Current View
Citation link:
 
Title:
Научни трудове на Селскостопанска академия "Георги Димитров". Зоотехнически факултет. т.2
 
Other Titles:
Научные труды Сельскохозяйственная академия имени Георгия Димитрова. Зоотехнический факультет. т.2
 
Date of Issue:
1952
 
Publisher:
Земиздат
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Съдържание: Иванов, Петко Изследване върху резултатите от опитното кръстосване на черноглави плевенски овце с кочове меринофлайш, 5-22; Кадийски, Еленко Проучване на местната коза в Северозападна България, 23-58; Хаджидимитров, П. Принос върху проучване коневъдството в Ямболска околия, 59-70; Димитров, Д. Изследвания върху плевенския и дунавския кон в Плевенска околия, 71-82; Георгиев, Ис. Силажиране на люцерна със слама или плява без прибавка на въглехидратни фуражи, 83-92; Костов, Ст. Върху угояването на млади свине с одрождени и озахарени храни, 93-102; Иванов, П., Георгиев, Исай, Кадийски, Еленко, Захариев, Захари, Сяров, Йордан Върху обработката на сламата с вар, 103-112; Гановски, Хр. Изучаване на храносмилателните процеси при крави във връзка с различни условия на храненето и гледането, 113-124; Чешмеджиев, Б. Проучвания на трева и сено на някои ливадни типове в Ботевградско, Пирдопско и Копривщенско, 125-142; Кърджиева, Н. Проучвания върху съдържанието на каротин в някои фуражи в зависимост от вегетацията на растенията и начина на съхранението им, 143-148; Иванов, Ив. За установяване на угоителната способност на млади дермански свине, 149-160; Константинов, Т. Проучване колебанията на бялата кръвна картина при местния подобрен кон под влиянието на някои външни фактори, 161-170; Петков, П. Проучвания върху времетраенето и оплодяването при копринената пеперуда, 171-180; Петков, П. Показатели за големината и формата на пашкулите на копринената буба, 181-186; Петков, П., Ошанова, Н. Принос към проучване зоопланктона в развъдните рибници за малки шарани, 187-192; Бойчев, Дим. Данни върху хода на денонощния прираст на гъсениците от Bombyx moriq 193-197