Citation link:
 • Куткудачка или Разны моралны стихове и прикаскы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Посвящава ся на господина Никола Вьрбанчов[...]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Мылый Господине, българскый ты сыне!
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • Съдьржаніе
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • [Стихове]
   • Бой на Петлы
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Магаре
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • На ѥдна Македонска Дѣвойкѫ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Майка
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Дѣдо попъ Илія
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Высокоученый професоръ
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Господъ здраве нека дава!
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Утѣха
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Молитва
    • [с.] 38
   • Господаръ на душѫтѫ
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Богъ Боговъ
   • Сто осам седамдесета година нема вече да ся врне
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Що ѥ было сладко въ горчивѫ-тѫ Сократовѫ отровѫ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Кафене
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Пьрва стѫпка въ свѣта
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Ничто
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Дѣлбата на свѣта
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Плачъ възъ киткѫ цвѣте
    • [с.] 54
   • Лѣтно утро
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Пролѣть
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • Подъ Крушѫ
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Нощь
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • Тѫжба къмъ сѫдбинѭ
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Стихове испѣяни отъ Ученицы-тѣ въ Ломско-то училище на 1864
    • [с.] 68
    • [с.] 69
   • Пѣснь при отвараніе-то на ново-то Ломско Училище ”Свята Троица”
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Училищни Пѣсни
    • [с.] 73
   • Друга
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • Друга (прѣдадена ни отъ Петръ П. Пѫрговъ)
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Друга (На глась: ”Кадѣ си”?)
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Ѥдинъ градъ и читалището му съ краестишіе
    • [с.] 80
   • Кадѣ ся намира правдата?
    • [с.] 81
    • [с.] 82
  • [Прозѫ]
   • Пѫлхъ Самбаръ (или вѣрно пріятлство на животнытѣ)
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Човѣкътъ и Зміята
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • За Петела и Лесицѫтѫ
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Житѥ на Пѫлха Самбаръ
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • Домашенъ Театръ. Учитель и скѫперникъ
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • Комаръ
    • [с.] 124
   • Лажица
    • [с.] 125
   • Кашлица
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • Женска Остроумность
    • [с.] 129
    • [с.] 130
   • Свѣщь
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • [Нѣколко анекдоти]
    • [с.] 134
    • [с.] 135
   • ”Който копае другиму яма, самъ пада въ неѭ” Нар. Посл. (прикаска прѣведена отъ К. Болерскый)
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
  • Имената на Спомощницытѣ
   • [с. 151]
   • [с.] 152
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
   • [с.] 156
   • [с.] 157
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]