Citation link:
 • Кратко начертанїе на Всеобщата Історіѧ. На Рѡссіскїатъ ѧзыкъ, сочиненно отъ Профессоратъ Господина Ивана Кайданова, а от рѡссійскиатъ на Славено-болгарскїатъ нашъ ѧзыкъ, преведено и въ найновата Історїѧ допалнено отъ Анастаса Стоѧновича Кипиловскогѡ, оурожденца Казанскагѡ въ Болгарїй, и посвѧщенно ГосподинՃ ІѡаннՃ ДобрьовՃ Х. БакалоглՃ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Липсват с. а҃ - д҃]
  • Почтеннородный и Родолюбивый Господине Ιоанне Добрьовъ Х. Бакалоглу!
   • [с. е҃]
  • [Посвещение на гръцки език]
   • [с. ѕ҃]
  • Камъ любе́знытѣ Прочита́тели!
   • [с. з҃]
   • [с.] и҃
   • [с.] ѳ҃
   • [с.] ι҃
   • [с.] а҃ι
   • [с.] в҃ι
   • [с.] г҃ι
   • [с.] д҃ι
   • [с.] є҃ι
   • [с.] s҃ι
  • Имена на родолюбцытѣ спомоществователи
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
   • [с. V]
   • [с. VI]
   • [с. VII]
   • [с. VIII]
  • Ѡ̑главленϊе
   • [с. ІХ]
   • [с. Х]
   • [с. ХІ]
   • [с. ХІІ]
  • Предвари́телны понѧ́тϊѧта
   • [с. ХІІІ]
  • Раздѣле́нϊе на Всемίрната І́сто́рϊѧ по перϊо́ды
   • [с. ХІV]
   • [с. ХV]
  • Е̑ѳнографи́ческо, и̑ли́ по наро́ды, раздѣле́нϊе на ве́тхата І̑сто́рϊѧ
   • [с. ХVІ]
  • Кра́́тко начертанїе на Всео́бщата І̑сто́рϊѧ
   • Ча́сть пе́рваѧ. Ве́тхата ιсто́рϊѧ
    • О̑тдѣле́нϊе пе́рвое. І̑сторѧ на А̑зїѧтскитѣ и̑ А̑фрика́нскитѣ наро́ды до вре́мето на ца́рь Ки́ра, и̑ли́ до о̑снова́нїето на Перси́дското ца́рство, о̋колѡ 550 лѣ́то предъ рождество̀ Хрїсто́во
     • А. А̑зϊѧ́тскитѣ наро́ды
      • [с.1]
      • [с.] 2
      • 1. А̑ссирίйската мона́рхϊѧ
       • [с.] 3
      • 2. Вавило́нската мона́рхϊѧ
       • [с.] 4
      • 3. Мидίйската мона́рхϊѧ
      • 4. Ца́рства въ Ма́лаѧ А̋зϊѧ
       • [с.] 5
      • 5. Финикϊѧ́нытѣ
       • [с.] 6
       • [с.] 7
      • 6. Е̑вре́итѣ
       • [с.] 8
       • [с.] 9
       • [с.] 10
     • В. А̑фрика́нскитѣ наро́ды
      • 1. Е̑ги́птѧнытѣ
       • [с.] 11
       • [с.] 12
       • [с.] 13
      • 2. Карѳаге́нѧнытѣ
       • [с.] 14
       • [с.] 15
    • О̑тдѣле́нϊе второ́е. Ι̑сторϊѧ на Перси́дското Ца́рство о̑тъ 550 до 330 г. предъ Р. Х.
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • О̑тдѣле́нϊе тре́тое. Ι̑сторϊѧ на Гре́цϊѧ (до вре́мѧто на А̑лекса́ндра Македо́нскагѡ)
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • О̑тдѣле́нϊе четвер́тое. Ι̑сторϊѧ на Македо́нската Мона́рхϊѧ и̑ на О̑ны́е Ца́рства дѣ́то произле́зли о̑тъ развали́нытѣ не́йны
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • О̑тдѣле́нϊе пѧто́е. Ри́мската (Рома́нската) Ι̑сторϊѧ (о̑тъ 753 лѣ́то предъ Р. Х. до 476 лѣ́то по́слѣ Р. Х)
     • [с.] 31
     • Перϊо́дъ 1. Ι̑сторϊѧ на Ри́мската Мона́рхϊѧ (о̑тъ 753 лѣ́то предъ Р. Х. до 509 лѣ́то предъ Р. Х)
      • [с.] 32
      • [с.] 33
      • [с.] 34
     • Перϊо́дъ 2. Ι̑сторϊѧ на Ри́мската респՃ̀блика (о̑тъ 509 лѣ́то до 301 лѣ́то предъ Р. Х)
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • [с.] 39
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • Перϊо́дъ 3. Ι̑сторϊѧ на Ри́мската Ȋмпе́рϊѧ (о̑тъ 30 годы́ни предъ Р. Х. до 476 годы́ни послѣ Р. Х)
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
   • Ча́сть втора́ѧ. І̑сто́рϊѧ на сре́дны̀тѣ вѣ́кови. О̑ть паде́нїето на за́падната Ри́мска імпе́рїѧ дорѡ до о̑ткры́тϊето на А̑ме́рика (о̑ть 476 (500) до 1492 (1500) лѣ́то по́слѣ Р. Х.)
    • Перϊо́дъ 1. О̑тъ какъ сѧ развали́ла за́падната Ри́мска І̑мпе́рϊѧ до Ка́рола Вели́кагѡ (о̑тъ 476 (500) до 771 (800) лѣ́то по́слѣ Р. Х)
     • [с.] 51
      • 1. Фра́нцϊѧ
       • [с.] 52
      • 2. І̑та́лϊѧ
       • [с.] 53
      • 3. І̑спа́нϊѧ
       • [с.] 54
      • 4. Брита́нϊѧ
      • 5. Восто́чната Ри́мска (Гре́ческа) Ȋмпе́рϊѧ
       • [с.] 55
      • 6. А̑равίйското (А̑ра́пското) Ца́рство
       • [с.] 56
       • [с.] 57
      • 7. ДрՃ́гϊй совре́менны наро́ды
       • [с.] 58
       • [с.] 59
    • Перϊо́дъ 2. О̑тъ Ка́рола Вели́кагѡ до Крестовы́тѣ похо́ды (о̑тъ 771 (800) до 1095 (1100) лѣ́то по́слѣ Р. Х)
     • 1. Фра́нцϊѧ
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • 2. І̑та́лϊѧ
     • 3. І̑спа́нϊѧ
      • [с.] 62
     • 4. А́нглϊѧ
      • [с.] 63
     • 5. Герма́нϊѧ
     • 6. Восто́чната Ри́мска Ȋмпе́рϊѧ
      • [с.] 64
     • 7. А̑равίйското Ца́рство - ТՃ́рцытѣ и̑ Монго́лытѣ
      • [с.] 65
     • Сѣ́верны Ца́рства. 8. Шве́цϊѧ. 9. Да́нϊѧ. 10.Норве́гϊѧ. 11. По́льша
     • 12. Рѡссίѧ
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
     • 13. ДрՃ́гϊй совре́менны наро́ды
    • О̋бщо замѣча́нїе заради тѣ́йзи двата перїо́ды
     • [с.] 70
    • Перϊо́дъ 3. О̑тъ Крестовы́тѣ похо́ды до О̑ткры́тϊето на А̑ме́рика (о̑тъ 1095 (1100) до 1492 (1500) по́слѣ Р. Х)
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • 1. Фра́нцϊѧ
     • 2. І̑та́лϊѧ
      • [с.] 76
     • 3. І̑спа́нϊѧ
      • [с.] 77
      • [с.] 78
     • 4. ПортՃга́лϊѧ
      • [с.] 79
     • 5. А́нглϊѧ
      • [с.] 80
     • 6. Герма́нϊѧ
      • [с.] 81
      • [с.] 82
     • 7. Восто́чната Ри́мска Ȋмпе́рϊѧ
     • Сѣ́верны Ца́рства
     • 8. Шве́цϊѧ
     • 9. Да́нϊѧ
      • [с.] 83
      • 10.Норве́гϊѧ
      • 11. По́льша
      • [с.] 84
     • 12. ПрՃсс́ϊѧ
     • 13. Рѡссίѧ
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
   • Ча́сть тре́тьѧ. Но́вата ι̑сто́рϊѧ и̑ли́ ι̑сто́рιѧ на три́тѣ послѣ́днытѣ вѣ́кови. О̑ть о̑ткры́тϊето на А̑ме́рика до на́шитѣ времена́. О̑ть 1492 (1500) до 1818 лѣ́то
    • Перϊо́дь 1. О̑ть о̑ткры́тϊето на А̑ме́рика до на ЛՃдови́ка четырна́дестагѡ. О̑ть 1492 (500) до 1661 лѣ́то
     • [с.] 89
     • А. Ю̋жната Е̑вро́па
      • Главны произше́ствϊѧта
       • 1. І̑талϊѧ́нскитѣ войны̀
       • 2. Войны меджՃ́ І̑спа́нϊѧ и̑ Фра́нцϊѧ
        • [с.] 90
        • [с.] 91
       • 3. Реформа́цϊѧ, що ѧ̑̄ приозвелъ Лютеръ въ́́ За́падната це́рква
        • [с.] 92
       • 4. І̑спанίйската война́ сасъ Нидерла́ндытѣ
        • [с.] 93
       • 5. Три́десѧтьгоди́шната война̀
        • [с.] 94
        • [с.] 95
        • [с.] 96
        • [с.] 97
        • [с.] 98
      • Совре́менны произше́ствϊѧта
       • 1. Фра́нцϊѧ
        • [с.] 99
        • [с.] 100
       • 2. І̑та́лϊѧ
       • 3. І̑спа́нϊѧ и̑ ПортՃга́лϊѧ
        • [с.] 101
       • 4. А́нглϊѧ
        • [с.] 102
       • 5. Соедине́ннытѣ Нидерла́нды (Голла́ндската респՃ́блика)
        • [с.] 103
       • 6. Швейца́рϊѧ
        • [с.] 104
       • 7. А̎встрϊѧ и̑ Герма́нϊѧ
       • 8. ТՃ́рцϊѧ
        • [с.] 105
     • Б. Сѣ́вернаѧ Е̑вро́па.
      • Гла́вны произше́ствϊѧта
       • 1. Возстановле́нϊе (подновѧ́вани) на Швецίйската незави́симостъ
        • [с.] 106
       • 2. Войны́ за Лифлѧ́ндϊѧ
        • [с.] 107
       • Г [3]. Война́ между̀ Шве́цϊѧ и̑ По́льша за наслѣдство на шве́дскϊатъ престо́лъ
        • [с.] 108
      • Совре́менны произше́ствϊѧта
       • 1. Шве́цϊѧ
       • 2. Да́нϊѧ
        • [с.] 109
       • 3. По́льша
       • 2. ПрՃ́ссϊѧ
        • [с.] 110
       • 5. Рѡссίѧ
        • [с.] 111
        • [с.] 112
        • [с.] 113
        • [с.] 114
        • [с.] 115
    • Перϊо́дь 2. О̑ть вре́мѧто на ЛՃдови́ка четырна́десѧнтагѡ до нача́лото на ФранцՃ́зската револю́цїѧ. О̑ть 1661 лѣ́то до 1789 лѣ́то
     • А. Ю̋жнаѧ Е̑врѡ́па.
      • Гла́вны произше́ствϊѧта
       • Ца́рствованϊе на ЛՃдови́ка четырна́десѧтагω во Фра́нцϊѧ
        • [с.] 116
        • [с.] 117
        • [с.] 118
       • Война́ за наслѣ́дство на А̑встрίйскитѣ владѣ́нϊѧта и̑ седемьгоди́шната война́
        • [с.] 119
        • [с.] 120
       • Сѣверо-А̑мерика́нскаѧ война́
        • [с.] 121
        • [с.] 122
      • Совре́менны произше́ствϊѧта
       • 1. Фра́нцϊѧ
       • 2. І̑та́лϊѧ
        • [с.] 123
       • 3. І̑спа́нϊѧ
       • 4. ПортՃга́лϊѧ
        • [с.] 124
       • 5. А́нглϊѧ
       • 6. Соедине́ннытѣ Нидерла́нды (Голла́ндската респՃ́блика)
        • [с.] 125
       • 7. Швейца́рϊѧ
       • 8. А́нглϊѧ и̑ Герма́нϊѧ
        • [с.] 126
       • 9. ТՃ́рцϊѧ
        • [с.] 127
     • В. Сѣ́верна Е̑врώпа
      • Гла́вны произше́ствϊѧта
       • Голѣ́мата сѣ́верна война̀
        • [с.] 128
        • [с.] 129
        • [с.] 130
        • [с.] 131
        • [с.] 132
        • [с.] 133
       • ЦарՃ́ваньи на Е̑катери́на втораѧ
        • [с.] 134
        • [с.] 135
        • [с.] 136
        • [с.] 137
    • Перϊо́дь 3. О̑ть нача́лото на ФранцՃ́зската револю́цїѧ до на́шито вре́менѧ. О̑ть 1789 лѣ́то до 1818 лѣ́то
     • О̑ бщо ѡ̑бозрѣ́нїе (прѣглѣдва́нїе) на произше́ствїѧта на това̀ вре́мѧ
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 144 [с. 142]
      • [с.] 145 [с. 143]
      • [с.] 146 [с. 144]
      • [с.] 147 [с. 145]
      • [с.] 148 [с. 146]
      • [с.] 149 [с. 147]
      • [с.] 150 [с. 148]
      • [с.] 151 [с. 149]
   • Ча́сть четве́рта. Новѣйша ι̑сто́рϊѧ и̑лѝ ι̑сто́рϊѧ на девѧтна́десетыятъ вѣ́къ.
    • О̑ть нача́лото на тойзи вѣ́къ дорѡ до на́шитѣ времена́. О̑ть 1800 до 1835 лѣ́то
     • 1. ТՃ́рцϊѧ
      • [с.] 152 [с. 150]
      • [с.] 153 [с. 151]
      • [с.] 154 [с. 152]
     • 2. А̎встрϊѧ и̑ Герма́нϊѧ
      • [с.] 155 [с. 153]
      • [с.] 156 [с. 154]
      • [с.] 157 [с. 155]
     • 3. Фра́нцϊѧ
      • [с.] 158 [с. 156]
      • [с.] 159 [с. 157]
      • [с.] 160 [с. 158]
      • [с.] 161 [с. 159]
     • 4. А́нглϊѧ
      • [с.] 162 [с. 160]
      • [с.] 165 [с. 161]
      • [с.] 166 [с. 162]
      • [с.] 167 [с. 163]
     • 5. Рѡссίѧ
      • [с.] 168 [с. 164]
      • [с.] 169 [с. 165]
     • 6. І̑спа́нϊѧ
      • [с.] 170 [с. 166]
     • 7. ПортՃга́лϊѧ
      • [с.] 171 [с. 167]
      • [с.] 172 [с. 168]
      • [с.] 173 [с. 169]
      • [с.] 174 [с.170]
    • Совре́менны произше́ствϊѧта
     • 1. Се́рбϊѧ
      • [с.] 175 [с. 171]
      • [с.] 176 [с. 172]
      • [с.] 177 [с. 173]
      • [с.] 178 [с. 174]
     • 2. ТՃ́рцϊѧ
      • [с.] 179 [с. 175]
      • [с.] 180 [с. 176]
     • 3. Бе́лгϊѧ
     • 4. По́льша
      • [с.] 181 [с. 177]
     • [с.] 182 [с. 178]
     • 5. Ю̋жна А̑ме́рика (Е̑нѝ-Дюннѐ) и̑ за́панѧта И̋ндϊѧ не́йна
      • [с.] 183 [с. 179]
  • Типографи́чески погрѣ́шки
   • [с.] 184 [с. 180]
  • Рѣ́чникъ и̑ли́ лексико́нъ на Славе́нските рѣ́чи кои́то тре́ба да сѧ присвоѧтъ въ на́шатъ ѧ̑зы́къ, ...
   • А
   • Б
    • [с.] 185 [с. 181]
   • В
    • [с.] 186 [с. 182]
    • [с.] 187 [с. 183]
   • Г
    • [с.] 188 [с. 184]
   • Д.
    • [с.] 189 [с. 185]
   • Е.
    • [с.] 190 [с. 186]
   • Ж
   • З
    • [с.] 191 [с. 187]
   • И
    • [с.] 192 [с. 188]
   • К
   • Л
   • М
    • [с.] 193 [с. 189]
   • Н
    • [с.] 194 [с. 190]
   • О
    • [с.] 195 [с. 191]
   • П
    • [с.] 196 [с. 192]
    • [с.] 197 [с. 193]
    • [с.] 198 [с. 194]
   • [Р]
    • [липсва страница]
   • [С]
    • [липсва страница]
    • [с.] 201 [с. 197]
    • [с.] 202 [с. 198]
    • [с.] 203 [с. 199]
   • Т
    • [с.] 204 [с. 200]
    • [липсват страници]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]