Citation link:
 • Ефоріята на Вьрховното Училище Св. Кирилъ, и Болницата Св. Козма и Даміянъ въ Търново. 1-во. Статутитѣ на Ефоріята, и 2-ро. Смѣткитѣ отъ 1861 до 1870
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Дневникъ // Jurnalŭ
   • [с. 1]
  • Уставитѣ на болницата Св. Безсребренници Козма и Даміянъ и на върховното училище Св. Кирила въ Великія Търновъ въ Българія // Statutele Spitaluluĭ Sf. fâră de argintŭ Cosma şi Damianŭ si a Şcoleĭ Superiore Sf. Kyrilŭ din Târnova în Bulgaria
   • [с. 2]
   • [с.] 3
  • Ефоріята за съставленіето на шпиталътъ Св. Козма и Даміянъ и на главното училище Св. Кирила въ градь Търновъ Въ Българія
   • [с.] 4 / 5
   • [с.] 6 / 7
  • Eforia pentru fondarea uneĭ Şcole Centrale Sf. Kyrilŭ şi a unuĭ Spitalŭ Sf. Cosma şi Damiamŭ la oraşul Tàrnova in Bulgaria
   • [с.] 8 / 9
   • [с.] 10 / 11
  • Смѣтка за 1869 год. // Socotéla pe anulu 1869
   • [с.] 12 / 13
   • [с.] 14 / 15
   • [с. 16]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]