Citation link:
 • Бїблїческа повѣстъ ветхаго завѣта за юностъ: Отъ созданїѧ свѣта до царей : Частъ 1
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловїе къ Любезнымъ Читателемъ
   • [с.3]
   • [с.4]
   • [с.5]
   • [с.6]
   • [с.7]
   • [с.8]
   • [с.9]
   • [с.10]
   • [с.11]
   • [с.12]
  • Первый свѣтъ
   • 1. Созданїе свѣта
    • [с.13]
    • [с.]14
    • [с.]15
    • [с.]16
    • [с.]17
   • 2. Адамъ первый человѣкъ
    • [с.]18
    • [с.]19
    • [с.]20
   • 3. Рай
    • [с.]21
    • [с.]22
   • 4. Еѵа
    • [с.]23
    • [с.]24
   • 5. Первый грѣхъ
    • [с.]25
    • [с.]26
    • [с.]27
   • 6. Казнь перваго свѣта
    • [с.]28
    • [с.]29
   • 7. Перва жертва
    • [с.]30
   • 8. Каїново братоՃбійство
    • [с.]31
    • [с.]32
   • 9. Каїнова казнь
    • [с.]33
    • [с.]34
   • 10. Развращенїе перваго свѣта
    • [с.]35
    • [с.]36
   • 11. Пропасть перваго свѣта
    • [с.]37
    • [с.]38
   • 12. Избавленїе Ноево
    • [с.]39
    • [с.]40
   • 13. Жертва благодарности
    • [с.]41
    • [с.]42
   • 14. Ноеви сынове: Симъ, Хамъ и Іафеѳъ
    • [с.]43
    • [с.]44
    • [с.]45
    • [с.]46
  • Патрїарси
   • 15.Званїе Авраамово
    • [с.]47
    • [с.]48
   • 16. Авраамово миролюбїе
    • [с.]49
   • 17. Авраамово человѣколюбїе
    • [с.]50
    • [с.]51
    • [с.]52
   • 18. Авраамово ходатайство за Содомъ
    • [с.]53
    • [с.]54
   • 19. Злонравїе содомлѧновъ
    • [с.]55
   • 20. Пропасть Содома
    • [с.]56
    • [с.]57
   • 21. Ісаакъ и Ісмаилъ
    • [с.]58
    • [с.]59
    • [с.]60
   • 22. ИскՃшенїе Авраамово
    • [с.]61
    • [с.]62
   • 23. Ѿтеческа грыжа Авраамова
    • [с.]63
    • [с.]64
    • [с.]65
   • 24. Ревекка и Лаванъ
    • [с.]66
   • 25. Ревекка сѧ ѡженва за Ісаака
    • [с.]67
    • [с.]68
   • 26. Исаѵъ и Іаковъ
    • [с.]69
    • [с.]70
    • [с.]71
    • [с.]72
    • [с.]73
   • 27. Небесна лѣствица
    • [с.]74
   • 28. Іаковъ въ домՃ Лавановѣ
    • [с.]75
    • [с.]76
    • [с.]77
   • 29. Іаковлево возвращенїе въ Ѿтечество
    • [с.]78
    • [с.]79
    • [с.]80
    • [с.]81
   • 30. Іаковлево срѣщанїе съ Исаѵомъ
    • [с.]82
   • 31. Пастырче Іосифъ
    • [с.]83
    • [с.]84
    • [с.]85
   • 32. Іосифъ въ Ѩмѣ
    • [с.]86
   • 33. Іосифъ продава сѧ отъ братїи своеѧ
    • [с.]87
    • [с.]88
   • 34. Іосифъ въ Пентефрїевомъ домѣ
    • [с.]89
    • [с.]90
    • [с.]91
   • 35. Іосифъ въ темницѣ
    • [с.]92
    • [с.]93
    • [с.]94
   • 36. Іосифово ѿсвобожденїе
    • [с.]95
   • 37. Іосифова слава
    • [с.]96
    • [с.]97
    • [с.]98
    • [с.]99
   • 38. Братїе Іосифова въ темницѣ
    • [с.]100
    • [с.]101
    • [с.]102
   • 39. Возвращенїе братїи Іосифовы
    • [с.]103
    • [с.]104
   • 40. Венїамїново пՃтешествїе въ Егѵпетъ
    • [с.]105
   • 41. Венїамїн дохожда въ Егѵпетъ
    • [с.]106
    • [с.]107
   • 42. Сребрена чаша
    • [с.]108
   • 43. ІՃдино краснодՃшїе
    • [с.]109
    • [с.]110
   • 44. Іосифъ познавасѧ отъ братїи своеѧ
    • [с.]111
    • [с.]112
    • [с.]113
    • [с.]114
   • 45. Іаковлева радость
    • [с.]115
    • [с.]116
    • [с.]117
   • 46. Іаковлева и Іосифова смерть
    • [с.]118
    • [с.]119
    • [с.]120
    • [с.]121
  • Моѵсей
   • 47. Моѵсеово воспитанїе
    • [с.]122
    • [с.]123
    • [с.]124
    • [с.]125
   • 48. Моѵсей на кладенцѣ
    • [с.]126
    • [с.]127
    • [с.]128
   • 49. Горѧщаѧ кՃпина
    • [с.]129
    • [с.]130
   • 50. ЧՃдеса Моѵсеова
    • [с.]131
    • [с.]132
    • [с.]133
    • [с.]134
   • 51. Исходъ отъ Егѵпта
    • [с.]135
    • [с.]136
   • 52. Преходъ чрезъ Червенное море
    • [с.]137
    • [с.]138
    • [с.]139
   • 53. Благодарность Моѵсеова
    • [с.]140
    • [с.]141
   • 54. Манна
    • [с.]142
    • [с.]143
   • 55. Вода отъ камене
    • [с.]144
    • [ил.]
    • [Празна страница]
    • [с.]145
   • 56. Десѧть заповѣдей Божіихъ
    • [с.]146
    • [с.]147
    • [с.]148
   • 57. Нѣколико закони за домоводството
    • [с.]149
    • [с.]150
    • [с.]151
   • 58. Закони за благодѣѧнїе сиротъ
    • [с.]152
    • [с.]153
   • 59. Златное теле
    • [с.]154
    • [с.]155
    • [с.]156
    • [с.]157
   • 60. Прегледатели
    • [с.]158
    • [с.]159
    • [с.]160
   • 61. Моѵсеова жалосна пѣснь
    • [с.]161
    • [с.]162
    • [с.]163
   • 62. Моѵсеови послѣдны рѣчи
    • [с.]164
   • 62. Моѵсеова смерть
    • [с.]165
    • [с.]166
    • [с.]167
  • СՃдїи
   • 64. Званїе Гедеоново
    • [с.]168
    • [с.]169
   • 65. Гедеонова побѣда
    • [с.]170
    • [с.]171
   • 66. Гедеонови сынове
    • [с.]172
    • [с.]173
    • [с.]174
    • [с.]175
   • 67. Смерть Авїмелехова
    • [с.]176
    • [с.]177
   • 68. РՃѳино вѣрно прїѧтелство
    • [с.]178
    • [с.]179
   • 69. Воозово благодѣтелство
    • [с.]180
    • [с.]181
    • [с.]182
   • 70. РՃѳина женидба за Вооза
    • [с.]183
    • [с.]184
   • 71. Илїа и сынове его
    • [с.]185
    • [с.]186
    • [с.]187
   • 72. СамՃилова покорность и искренность
    • [с.]188
    • [с.]189
    • [с.]190
   • 73. Казнь илїева и сыновъ его
    • [с.]191
   • 74. СамՃилова жертва и побѣда
    • [с.]192
    • [с.]193
    • [с.]194
  • Содержанїе
   • [с.195]
   • [с.196]
   • [с.197]
   • [с.198]
  • Погрѣшки
   • [с.199]
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]