Citation link:
 • Въведеніе въ всеобщѫ исторіѭ съ кратко прибавленіе отъ старо-българскѫ-тѫ исторіѭ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • Прѣдговоръ
   • [с. V]
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с. VІІІ]
  • Съдьржяніе
   • [с. ІХ]
   • [с.] Х
  • Глава пьрва
   • За сътворені-то на свѣта и първы-ты два человѣцы
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
  • Глава втора
   • [І]. Каквы измѣненія е прикарала земя-та
    • Земя-та нѣйдѣ си станала на водѫ
     • [с.] 4
    • У нѣкои мѣста напротивъ изъ подъ водѫ-тѫ показала ся суха земя
     • [с.] 5
   • [ІІ]. Нѣкои страны заселявали ся и пакъ опустявали, а нѣкои станали съвсѣмъ необитаемы
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • [ІІІ]. Воздухъ-тъ ся измѣнава
  • Глава третя
   • [І]. Какъ сѫ ся измѣнили человѣци-ти
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • [ІІ]. Общество
    • [с.] 18
   • [ІІІ]. Правителство, и начяло на пьрвы-ты господарства
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
  • Глава четвьрта
   • [І]. Начяло на человѣческыа родъ, и понятіе за първы-ты человѣцы
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • [ІІ]. Дѣ ся сѫ появили съ начяло пьрви-ти человѣци
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
  • Глава пята
   • [І]. Начяло на человѣческо-то образаванѥ
    • [с.] 30
   • [ІІ]. Ето какъ приказвать за изнамѣрваніе-то на оганя
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • Липсват страници
    • [с.] 37
   • [ІІІ]. Добрины-ты, кои придобилъ человѣческый родъ отъ оганя
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • [ІV]. Какъ пьрвобытный человѣкъ става искусенъ
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • [V]. Всичкы-ти искуства испьрво сѫ были изнамѣрены [...]
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • [VІ]. Истинно высокообразовани хора можемь да назовемь [...]
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • [VІІ]. Пьрвый способъ. Какъ е изнамѣрено прѣденѥ-то
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • [VІІІ]. Отъ плетенѥ-то мрѣжи и кошницы измислено е искуство какъ да плетѫть чюрапы
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • [ІХ]. [Исторіѭ-тѫ на поварно-то искуство]
    • [с.] 55
   • [Х]. Пьрвобытни-ти человѣци, като ся скытали по дафиновы-ты горы [...]
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • [ХІ]. Ето тогава ся е показала пьрва зара въ человѣческыа разумъ [...]
    • [с.] 58
   • [ХІІ]. Всеобща-та Исторіа разглѣдва земѭ-тѫ и человѣцы-ты
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • [ХІІІ]. [За сътворенѥ-то на тоя свѣтъ, че оттогава до днесь заминали 5,854 годины]
    • [с.] 61
   • [ХІV]. Освѣнъ нашѭ-тѫ земѭ, има още 10 такыва тѣла [...]
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • [ХV]. Богъ
    • [с.] 65
   • [ХVІ]. За начяло-то на нашѭ-тѫ земѭ
    • [с.] 66
   • [ХVІІ]. За вѫтрѣшны-ты дълбочины на земѭ-тѫ [...]
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • [ХVІІІ]. Врьхна-та кора на земѭ-тѫ [...]
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • [ХІХ]. Слѣдъ това ся пыта: колко е стара земя-та?
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • [ХХ]. Великый Бюффонъ приказва, че нашя-та земя е една часть откѫсната отъ слънце-то!
   • [ХХІ]. Отъ годинѫ на годинѫ хора-та ся умножявать [...]
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
  • Глава шеста
   • [І]. Начяло на исторіѭ-тѫ
    • [с.] 78
   • [ІІ]. [За памятницы-ты]
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • [ІІІ]. Ероглифическо-то писмо
    • [с.] 83
   • [ІV]. [Изнамѣрилъ искуство да ся пише съ буквы]
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • [V]. [Кога] захванали да пишѭть Всеобщѫ Исторіѭ [...]
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • [VІ]. [Най-стари Историци]
    • [с.] 88
   • [VІІ]. [Грьци-ти ся научили да пишѭть]
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • [VІІІ]. Прѣдварителны познанія
    • 1. За Исторіѭ-тѫ
     • [с.] 93
     • [с.] 94
    • 2. Источници на Исторіѭ-тѫ
    • 3. Помагателны наукы на Исторіѭ-тѫ
     • [с.] 95
    • 4. Раздѣленѥ на Исторіѭ-тѫ
     • [с.] 96
     • [с.] 97
   • [ІХ]. Нѣщо вьрху Старо-Българскѫ-тѫ древнѭ Исторіѭ
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • Липсват страници
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]