Citation link:
 • Елементарна словесность въ два курса : T. 1. Пьрвый курсъ теорія на словесностьта на Н. Минина
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение 1]
   • [с. V]
  • [Посвещение 2]
   • [с. VI]
  • Къмъ ученолюбивытѣ читатели
   • [с. VII]
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
  • Предисловіе на петото русско изданіе отъ автора
   • [с. XIII]
   • [с.] XIV
   • [с.] XV
   • [с. XVI]
  • Ввожданье
   • [с. 17]
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Теорія на слога или Стилистика
   • Предварителны понятія изъ Логиката и Риториката
    • [с. 26]
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • I. Логыческы условія на слога
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • II. Художественны условія на слога
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • III. За стихосложеніето
    • А. Общы определенія и правила
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
    • В. Особно за литературнытѣ и народны стихове
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • Г. Психологическы и естетическы понятія
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
   • IV. Тропы и Фигуры
    • А. За тропытѣ
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
    • В. За фигурытѣ
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
  • Притурка на пьрвата часть - за Слога
   • А.
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • В.
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
  • Теорія на прозата
   • [с. 118]
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • I. Описателны съчиненія
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • II. Повѣствователны съчиненія
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
   • III. Дидактическы съчиненія
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • IV. Ораторскы съчиненія
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
  • Притурка на тази часть - за прозата
   • А. За прозаическытѣ съчиненія изобщо
    • [с. 162]
    • [с.] 163
   • В. За ораторскытѣ рѣчи и за изнамѣрваньето изобщо
    • [с.] 164
    • [с.] 165
   • Г. Особно за разположенѣето и дикціитѣ
    • [с.] 166
    • [с.] 167
   • Д. Нѣкои бѣлѣжкы
    • [с.] 168
    • [с.] 169
  • Теорія на поезіята
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • I. Лирическа поезія
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
   • II. Епическа поезія
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
   • III. Драматическа поезія
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
  • Допълнителна часть на пьрвыя този курсъ
   • Общы понатія. За езыка и литературата
    • [с. 189]
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
   • Особны забѣлязванія (отъ стр. 192)
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
  • Послѣсловіе
   • [с. 202]
   • [с. 203]
   • [с.] 204
  • Аналитическа таблица на Съдържаніето въ пьрвыя този томъ
   • [с. 205]
   • [с.] 206
   • [с.] 207
  • По-личнытѣ печатны погрѣшкы
   • [с. 208]
  • И другы, готовы за печатанье
   • [с. 209]
   • [с. 210]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]