Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по науки за образованието и изкуствата. Книга Изкуства : Т. 113. / Бисера Вълева - глав. ред. и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Educational Studies and the Arts. Annual of Arts Bissera Valeva - ed. in- Chief et al.
 
Creator:
Вълева, Бисера Василева ред.; Димитрова, Лаура Иванова ред.; Алтъков, Стефан Кирилов ред.; Георгиев, Адриан Георгиев ред.; Неделчева, Ганка Димитрова; Щерева, Данка; Конов, Явор Светозаров ред.; Доневска, Бойка Спасова ред.; Сак, Марек ред.; Сак, Дорота ред.; Джорджевич, Катарина ред.; Донков, Перица ред.; Радойкович, Слободан ред.; Йотова, Анелия ред.; Sak, Dorota ed.; Valeva, Bisera Vasileva ed.; Dimitrova, Laura Ivanova ed.; Altakov, Stefan Kirilov ed.; Georgiev, Adrian ed.; Neldelceva, Ganka Dimitrova ed.; Stereva, Danka ed.; Konov,Javor Svetozarov ed.; Donevska, Bojka Spasova ed.; Sak, Marek ed.; Dzordzevic, Katarina ed.; Donkov, Perica ed.; Radojkovic, Slobodan ed.; Jotova, Anelija ed.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Пълното име на Ганка Неделчева е Ганка Димитрова Неделчева-Боянова ; Пълното име на Данка Щерева е Данка Щерева Николова (Янкулова); Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
*** *** ***
 
001:
001172628
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по науки за образованието и изкуствата. Книга Изкуства :| Т. 113. /| Бисера Вълева - глав. ред. и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Educational Studies and the Arts. Annual of Arts| Bissera Valeva - ed. in- Chief et al.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 441 MB)
 
260:
2020.
 
300:
592 с.
 
500:
Пълното име на Ганка Неделчева е Ганка Димитрова Неделчева-Боянова ; Пълното име на Данка Щерева е Данка Щерева Николова (Янкулова)
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
700:
Вълева, Бисера Василева| ред.| Димитрова, Лаура Иванова| ред.| Алтъков, Стефан Кирилов| ред.| Георгиев, Адриан Георгиев| ред.| Неделчева, Ганка Димитрова| Щерева, Данка| Конов, Явор Светозаров| ред.| Доневска, Бойка Спасова| ред.| Сак, Марек| ред.| Сак, Дорота| ред.| Джорджевич, Катарина| ред.| Донков, Перица| ред.| Радойкович, Слободан| ред.| Йотова, Анелия| ред.| Sak, Dorota| ed.| Valeva, Bisera Vasileva| ed.| Dimitrova, Laura Ivanova| ed.| Altakov, Stefan Kirilov| ed.| Georgiev, Adrian| ed.| Neldelceva, Ganka Dimitrova| ed.| Stereva, Danka| ed.| Konov,Javor Svetozarov| ed.| Donevska, Bojka Spasova| ed.| Sak, Marek| ed.| Dzordzevic, Katarina| ed.| Donkov, Perica| ed.| Radojkovic, Slobodan| ed.| Jotova, Anelija| ed.