Citation link:
 • Начала на христіанското ученіе или кратка свещенна исторія и кратъкъ катихизисъ : Новъ преводъ отъ русски
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригинлната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Кратка свещенна исторія
   • Сътвореніето на свѣта
    • [с. 3]
   • Блаженно то состояніе на пьрвы тѣ человѣцы
    • [с.] 4
   • Грѣхъ тъ, смьрть та и надежда-та за избавенье то
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Человѣческый тъ родъ до Потопа
    • [с.] 7
   • Потопъ тъ
    • [с.] 8
   • Человѣческый тъ родъ слѣдъ Потопа и происхожденіе то на народы тѣ
    • [с.] 9
   • Авраамъ и други тѣ патріарсы на еврейскія народъ
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Евреи тѣ въ Египетъ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Законъ тъ и Свещенно то писаніе
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Странствованіе то по пустыня та и входъ тъ въ обѣтованна та земя
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Сѫдіи тѣ
    • [с.] 19
   • Царѣ тѣ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Пророцы тѣ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Іудеи тѣ въ Вавилонъ
    • [с.] 24
   • Времена та на Даніилови тѣ седмины
    • [с.] 25
   • Предтеча Христовъ Іоаннъ
    • [с.] 26
   • Благовѣщеніе на Пресвята та дѣва
    • [с.] 27
   • Рождество то Христово
    • [с.] 28
   • Поклоненіе то на пастыри тѣ
   • Обрѣзаніе то Господне
   • Срѣтеніе то Господне
    • [с.] 29
   • Избиваніе то на младенцы тѣ
    • [с.] 30
   • Крещеніе то Господне
   • Ученіе то Христово
    • [с.] 31
   • Апостолы тѣ
   • Молитва та Господня
    • [с.] 32
   • Притчи тѣ Христовы
    • [с.] 33
   • Чудеса та Христовы
   • Преображеніе то Господне
    • [с.] 34
   • Лазарево то воскрьсеніе
    • [с.] 35
   • Входъ тъ Господень въ Іерусалимъ
   • Іуда предатель тъ
    • [с.] 36
   • Тайна та вечеря
    • [с.] 37
   • Страданія та на Господа нашего Іисуса Христа
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Велика та сѫббота
   • Воскрьсеніе то Христово
    • [с.] 40
   • Възнесеніе то Господне
    • [с.] 41
   • Съшествіе то на Светаго духа
   • Дѣянія та на Святы тѣ апостолы
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Свещенно то писаніе на Новыя завѣтъ
    • [с.] 44
   • Допълненіе на свещенна та исторія отъ церковна та
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с. 48]
  • Кратъкъ катихизисъ
   • [с. 49]
   • [с. 50]
   • Введеніе
    • [с. 51]
   • За Символа на вѣра та
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • За Молитва та Господня
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Десеть тѣ заповѣди Божіи
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]