Citation link:
  • Нѣколко думи за титлитѣ на Костурский митрополитъ и на нѣкои други гръцки владици въ Македония : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 6, кн. 27 (1888), с. 342-343.
    • [с. 342]
    • [с.] 343