Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 1-12 (1870-1876)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 1 (1870)
   • Съдържание
   • Отъ страна на "Българското книжовно дружество". Къмъ читателитѣ
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
   • Нѣколко думи за изучвание и обработвание на българский сегашенъ езикъ и за народната ни книжнина въобште. [Отъ В. Д. Стояновъ]
    • [с. 12]-13
    • [с.] 14-15
   • Животописание. Значението на животописитѣ. [Отъ В. Друмевъ]
    • [с.] 16-[17]
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
   • Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
   • За отхраната. [Отъ В. Друмевъ]
    • [с.] 60-[61]
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
   • Стихотворение. Дунавска пѣсня. [Отъ Жинзифовъ]
    • [с.] 102-[103]
   • Народни български пѣсни. [Съобщени отъ Р. Жинзифова и М. Васильова]
    • [с. 104]-105
   • Критический отдѣлъ
    • [с.] 106-107
   • Писмо до почетното Настоятелство на "Българското книж. дружество". [Мария А. Константинова]
   • Имената на Почтеннитѣ господа спомагателни членове на "Бъл. Кн. Дружество" отъ разни мѣста и количества на штедритѣ имъ пожертвования, които сѫ си внесли до сега - за тая първа година на Дружеството
    • [с. 108-І]
    • [с.] ІІ-ІІІ
    • [с.] ІV-V
   • Дияманди Христофоровичъ [Некрологъ]
    • [с.] VІ-[VІІ]
   • Печатни погрѣшки
    • [с. VІІІ]
   • Разбойници. Драма въ петь дѣйствия отъ Шиллера. Преведе Н. Бончевъ [Притурка]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с. 12]-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-[19]
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с. 30]-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-[35]
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-[63]
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-[67]
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с. 122]-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 2 (1870)
   • Съдържание
   • Нѣколко думи за Изучвание и обработвание на българский сегашенъ езикъ и за народната ни книжнина въобште. (Продължение отъ книж. І, стр. 16) [Отъ В. Д. Стояновъ]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
   • За новобългарското азбуке. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 8-[9]
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
   • Животописание. (Продължение [отъ книж. І, стр. 18]). [Отъ В. Друмевъ]
    • [с. 30]-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
   • Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди. [Продължение отъ книж. І, стр. 36]. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
   • За отхраната (Продължение [отъ книж. І, стр. 61]) [Отъ В. Друмевъ]
    • [с.] 68-[69]
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
   • Стихотворение. Борба. [Отъ Вазов]
    • [с.] 102-[103]
    • [с.] 104-105
   • Български народни пѣсни. [Съобщени отъ М. Васильова и Л. Радулова]
    • [с.] 106-107
   • Критически отдѣлъ
    • [с.] 108-[109]
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
   • Книгописъ
    • [с.] 136-137
   • Обшта забѣлѣжка Къмъ списователитѣ ни въобште и особенно къмъ сички тѣ ни книгоиздавачи и по-заможни интелигенти наши еднородци
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • Извѣстие отъ "Българското Книжовно Дружество"
   • Стефанъ Димитриевичъ Тошковичъ [Некрологъ]
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
   • Печатни погрѣшки
    • [с. 148]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 3 (1871)
   • Съдържание
   • За училиштата. На Българетѣ трѣбватъ срѣдни училишта: гимназия, реално училиште и духовна семинария. [Отъ Н. Бончова]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
   • Животописание. (Продължение [отъ книж. ІІ, стр. 52]) [Отъ В. Друмевъ]
    • [с.] 16-[17]
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
   • Челѣшкиятъ езикъ. (Споредъ Д-ръ В.) [Отъ В. Икономовъ]
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
   • За богомилството. отъ Райча Королева
    • [с.] 54-[55]
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
   • За отхраната. (Продължение [отъ книж. ІІ. стр. 102]). [Отъ В. Друмевъ]
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
   • Стихотворение. Дунавъ. [Отъ Иванъ М. Вазовъ]
    • [с. 108]-109
   • Български народни пѣсни. (По говоръ отъ Търновско). [Изъ сборникътъ на Цаня Гинчова]
    • [с. 110]-111
   • Книгописъ
    • [с.] 112-113
   • Къмъ почитаемитѣ читатели. [За кредитите и списването на Периодическо списание]
    • [с. 114]-115
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 116
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 4 (1871)
   • Съдържание
   • Отецъ Паисий. Неговото време, неговата история и ученицитѣ му. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
   • За училиштата. (Продължение [отъ кн. ІІІ, стр. 17]). [Отъ Н. Бончовъ]
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
   • За богомилството. (Продължение [отъ кн. ІІІ, стр. 83]). [Отъ Р. Королева]
    • [с. 52]-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
   • Български народни пѣсни. (По говоръ отъ Търновско) [Отъ сборникътъ на Ц. Гинчова]
    • [с. 74]-75
   • Гатанки
    • [с.] 76-77
   • Народни поговорки
   • Народни приказчици
    • [с.] 78-[79]
   • Критика. Читалище, поврѣменно списание, издава ся отъ Българското Читалище въ Цариградъ, Главенъ редакторъ М. Д. Балабановъ. 1870-71, NN. 1-11. [Отъ Н. Бончовъ]
    • [с.] 80-[81]
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
   • Книжовни вѣсти. Бащинъ языкъ за малкы дѣца. Прьва година. Азбукы и прьва книга за ученѥ слѣдъ азбукы, съ примѣры за прьвоначално рисованѥ, писанѥ и съ изображения. Написа Д. В. Манчевъ. Второ издание. 1871. [Отъ В. Друмевъ]
    • [с. 110]-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
   • Българско ученолюбиво обштество въ Кишиневъ
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
   • Докторъ Петъръ Беронъ. [Некрологъ] [Отъ Д-ръ Василъ Х. С. Беронъ]
    • [с.] 130-131
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 132
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 5/6 (1872)
   • Съдържание
   • Животописание. Стойко Владиславовъ Софроний. [Отъ В. Друмевъ]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
   • За богомилството. (Продължение [отъ кн. ІV, стр. 173]). [Отъ Райча Королева]
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
   • За отхраната. (Продължение [отъ книж. ІІІ. стр. 107]). [Отъ В. Друмевъ]
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
   • Стихотворение. Борътъ. Вѣрата ми. [Отъ И. М. Вазовъ]
    • [с.] 200-[201]
    • [с.] 202-203
   • Български народни пѣсни
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
   • Критика
    • [с. 210]-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-253
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
   • Книжовни вѣсти
    • [с. 334]-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
   • Управи
    • [с.] 352-353
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 7/8 (1873)
   • Съдържание
   • Класичнитѣ европейски писатели на български езикъ и ползата отъ изучванието на съчиненията имъ. (Поради повѣста "Тарасъ Булба"). [Отъ Н. Бончовъ]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
   • Три грамоти дадени отъ импер. Василий ІІ на българский охридски архиепископъ Иоанъ около 1020 лѣто. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
   • Въпросъ за Българската и Сръбската Църкви прѣдъ сѫдилиштето на Лионский съборъ въ 1274 г. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
   • Паметници [Старобългарски рѫкописи на пергаминъ] [Отъ В. Поповичъ]
    • [с.] 42-43
   • Иерархическата наредба на Черквата. (Превелъ И. Тоневъ)
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
   • За богомилството. [Продължение отъ Кн. V и VІ стр. 152] [Отъ Райча Королева]
    • [с.] 74-[75]
    • [с. 76-77] 68-69
    • [с. 78-79] 70-71
    • [с. 80-81] 72-73
    • [с. 82] 74-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
   • Български народни пѣсни
    • [с.] 106-[107]
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
   • Критика
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
   • Михаилъ Василювъ [Некролог]
    • [с. 162] 154-163
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 164-165
   • Книгописъ на новобългарска-та книжнина 1806-1870. Събралъ Јос. Конст. Јиречекъ. [Притурка]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-[11]
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24=25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с. 46]-47
    • [с.] 48
   • Тарасъ Булба. Повѣсть на Н. Гоголя. Преведе Н. Бончевъ [Притурка]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 9/10 (1882) [1874]
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Предговоръ на "Мати Болгария". [Отъ Редакцията]
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
   • Мати Болгария. [Отъ Неофитъ Бозвели]
    • [с. 14]-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
   • Началото на Самуиловата държава. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 46-[47]
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
   • Азбукето на Българското книж. дружество и г. Мушякъ. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 76-[77]
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
   • Стихотворение. Мари моме. [Отъ И. Даневъ]
   • Български народни пѣсни. Изъ сборникътъ на Г. П. Бояджиова
    • [с. 92-93]
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
   • Критика
    • [с. 104-105]
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
   • Книжовни вѣсти
    • [с.] 174-[175]
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
   • Книгописъ
    • [с.] 222
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876)
   • Материали за историята на духовното възраждание на българския народъ. [Отъ В. Д. Стояновъ]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
   • Намисванието на свѣтската власть въ черковнитѣ работи. (По поводъ на нашиятъ черковенъ въпросъ). [Отъ В. Друмевъ]
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
   • Мати Болгария. (Продължение [от кн. ІХ-Х]). [Отъ Неофитъ Бозвели]
    • [с. 74]-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
   • Началото на Самуиловата държава. (Продължение [от кн. ІХ-Х]). [Отъ М. Дриновъ]
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
   • Описание на Кратовската каза. [Отъ Е. Карановъ]
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
   • Стихотворение. Стаматъ и Абдуллахъ. [Отъ И. Даневъ]
    • [с. 130]-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
   • Български народни пѣсни
    • [с.] 146-[147]
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
   • Върху организацията на народнитѣ школи. [Отъ І. А. К.]
    • [с.] 178-[179]
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
   • Критики, книгописни бѣлѣжки и книжовни извѣстия
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
   • [Извѣстие] Отъ "Бълг. Книж. Дружество"
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
   • Печатни погрѣшки
   • Съдържание
    • [с. 230-231]