Citation link:
 • По въспитаніето на дѣвойкытѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе. Къмъ Българката!
   • [с.III]
   • [с.]IV
  • Глава 1. Колко е нуждно въспитаніето на дѣвойкытѣ
   • [с.5]
   • [с.]6
   • [с.]7
   • [с.]8
  • Глава 2. Незгодносты за обыкновеннытѣ въспитанія
   • [с.]9
   • [с.]10
   • [с.]11
  • Глава 3. Кои сѫ пьрвытѣ основы на въспитаніето
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
   • [с.]16
   • [с.]17
   • [с.]18
   • [с.]19
  • Глава 4. Опасно подражаніе
   • [с.]20
   • [с.]21
  • Глава 5. Косвенно поученіе: не трѣбва да принуждавами дѣцата
   • [с.]22
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
   • [с.]35
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
   • [с.]46
   • [с.]47
  • Глава 6. Каквы повѣсты трѣбва да употрѣбявами за дѣцата
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
   • [с.]53
   • [с.]54
   • [с.]55
   • [с.]56
  • Глава 7. Какъ трѣбва да прокарвами въ духътъ на дѣцата първытѣ начала на вѣрата
   • [с.]57
   • [с.]58
   • [с.]59
   • [с.]60
   • [с.]61
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.]64
   • [с.]65
   • [с.]66
   • [с.]67
   • [с.]68
   • [с.]69
   • [с.]70
   • [с.]71
   • [с.]72
   • [с.]73
   • [с.]74
   • [с.]75
  • Глава 8. Поученіе за десятьтѣхъ заповѣды,тайнствата и молитвата
   • [с.]76
   • [с.]77
   • [с.]78
   • [с.]79
   • [с.]80
   • [с.]81
   • [с.]82
   • [с.]83
   • [с.]84
   • [с.]85
   • [с.]86
  • Глава 9. Бѣлѣжкы върху много погрѣшкы на дѣвойкытѣ
   • [с.]87
   • [с.]88
   • [с.]89
   • [с.]90
   • [с.]91
   • [с.]92
  • Глава 10. Тщеславіето за хубостьта и гиздавостьта
   • [с.]93
   • [с.]94
   • [с.]95
   • [с.]96
   • [с.]97
   • [с.]98
  • Глава 11. Наставленіе на женытѣ върху тѣхнытѣ длъжносты
   • [с.]99
   • [с.]100
   • [с.]101
   • [с.]102
   • [с.]103
   • [с.]104
   • [с.]105
   • [с.]106
  • Глава 12. Продълженіе за дължностытѣ на женытѣ
   • [с.]107
   • [с.]108
   • [с.]109
   • [с.]110
   • [с.]111
   • [с.]112
   • [с.]113
   • [с.]114
   • [с.]115
   • [с.]116
   • [с.]117
   • [с.]118
   • [с.]119
  • Глава 13. За въспитателкытѣ или дѣтонаставницытѣ
   • [с.]120
   • [с.]121
   • [с.]122
   • [с.]123
   • [с.]124
   • [с.]125
   • [с.]126
   • [с.]127
  • Фенелонъ съвѣтва една благодарна господжа, какъ да въспита дѣвойчето си
   • [с.]128
   • [с.]129
   • [с.]130
   • [с.]131
   • [с.]132
   • [с.]133
   • [с.]134
   • [с.]135
   • [с.]136
   • [с.]137
   • [с.]138
   • [с.]139
   • [с.]140
  • Съдьржаніе
   • [с.141]
   • [с.]142
  • Имената на родолюбивытѣ спомоществователы за книга "По въспитаніето но дѣвойкытѣ"
   • [с.143]
   • [с.]144
   • [с.]145
   • [с.]146
   • [с.]147
   • [с.]148
   • [с.]149
   • [с.]150
   • [с.]151
   • [с.152]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]