Citation link:
 • Преводъ на-преписатъ (на-копіѧта) на на-царскіа саморՃчый хаттишерифъ (Казнителна кодика-джеза канан-наме)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть перваѧ
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Часть втораѧ
   • [с.] 10
  • Часть третаѧ
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Часть четвертаѧ
   • [с.] 15
  • Часть пѧтаѧ
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Часть шестаѧ
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Часть седмаѧ
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Часть осмаѧ
   • [с.] 24
  • Часть девѧтаѧ
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Часть десѧтаѧ
   • [с.] 27
  • Часть единадесѧтаѧ
  • Часть дванадесетаѧ
   • [с.] 28
  • Часть тринадесѧтаѧ
   • [с.] 29
  • Часть четыринадсѧтаѧ
  • Конець
   • [с.] 30
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • [Последни страници и корица]
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [Корица]