53
   • Греческа держава
    • [с.]54
    • [с.]55
  • [Часть в҃] Азїа
   • [с.]56
   • [с.]57
   • 1. Россіа Азїатіческаѧ
    • [с.]58
    • [с.]59
   • 2. ТՃрска Азїатіческа
    • [с.]60
    • [с.]61
   • 3. Татарска
    • [с.]62
   • 4. Персїа
    • [с.]63
   • 5. Арабіа
    • [с.]64
   • 6. Восточна Индіа
    • [с.]65
    • [с.]66
    • [с.]67
    • [с.]68
   • 7. Китай
    • [с.]69
    • [с.]70
   • Зависими и подъ покровителството Хинейскаго царѧ нахождѧщыѧ сѧ земли
    • 8. ІАпанъ
     • [с.]71
  • [Часть г҃] Афрїка
   • [с.]72
   • 1. Егѵпетъ
    • [с.]73
   • 2. Верверїа
    • [с.]74
    • [с.]75
   • 3. Саара
   • 4. НՃбїа
   • 5. Абесинїа
    • [с.]76
   • 6. Восточна Приморїѧ
   • 7. Нигриціа
   • 8. Сенегамбїа
   • 9. Гинеа
    • [с.]77
   • 10. Приморїе Конго
   • 11. ВнՃтрешнѧ землѧ на южна Афрїка
   • 12. Южно Приморїе
    • [с.]78
   • 13. Восточни ост[р]ови Афрїкански
   • 14. Западни острови Афрїкански
    • [с.]79
   • Амерїка
    • [с.]80
   • [а.] Сѣверна Амерїка
    • 1. КелՃмбиска землѧ
     • [с.]81
    • 2. Гренландїа
    • 3. Шпицбергъ
    • 4. Британска сѣверна Амерїка
     • [с.]82
    • 5. Сѣверо-Амерїканскїи соединени свобдни держави
     • [с.]83
     • [с.]84
     • [с.]85
    • 6. Шпанїолска сѣверна Амерїка
     • [с.]86
   • б. Амерїка южна
    • 7. Шпаньолска южна Амерїка
     • [с.]87
    • 8. Бразилїа
    • 9. Амерїка южна Нидерландска (сՃриманъ)
     • [с.]88
    • 10. Амерїка южна ФранцՃска
    • 11. Амерїка южна свободнаѧ
   • в. Индіа западна
    • [с.]89
  • [Часть г҃] АՃстралїа
   • [с.]90
   • [с.]91
   • [с.92]
  • Содержаніе
   • [с.93]
   • [с.94]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]