Citation link:
 • Съкращеніе на Евангеліе-то за ползѫ на българскы-ты училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съкращеніе на Евангеліе-то
   • Глава 1. Захарій и Елисавета
    • [с. 5]
    • Въпроси
     • [с.] 6
   • Глава 2. Благовѣщеніе-то на Дѣвѫ Маріѭ
    • [с.] 7
    • Въпроси
   • Глава 3. Поздравленіе-то Маріино къмъ Елисавета
    • [с.] 8
    • Въпроси
   • Глава 4. Рожденіе-то на Іоанна Крьстителя
    • [с.] 9
    • Въпроси
   • Глава 5. Рожденіе-то на Іисусъ Христово
    • [с.] 10
    • Въпроси
   • Глава 6. Витлеемскы-ти пастыри
    • [с.] 11
    • Въпроси
   • Глава 7. Обрѣзаніе-то Христово
    • [с.] 12
    • Въпроси
   • Глава 8. Мѫдреци-ти
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • Въпроси
   • Глава 9. Іисусово-то бѣганіе въ Егыпетъ, и избіеніе-то на младенцы-ты
    • [с.] 15
    • Въпроси
   • Глава 10. Христово-то ученіе въ храмъ-тъ
    • [с.] 16
    • Въпроси
   • Глава 11. Іисусъ Христово-то крьщеніе
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • Въпроси
   • Глава 12. Искушеніе-то Іисусово
    • [с.] 19
    • Въпроси
   • Глава 13. Свадба-та въ Канѫ
    • [с.] 20
    • Въпроси
   • Глава 14. Пасха-та и испѫжданіе-то на продавачи-ты и куповачи-ты изъ храмъ-тъ
    • [с.] 21
    • Въпроси
   • Глава 15. Никодимъ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • Въпроси
   • Глава 16. Самарянка-та
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • Въпроси
   • Глава 17. Купѣль-та Витезда
    • [с.] 27
    • Въпроси
   • Глава 18. Человѣкъ-тъ съ сухѫ-тѫ рѫкѫ
    • [с.] 28
    • Въпроси
   • Глава 19. Блаженства-та
    • [с.] 29
    • Въпроси
   • Глава 20. Молитва-та Господня
    • [с.] 30
    • Въпроси
   • Глава 21. Слуга-та на сотникъ-тъ
    • [с.] 31
    • Въпроси
   • Глава 22. Синъ-тъ на вдовиѫ-тѫ
    • [с.] 32
    • Въпроси
   • Глава 23. Притча-та на сѣме-то
    • [с.] 33
    • Въпроси
   • Глава 24. Притча-та на плевелы-ты
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • Въпроси
   • Глава 25. Два-та гадаринскы бѣсни
    • [с.] 36
    • Въпроси
   • Глава 26. Отсичаніе-то на Іоанновѫ-тѫ главѫ
    • [с.] 37
    • Въпроси
   • Глава 27. Нахраняніе-то на пять хыляды мѫжи въ пустынѭ-тѫ
    • [с.] 38
    • Въпроси
   • Глава 28. Петрово-то ходеніе по море-то
    • [с.] 40
    • Въпроси
   • Глава 29. Христово-то преображеніе
    • [с.] 41
    • Въпроси
   • Глава 30. Кой е ближній-тъ ни?
    • [с.] 42
    • Въпроси
   • Глава 31. Лазарево-то въскрьсеніе
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • Въпроси
   • Глава 32. Притча-та на блудный-тъ сынъ
    • [с.] 46
    • Въпроси
     • [с.] 47
   • Глава 33. Притча-та на богатый-тъ и на бѣдный Лазарь
    • [с.] 48
    • Въпроси
   • Глава 34. Митарь и фарисей
    • [с.] 49
    • Въпроси
   • Глава 35. Христосъ благославя малкы-ты дѣца
    • Въпроси
   • Глава 36. Богатый-тъ юноша
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • Въпроси
   • Глава 37. Закхей
    • [с.] 52
    • Въпроси
   • Глава 38. Христово-то влазяніе въ Іерусалимъ
    • [с.] 53
    • Въпроси
   • Глава 39. Десять ты дѣвы
    • [с.] 54
    • Въпроси
   • Глава 40. Притча-та на таланты-ты
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • Въпроси
   • Глава 41. Послѣдній судъ
    • [с.] 57
    • Въпроси
   • Глава 42. Іуда предатель-тъ
    • [с.] 58
    • Въпроси
     • [с.] 59
   • Глава 43. Тайна-та вечеря
    • [с.] 60
    • Въпроси
   • Глава 44. Петрово-то отричаніе
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • Въпроси
   • Глава 45. Іисусово-то осѫжденіе на смьрть
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • Въпроси
     • [с.] 66
   • Глава 46. Христово-то распятіе и смьрть-та му
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • Въпроси
   • Глава 47. Погребеніе-то Христово
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • Въпроси
   • Глава 48. Въскресеніе-то Христово
    • [с.] 71
    • Въпроси
   • Глава 49. Іисусово-то явленіе на Маріѭ Магдалина
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • Въпроси
   • Глава 50. Іисусово-то явленіе на ученицы-ты, които отивали въ Еммаусъ
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • Въпроси
   • Глава 51. Іисусово-то явленіе на апостолы-ты
    • [с.] 76
    • Въпроси
   • Глава 52. Іисусово-то явленіе на Тома
    • [с.] 77
    • Въпроси
   • Глава 53. Явленіе-то Іисусово на ученицы-ты на Галилейско-то море
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • Въпроси
   • Глава 54. Іисусово-то явленіе на пять стотинъ ученицы заедно на горѫ-тѫ галилейскѫ
    • [с.] 80
    • Въпроси
   • Глава 55. Христово-то възнесеніе
    • [с.] 81
    • Въпроси
     • [с.] 82
   • Глава 56. Съшествіе-то на Святаго Духа
    • [с.] 83
    • Въпроси
     • [с.] 84
  • Слово-то Христово на горѫ-тѫ. Мат. гл. 5 до 8
   • Глава 5
    • [с. 85]
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Глава 6
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Глава 7
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с. 95]
    • [с. 96]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]