Citation link:
 • На Іоанна Златоуста заради прочитаніе-то на писанія-та
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Сила-та на посланія-та на Святаго Павла.- Не е прилично Священници-тѣ да сѫ неучени.- Нито Миряни-тѣ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Душа-та на не прочитащія писаніа-та прилича на землѭ цѣлинякъ-прочитаніе-то на писанія-та ражда душевнѫ хубость
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Мірскы-тѣ иматъ по голѣмѫ потрѣбѫ отъ прочитаніе-то на писанія-та неже монаси-тѣ
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Потрѣба да печалимъ Духовны книгы
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Свята-та Книга ся исписа съ намѣреніе да ѭ прочита всекой заради себе си.- Богъ помага на оныя които ѭ учатъ съ усьрдіе.- Незнаніе-то и’ е голѣмо зло
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Писаніе-то е кладенецъ непрѣсъхноващъ
   • [с.] 16
  • Писанія-та сѫ и отъ мьртъвъ въскрьшаваемъ подостовѣрны
   • [с.] 17
  • Нито най просты-тѣ реченны отъ Писаніе-то не е безопасно да прѣскачвамы
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Защо Писанія-та не ся дадоха изъ начало?
   • [с.] 20
  • Зарѫчанія-та Евангелскы трѣба да ся пишѫтъ въ умъ-тъ
  • Писаніе-то дава много утѣшеніе
   • [с.] 21
  • Полза-та отъ Історіи-тѣ на Писанія-та
   • [с.] 22
  • Сила-та на слушащія Божіи-тѣ думы
  • Прѣимѫщество-то на Евангелія-та
   • [с.] 23
  • Рай на Наслажденіе е Четеніе-то на Божественны-тѣ Писанія подобръ и отъ Едемскыя.- Побѣда-та на Божественно-то слово.- Рая-тъ на Писанія-та има источникъ.- Естество-то на источникъ-тъ.- Обяснява ся нужда-та на често-то Прочитаніе на Писанія-та
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Който не брежи хранѫ тѫ на душѫ-тѫ си не е дистоинъ да ся казва человѣкъ
   • [с.] 29
  • Само прилежливи-тѣ читатели виждатъ изрядность-тѫ на Писаніе-то
   • [с.] 30
  • Не е доволно едно голо четеніе на Писанія-та
  • И голо привѣтствованіе отваря Море на Разумѣнія
   • [с.] 31
  • Обличеніе на не издирящы-тѣ писанія-та
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • Трудолюбиви-тѣ не заминуватъ нищо отъ Думанія-та на Писанія-та
  • Сладость-та на Божественны-тѣ Думы
   • [с.] 34
  • Писаніа-та ся сравняватъ съ Градинѫ
   • [с.] 35
  • Писанія-та сѫ подобны на съкровище и на кладенецъ
   • [с.] 36
  • Бѣда-та на не пріемащы-тѣ Писанійскы-тѣ Ученія
  • Душа-та има потрѣбѫ отъ повседневнѫ Духовнѫ хранѫ
   • [с.] 37
  • Секога трѣба да е разговоръ-тъ ни за духовны нѣща
   • [с.] 38
  • Истязаніе-то на Писанія-та ся сравнява съ търсеніе-то на многоцѣнны-тѣ каменіе
   • [с.] 39
  • Причастіе-то на тѣлеснѫ-тѫ хранѫ не става възбраненіе въ Духовно-то Ученіе
   • [с.] 40
  • Утвьржденіе-то на прѣговарящы-тѣ Писанія-та
  • Писанія-та сѫ голѣми лѣкове
   • [с.] 41
  • Писанія-та ся сравнявать съ темянъ
  • Божественны-тѣ поученія трѣба да ся приковаватъ въ умъ-тъ
   • [с.] 42
  • Показателство на Здравіе душевно
  • Какъ трѣба да слушамы Черковны-тѣ Поученія
   • [с.] 43
  • За да разбирамы Писанія-та, трѣба ни не человѣческа мѫдрость, но откровеніе-то на Духъ-тъ
   • [с.] 44
  • Полза-та за да прѣглеждамы сичко въ Писаніе-то съ точность трѣба да издирвамы Писанія-та, както копащи-тѣ въ рудницы
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • Причины заради небреженіе-то прочитаніе-то на Писанія-та ся разрушаватъ
   • [с.] 47
  • Прѣдумуваніе въ прилежно Прочитаніе на Писанія-та
  • Безмѣстно е да прѣзирамы душѫ-тѫ, като промышлявамы толко за тѣло-то
   • [с.] 48
   • [с.] 49
  • Разумъ-тъ на Писанія-та не ся намира секогы въ повърхность-тѫ.- Богъ помага на показуващы-тѣ желаніе за да разумѣѭть писанія та
   • [с.] 50
  • Въ какво трѣба да гледатъ Евангелскы-тѣ Пастыри
   • [с.] 51
  • Защо ся написахѫ завършянія-та и съгрѣшенія-та на Святы-тѣ
   • [с.] 52
  • На сичкы-тѣ страсти на человѣческо-то естество Писаніе-то дава приличенъ лѣкъ.- Ползы-тѣ отъ прочитаніе-то на Писанія-та .- Безмѣстіе-то да не внимае нѣкой въ поучаваемы-тѣ въ черквѫ
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Да ся пазимъ отъ высокоуміе
  • Божественна-та Черква е Сборъ Духовенъ, и Цѣлителище на душы
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • Богъ помага на упражняващы-тѣ ся съ усърдіе въ прочитаніе-то на Писанія-та.- Показва ся това отъ случаи-тѣ на Еѳіопянинъ-тъ Скопецъ
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
  • Писанія-та не приличатъ на человѣческы списанія
   • [с.] 66
  • Утвържденіе-то на упражняваемы-тѣ ся въ духовны нѣща
   • [с.] 67
  • Писаніе-то ся сравнява съ ливадѫ доброцавтѫщѫ
  • Нѣкои части на Писаніе-то сѫ мъчнотълкователни
  • Защо ся писахѫ добродѣтели-тѣ на праведны-тѣ
   • [с.] 68
  • Бащи-тѣ сѫ длъжни да учать чеда-та си исторіи-тѣ отъ Писанія-та
   • [с.] 69
  • Потрѣбно е да прѣговарямы исторіи-тѣ на писанія-та
  • Писанія-та ни даватъ колкото може нѣкой да рече добрыни.- Краткость-та и нищожность-та на житейскы-тѣ нѣща
   • [с.] 70
   • [с.] 71
  • Заблуждаватъ мыслящи-тѣ за нѣкои части на Писаніе-то че сѫ излишны
   • [с.] 72
   • [с.] 73
  • Трѣбаше да живѣемъ толко чисто, щото да ни не трѣбя помощь-та отъ писано-то слово
   • [с.] 74
  • Истинѫ-тѫ на Христовѫ-тѫ Исторіѭ ся показва отъ способъ-тъ споредъ който ся списа
   • [с.] 75
   • [с.] 76
  • Полза-та отъ прѣговаряніе-то на Писанія-та
   • [с.] 77
  • Обличаватъ ся небрѣжащи-тѣ прочитаніе-то на Писанія-та
   • [с.] 78
   • [с.] 79
  • Защо губятъ мнозина рьвность-тѫ на Божественны-тѣ дѣла като излѣзѫтъ изъ черквѫ? и какъ може да ся възбрани това зло?
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
  • Христосъ не исключава Ветхыя Завѣтъ.- Повреда-та отъ небреженіе-то на Писанія-та
   • [с.] 83
  • Кои трѣба да правимъ единотръпезны, и какво въздаяніе да земамы отъ тѣхъ
   • [с.] 84
  • Длъжни смы прѣглеждамы добродѣтели-тѣ на живы-тѣ Святы
  • На кои трѣба да ся показватъ болны-тѣ души
   • [с.] 85
  • Изрядна-та отъ догмы-тѣ Іоанновы
  • Полезно е да прѣдпрѣговарямы прочитаемо-то Евангелско съкращеніе въ Черквѫ.- Испровьргаватъ ся извиненія-та на небрѣждивы-тѣ
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
  • Не стига просто слушаніе или прочитаніе на поученія-та въ Писанія-та
   • [с.] 89
  • Що трѣба да прѣглеждамы, за да намѣрвамы истинно-то разумѣніе на писанія-та.- Достоплачевно-то небрѣженіе на духовны-тѣ
   • [с.] 90
   • [с.] 91
  • Въ умъ-тъ трѣба да ся пазятъ думанія-та и разумѣнія-та на Писанія-та
   • [с.] 92
   • [с.] 93
  • Нищо не е излишно въ Писанія-та
  • Печалба-та на Писанія-та
   • [с.] 94
  • Отъ Писанія-та смы дължни да земамы орѫжія и силѫ противъ еретицы-тѣ
   • [с.] 95
  • Съдържанія-та на Писаніе-то иматъ потрѣбѫ за внимателно издирваніе
   • [с.] 96
  • Не е възможно да ся не ползува който ся упражнява въ Писанія-та
   • [с.] 97
   • [с.] 98
  • Писаніе-то ны укрѣпява да различавамы истинны-тѣ Пастыри отъ Лъжепастыри тѣ
   • [с.] 99
  • Небреженіе-то на Писанія-та е вина на чрѣзмѣрно-то лихоимство и на другы-тѣ страсти
   • [с.] 100
  • Обличаватъ ся които ся извиняватъ че исты-тѣ секогы ся прочитатъ въ черквѫ-тѫ
   • [с.] 101
   • [с.] 102
  • Отъ писанія-та може секой да земе нуждны-тѣ за себе си лѣкове
   • [с.] 103
  • Заради незнаніе-то на Писанія-та
  • Наклонность-та къмъ духовны-тѣ улеснява разумѣнія-та на Писанія-та
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • Писанія-та раждатъ надеждѫ и тьрпѣніе
   • [с.] 106
  • Никоя часть на Писанія-та не е неполезна
   • [с.] 107
  • Заради милостынѭ
  • Секой е дълженъ да зема вѣроисповѣдателны-тѣ си мнѣнія отъ Писанія-та
   • [с.] 108
  • Заради посланія-та Павловы
  • Дѣца-та трѣба да учатъ Писанія-та
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
  • Къмъ осѫждащы-тѣ другы-тѣ горко
  • Трѣба изобилно да обитаватъ въ душѫ-тѫ ни Божественны-тѣ словеса.- Понася да купувамы духовны книгы.- Обличаватъ ся обычаѭщи-тѣ пѣсни и хора
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
  • Дължни смы да употрѣбявамы Божественно-то слово като кормчія въ пѫтуваніе-то на животъ-тъ
  • Обличаватъ ся оправдаѭщи-тѣ небреженіе-то си съ извиненія
   • [с.] 115
   • [с.] 116
  • Прѣимѫщество-то на познаваѭщія Писанія-та
   • [с.] 117
  • Много устрои Богъ за да ся упазятъ Писанія-та.- Познаніе-то на Божественны-тѣ дѣла е наука
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
  • Тържество-то на Христінство-то и бескрѣпостіе-то на външнѫ-тѫ філософіѭ
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с. 124]
  • Оглавленіе
   • [с. 125]
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с. 129]
   • [с. 130]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]